Postopki obdelave signalov

Opis predmeta

Uvod v postopke digitalne obdelave signalov  in v primere uporabe: postopkov obdelave signalov. Osnovni elementi digitalne obdelave signalov, uporaba postopkov v multimedijskihi in komunikacijskih sistemih.

Predstavitev signalov v časovno-diskretnem prostoru,: vzorčenje in kvantizacija. signal kot  podatkovni niz, Osnovni signali v časovnem prostoru, konvolucijska vsota, lastnosti konvolucije. impulzni odziv, odnos do frekvenčnega odziva. Diferenčne enačbe. .

Frekvenčna analiza časovno diskretnih-signalov: osnove Fourierove transformacije,.Diskretna Fourierova Transformacija (DFT). časovna in frekvenčna ločljivost DFT,. uporaba oken pri analizi signalov. hitro računanje DFT: FFT (1D, 2D), diskretna kosinusna transformacija. uporaba spektrograma;

Transformacija Z: osnove  Z-transformacija, odnos do Laplaceove in Fourierove transformacije področje konvergence (POK). Lastnosti transformacije Z, prenosna funkcija sistema, stabilnost, poli in ničle sistema. Obratna  transformacija Z. Prenosna funkcija sistema, razvoj sistemov;.

Digitalni filtri: Filtri tipa FIR in njihove lastnosti, razvoj filtrov FIR, okna. Filtri tipa IIR z bilinearno transformacijo in vpliv ničel in polov na lastnosti filtrov. Uporaba filtrov: komunikacijski sistemi, avdio izravnalniki, odprava hrupa, obdelava slik, razpoznavanje vzorcev, kompresija slik.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Seznanitev študentov z osnovnimi metodami obdelave diskretnih signalov in slik ter predstavitev področij uporabe teh metod.

Metode poučevanja in učenja

Ustna predstavitev vsebin z izvajanji in predstavitvami.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje postopkov in orodij za obdelavo multimedijskih signalov.

Temeljni viri in literatura

  1. Tamal Bose: Signal Processing in multimedia systems; ISBN: 978-0-471-32727-1
  2. Saeed V. Vaseghi: Multimedia Signal Processing Theory and Applications in Speech, Music and Communications
  3. Jurij  Tasič: Digitalna obdelava signalov, skripta v elektronski obliki, UL FE

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411