Osnove uradne statistike

Opis predmeta

Ustanove in organizacija statističnih sistemov (Evropski statistični sistem. Uradna statistika v Sloveniji. Mednarodne ustanove.)

Načela delovanja uradne statistike:

 • Temeljna načela uradne statistike.
 • Kodeks ravnanja evropske statistike.
 • Posebnosti drugih držav.

Merjenje v uradni statistiki:

 • Področja uradne statistike.
 • Od konceptov preko zbiranja podatkov do objavljenih statističnih podatkov.
 • Statistične enote in statistične klasifikacije.
 • Kakovost v uradni statistiki.

Procesi statistične produkcije.

Diseminacija podatkov uradne statistike (različne komunikacijske poti in orodja za različne vrste publik).

Druga aktualna vprašanja uradne statistike.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente z institucionalnimi, s pravnimi in z organizacijskimi vidiki uradne statistike v Sloveniji, Evropi in svetu; ter z metodološkimi osnovami merjenja v uradni statistiki.

Kompetence:

 • Razumevanje delovanja uradne statistike.
 • Iskanje, vrednotenje in uporaba metapodatkov in usposobljenost za presojo kakovosti podatkov na njihovi osnovi.
 • Uporaba ustreznih statističnih standardov v raziskovanju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarji, seminarske naloge, predstavitve.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študent se bo seznanil z institucionalnimi, s pravnimi in z organizacijskimi osnovami ter z načeli delovanja uradne statistike in bo razumel osnove merjenja v uradni statistiki.

Predmet bo usposobil študenta za presojo implikacij teh osnov za delovanje uradne statistike in za presojo kakovosti podatkov uradne statistike, še posebej z vidika omejitev, ki izvirajo iz merjenja in procesov statistične produkcije.

Reference nosilca

 • BAVDAŽ, Mojca, GIESEN, Deirdre, MOORE, Danna L., SMITH, Paul A., JONES, Jacqui. Qualitative testing for official establishment survey questionnaires. Survey research methods. 2019, vol. 13, iss. 3, str. 267-288.
 • PERŠE, Simon, BAVDAŽ, Mojca. Prihodnost statistike blagovne menjave z državami EU. Economic and business review. 2018, letn. 20, posebna št., str. 53-81.
 • BAVDAŽ, Mojca, GIESEN, Deirdre, KORENJAK-ČERNE, Simona, LÖFGREN, Tora, RAYMOND-BLAESS, Virginie. Response burden in official business surveys : measurement and reduction practices of national statistical institutes. Journal of official statistics. Dec. 2015, vol. 31, iss. 4, str. 559-588.GIESEN, Deirdre (urednik), BAVDAŽ, Mojca (urednik). Proceedings of the BLUE-ETS conference on burden and motivation in official business surveys, Heerlen, The Netherlands, 22-23 March 2011. Heerlen: Statistics Netherlands, 2011. 261 str. ISBN 978-90-357-2060-2.

Temeljni viri in literatura

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411