Osnove teoretične statistike

Opis predmeta

· Pregled deskriptivne statistike, osnovne grafične metode prikazovanja podatkov, primeri.

· Vzorčenje, vzorčni načrt, vzorčna porazdelitev, standardna napaka, intervali zaupanja, primeri.  Prikazi vzorčnih porazdelitev s simulacijami.

· Pojem in namen  statističnega modela, primeri.

· Ocenjevanje parametrov, metoda največjega verjetja, lastnosti cenilk, asimptotske porazdelitve, alternativne metode za ocenjevanje parametrov, primeri.  Primeri s simulacijo, primerjava teoretičnih in empiričnih standardnih napak,

· Preizkušanje  domnev, moč testa, metode za testne statistike,  preizkusi neodvisnosti, asimptotske lastnosti, neparametrični testi, testi prileganja modelov, primeri.  Empirični izračun moči, simulacije, primerjava teoretičnih in empiričnih porazdelitev testnih statistik.

Cilji in kompetence

Predmet predstavlja temeljne statistične pojme in njihovo teoretično ozadje. Teoretični koncepti so ilustrirani na primerih najpogosteje uporabljanih metod, testov oziroma modelov. Študenta opremi z zmožnostjo teoretične postavitve problema, razumevanja rezultatov, predpostavk in omejitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge, seminarska naloga

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumevanje teoretičnega okvira statističnih idej.

Predmet predstavlja temeljne statistične pojme, ki so podlaga vsem vejam statistike in predstavi najpogosteje uporabljane metode.

Reference nosilca

  •  PAVLIČ, Klemen, POHAR PERME, Maja. Using pseudo-observations for estimation in relative survival. Biostatistics,  2018 
  •  POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ESTEVE, Jacques. On Estimation of relative survival. Biometrics, 2012, 68:113-120
  •  POHAR PERME, Maja, MANEVSKI, Damjan. Confidence intervals for the Mann-Whitney test. Statistical methods in medical research, 2018POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ESTEVE,   Jacques (2012). On estimation in relative survival. Biometrics, 68: 113-120.
  •  POHAR PERME, Maja, STARE, Janez, ŽAUCER, Rok, ŽAUCER, Matjaž (2012). Comparison of the citation distribution and h-index between groups of different sizes. Journal of   informetrics, 6: 712-720.
  •  POHAR, Maja, HENDERSON, Robin, STARE, Janez (2009) An approach to estimation in relative survival regression. Biostatistics, 10:136-146.

Temeljni viri in literatura

  • Rice, J.A. (2007) Mathematical Statistics and Data Analysis. 3rd ed., Duxbury Press.
  • Roussas G.G. (1997) A course in mathematical statistics. 2 nd Ed. Academic Press.
  • Freedman, D, Pisani, R, Purves, R (1998) Statistics. New York, London: Norton.
  • Bickel, P, Doksum, K (1977) Mathematical Statistics: Basic Ideas and Selected Topics, New Jersey: Prentice Hall.
  • NIST Engineering Statistics Handbook, http://www.itl.nist.gov/div898/handbook/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411