Poslovna statistika

Opis predmeta

Izhodišča:

 • Razmerja med uradno statistiko, ekonomsko statistiko in poslovno statistiko.
 • Relevantnost poslovne statistike za procese poslovnega odločanja in za oblikovanje ukrepov ekonomske politike.

 

Viri podatkov za podporo poslovnemu odločanju:

 • Makro vidik.
 • Mikro vidik.

 

Ravni analize v procesih poslovnega odločanja:

 • Analiza okolja.
 • Analiza panoge.
 • Analiza podjetja.

 

Statistična podpora poslovnemu odločanju:

 • V raziskovalno-razvojni funkciji.
 • V kadrovski funkciji.
 • V nabavni funkciji
 • V proizvodni funkciji.
 • V trženjski funkciji.
 • V računovodsko-finančni funkciji.

 

Statistična podpora strateškemu poslovnemu odločanju.

 

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usposobiti študente, da ob uporabi sodobne informacijske tehnologije znajo:

 • za obravnavani poslovni problem zbrati ali poiskati ustrezne statistične podatke ter jih analizirati in pravilno interpretirati;
 • razlagati osnovne ekonomske, socialne in poslovne implikacije objavljenih uradnih statističnih podatkov;
 • identificirati primere nekorektne rabe statistike v poslovnem svetu.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • Seminarji.
 • Vaje.
 • Projektno delo.
 • Predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Študent se bo seznanil s temeljnimi koncepti, relevantnimi v ekonomiji in poslovnih vedah, njihovo statistično operacionalizacijo in merjenjem.

 

S študijem tega predmeta bo študent pridobil naslednje spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba vsebinsko ustreznih sekundarnih statističnih podatkov s področja ekonomije in poslovnih ved;
 • zbiranje, vrednotenje in uporaba vsebinsko ustreznih primarnih statističnih podatkov s področja ekonomije in poslovnih ved;
 • uporaba statističnih programskih orodij pri izvedbi statistične analize;
 • prikazovanje in diseminacija statističnih podatkov in rezultatov statistične analize.

Reference nosilca

OGRAJENŠEK, Irena. Statistical analysis of survey data. V: BALAKRISHNAN, Narayanaswamy (ur.). Wiley StatsRef : statistics reference online. Hoboken: Wiley. 2021, 4 str. ISBN 978-1-118-44511-2. DOI: 10.1002/9781118445112.stat04231.pub2.
 
OGRAJENŠEK, Irena. Selection and validation of response scales. V: BALAKRISHNAN, Narayanaswamy (ur.). Wiley StatsRef : statistics reference online. Hoboken: Wiley. 2021, 10 str. ISBN 978-1-118-44511-2. DOI: 10.1002/9781118445112.stat04228.pub2.• OGRAJENŠEK, Irena, GAL, Iddo. The megaclass as a service production system and the challenge of facilitating its continuous quality improvement : towards a research agenda in a complex domain. Quality and reliability engineering international, ISSN 0748-8017, 2018, vol. 34, iss. 7, str. 1475-1490, doi: 10.1002/qre.2341.
• SAVIČ, Nenad, OGRAJENŠEK, Irena, REJC BUHOVAC, Adriana. The drivers of success in business model transformation. Economic and business review, ISSN 1580-0466. [Tiskana izd.], 2016, vol. 18, no. 1, str. 103-124. http://www.ebrjournal.net/ojs/index.php/ebr/article/view/430, doi: 10.15458/85451.14.
• CIRMAN, Andreja, OGRAJENŠEK, Irena. Community satisfaction in post-socialist cities : factors and implications. Lex localis, ISSN 1581-5374, Apr. 2014, vol. 12, no. 2, str. 255-270, doi: 10.4335/12.2.249-265(2014).
• PRAŠNIKAR, Janez, OGRAJENŠEK, Irena, PAHOR, Marko, BAJDE, Domen, TROBEC, Domen. An integral approach to corporate environmentalism and its application to a country in transition. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Rijeci, ISSN 1331-8004, 2012, vol. 30, sv. 1, str. 89-113, tabele. http://www.efri.uniri.hr/english/dokumenti/05-prasnikar-2012-1.pdf.
• OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Enhancing the value of survey data on customer satisfaction in the framework of a customer loyalty programme: case of a Slovenian retailer. Quality Technology & Quantitative Management, 2010, vol. 7, no. 2, str. 133-147.
• OGRAJENŠEK, Irena, KENETT, Ron S. Management statistics. V: COLEMAN, Shirley (ur.), GREENFIELD, Tony (ur.), STEWARDSON, Dave (ur.), MONTGOMERY, Douglas C. (ur.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008, str. 97-115.
 

Temeljni viri in literatura

 • Coleman, Shirley (ur.), Greenfield, Tony (ur.), Stewardson, Dave (ur.), Montgomery, Douglas C. (ur.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
 • Bregar L., Ograjenšek I.: Statistika za poslovno odločanje. Ljubljana : Ekonomska fakulteta, 2008.
 • Albright, S.C., W.L. Winston in C.J. Zappe (različne izdaje): Managerial Statistics. Pacific Grove: Duxbury.
 • Izbrani članki.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411