Praktično usposabljanje

Opis predmeta

Informativno spoznavanje gospodarske družbe, podjetja, zavoda.

Spoznavanje delovanja proizvodnega oziroma delovnega procesa ali storitvene dejavnosti.

Aktivno vključevanje v proizvodni ali delovni proces.

Priprava na izdelavo morebitnega diplomskega dela.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznavanje študenta z delovnim okoljem, kjer se seznani s praktičnimi problemi s področja multimedije in z načini njihovega reševanja, pri čemer uporablja znanja in spretnosti, pridobljene med študijem.

Metode poučevanja in učenja

individualno praktično usposabljanje

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Spoznavanje načina delovanja podjetja in različnih delovnih mest s področja multimedije ter konkretnih strokovnih problemov.

Uporaba: Študent bo znanja in spretnosti, pridobljena med študijem, znal konkretno uporabiti pri reševanju širokega spektra problemov s področja multimedije.

Refleksija: Študent se bo soočil z realnimi omejitvami pri reševanju strokovnih problemov: časovni okvir, omejena sredstva in oprema, komunikacija pri timskem delu.

Prenosljive spretnosti:         Sposobnost vključevanja v socialno okolje, delovne navade, odgovornost, samoiniciativnost, pripadnost področju in podjetju ter družbi in okolju, želja po odličnosti in napredovanju v stroki.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411