Podnebne spremembe

Opis predmeta

Klimatski sistem. Opredelitev podnebnih dejavnikov in interakcij med njimi in povratnih zank. Viri paleo klimatskih informacij. Klima različnih geoloških obdobij. Klimatske značilnosti obdobja meteoroloških merjenj.

Vzroki klimatskih sprememb (ekstraterestrični in

terestrični). Človekov hoten in nehoten vpliv na vremenske spremenljivke, kopno, atmosfero, vreme in podnebje. Tanjšanje ozonskega plašča. Emisije toplogrednih plinov (TGP) in spremembe rabe tal. Ogljikov cikel – viri in ponori CO2. Vpliv kmetijstva na podnebje.

Podnebno modeliranje. Globalni modeli splošne cirkulacije in metode interpolacije njihovih rezultatov v manjšo prostorsko skalo. Regionalni klimatski modeli. Predpostavke, interdisciplinarni pristopi, koncepti negotovosti. Napoved bodoče klime v različnih časovnih horizontih (100 do 1000 let). Poti do stabilizacije koncentracij TGP.

Posledice klimatskih sprememb. Modeli vplivov na naravne (gozd, kmetijstvo, biotska raznovrstnost) in družbene sisteme. Interakcije z drugimi globalnimi spremembami.

Blaženje podnebnih sprememb. Vzvodi za zmanjševanje emisij TGP. Mednarodna javnost in podnebne spremembe – konvencije, dogovori

Prilagajanje na podnebne spremembe. Povezave med blaženjem, prilagajanjem in trajnostnim razvojem. Pojem ranljivosti agroekosistemov in prilagoditvene sposobnosti.

Cilji in kompetence

 • Pridobitev poglobljenega znanja o klimatskem sistemu in planetarni klimi na podlagi fizikalnega pristopa.
 • Modeliranje procesov, ki vplivajo na podnebje in kvantativne metode za oceno vpliva podnebja na vegetacijo.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminar ob uporabi informacij o stanju klimatskega sistema  iz različnih virov

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje

Podrobnejši vpogled v fizikalne dejavnike klime, vzroke za klimatske spremembe in njihovo modeliranje. Razumevanje posledic podnebnih sprememb

Uporaba: Uporaba fizikalnih zakonov in preprostih klimatskih modelov za razumevanje klimatskih sprememb.

Refleksija: Povezava interakcije med atmosfero, oceani, površjem, ledom ter človeškim delovanjem s fizikalnimi zakoni.

Reference nosilca

KAJFEŽ-BOGATAJ LUČKA

 

 • BERGANT, K., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. N-PLS regression as empirical downscaling tool in climate change studies. Theor. appl. climatol., 2005, no. 1-2, vol. 81, p. 11-23
 • DOHERTY, S. J., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2009. Leassons learned from IPCC AR4 : scientific developments needed to understand, predict, and respond to climate change. Bull. Am. Meteorol. Soc.,  2009, vol. 90, no. 4: 497-513.
 • DOLINAR, M., VIDRIH, B., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, MEDVED, S. 2010. Predicted changes in energy demands for heating and cooling due to climate change. Phys. chem. earth, 2010, vol. 35, no. 1-2: 100-106.
 • CEGLAR, A., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2012 Simulation of maize yield in current and changed climatic conditions: addressing modelling uncertainties and the importance of bias correction in climate model simulations. Eur. J. agron. 2012, vol. 37 (1): 83-95.
 • DE LUIS, M., ČUFAR, K., SAZ, M. A., LONGARES, L. A., CEGLAR, A., KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. 2012. Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007. Reg. environ. change , doi: 10.1007/s10113-012-0365-7.
 • KURNIK, Blaž, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, CEGLAR, A.. 2012. Correcting mean and extremes in monthly precipitation from 8 regional climate models over Europe. Climate of the past, ISSN 1814-9324, 2012, vol. 8, no. 2: 953-986. [COBISS.SI-ID 7109241]

Temeljni viri in literatura

 1. IPCC: Climate Change 2013 – The Physical Science Basis. Cambridge Univ. Press, ISBN 978-0-521-70596-7
 2. Dennis L. Hartmann: Global Physical Climatology. Academic Press, 1994, 411 p., ISBN 0-12-328530-5.
 3. J. Rakovec in T. Vrhovec: Osnove meteorologije za naravoslovce in tehnike, DMFA
 4. Kajfež Bogataj L. 2012. Vroči novi svet. Ljubljana, Cankarjeva založba: 211 str
 5. Revijalni članki s področja in tekoča periodika.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411