Ocenjevanje tveganja in upravljanje s fitofarmacevtskimi sredstvi v okolju

Opis predmeta

Fitofarmacevtska sredstva – osnovne definicije. Procesi v usodi fitofarmacevtskih sredstev in dejavniki, ki jo določajo. Porazdelitev v tleh, mehanizmi vezave, fenomen vezanih ostankov, izhlapevanje, zanašanje, površinski odtok, premeščanje v talnem profilu, izpiranje v podtalnico, sprejem v organizme, transformacije – razgradnja – mineralizacija. Remediacija tal: biostimulacija in bioaugumentacija. Vpliv FFS na neciljne organizme. Predstavitev metod preučevanja usode organskih ksenobiotikov v okolju na različnih nivojih in vrednotenja njihovih rezultatov. Uporaba dinamičnega modeliranja in metamodeliranje za ocenjevanje tveganj in upravljanje s FFS v okolju. Karte ranljivosti tal. Omilitveni ukrepi za preprečevanje točkovnega in razpršenega onesnaženja s FFS. FFS na podlagi mikroorganizmov in virusov – prednosti, omejitve in možnosti uporabe v integriranem varstvu rastlin.

Zakonodaja, ki obravnava okoljska tveganja FFS v R Sloveniji in EU. 

Cilji in kompetence

Posredovati znanja za razumevanje usode fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v okolju. Študente seznaniti z različnimi pristopi za ugotavljanje tveganja  uporabe  FFS in upravljanje s FFS v okolju. Študente spodbujati k samostojnemu razmišljanju o ukrepih za zmanjševanje okoljskih tveganj uporabe FFS. Specifičnosti FFS na podlagi mikroorganizmov in virusov ter možnosti souporabe s kemičnimi FFS.

Metode poučevanja in učenja

Predmet se izvaja v obliki predavanj, seminarskih vaj (delo z modeli) in samostojne seminarske naloge, kjer pridobljena znanja uporabijo.

Uporabljena bodo sodobna audiovizualna sredstva in računalniška orodja (modeli FOCUS, FOOTPRINT orodja, arcGIS).

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat bo sposoben samostojno vrednotiti podatke o lastnostih FFS, ki določajo njihovo usodo v okolju. Sposoben bo izdelati ocene tveganj uporabe FFS v različnih kmetijsko-okoljskih scenarijih in predlagati možne ukrepe za zmanjševanje teh tveganj na ravni kmetije, kot tudi vodozbirnih območij in državni ravni.

Reference nosilca

Marjetka Suhadolc

 

(i) SUHADOLC, Marjetka, SCHROLL, Reiner, HAGN, Alexandra, DÖRFLER, Ulrike, SCHLOTER, Michael, LOBNIK, Franc. Single application of sewage sludge – Impact on the quality of an alluvial agricultural soil. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2010, vol. 81, no. 11, str. 1536-1543, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.08.024, doi: 10.1016/j.chemosphere.2010.08.024. [COBISS.SI-ID 6392185]

(ii) FOLBERTH, Christian, SCHERB, Hagen, SUHADOLC, Marjetka, MUNCH, Jean Charles, SCHROLL, Reiner. In situ mass distribution quotient (iMDQ) – a new factor to compare bioavailability of chemicals in soils?. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2009, vol. 75, iss. 6, str. 707-713, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.01.077, doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.01.077. [COBISS.SI-ID 5885305]

(iii) FOLBERTH, Christian, SUHADOLC, Marjetka, SCHERB, Hagen, MUNCH, Jean Charles, SCHROLL, Reiner. Batch experiments versus soil pore water extraction – what makes the difference in isoproturon (bio-)availability?. Chemosphere, ISSN 0045-6535. [Print ed.], 2009, vol. 77, issue 6, str. 756-763, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.chemosphere.2009.08.029, doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.08.029. [COBISS.SI-ID 6073977]

(iv) VIDEMŠEK, Urška, HAGN, Alexandra, SUHADOLC, Marjetka, RADL, Viviane, KNICKER, Heike, SCHLOTER, Michael, VODNIK, Dominik. Abundance and diversity of CO2-fixing bacteria in grassland soils close to natural carbon dioxide springs. Microbial ecology, ISSN 0095-3628, 2009, issue 1, vol. 58, str. 1-9. http://dx.doi.org/10.1007/s00248-008-9442-3, doi: 10.1007/s00248-008-9442-3. [COBISS.SI-ID 5663097]

(v) JELUŠIČ, Maša, GRČMAN, Helena, VODNIK, Dominik, SUHADOLC, Marjetka, LEŠTAN, Domen. Functioning of metal contaminated garden soil after remediation. Environmental pollution, ISSN 0269-7491. [Print ed.], 2013, vol. 174, str. 63-70. http://dx.doi.org/10.1016/j.envpol.2012.10.027. [COBISS.SI-ID 7368313]

(vi) WALLISCH, Stefanie, GRIL,Tjasa, DONG, Xia, WELZL, Gerd, BRUNS, Christian, HEATH, Ester, ENGEL, Marion, SUHADOLC, Marjetka, SCHLOTER, Michael Schloter, 2014. Effects of different compost amendments on the abundance and composition of alkB harboring bacterial communities in a soil under industrial use contaminated with hydrocarbons. Frontiers in Microbiology, 5:96. doi:10.3389/fmicb.2014.00096, ISSN: 1664-302X, in press.

 

Temeljni viri in literatura

Dunnivant F.M. in Anders E., 2006. A basic introduction to pollutant fate and transfort. An integrated approach with chemistry, modelling, risk assessment and environmental legislation. John Wiley & Sons, Inc. New Jersey, 480 s.

Scheunert I., Parlar H., 1992. Terrestrial Behavior of Pesticides. Springer-Verlag, 144 s.

Roberts T., Hutson D., 1999. Metabolic pathways of agrocemicals (part 1 and 2), The Royal Society of Chemisty, MPG Books Ltd., Cornwall, 1475/ 849 s.

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411