Prehrana

Opis predmeta

Vsebino predmeta predstavljajo aktualne teme iz naslednjih področij:

  • Razvoj prehrane v luči evolucije in evolucijske adaptacije ljudi in živali na način in vrsto prehrane, posledice napak načina prehranjevanja, ki ne ustreza genetskim zahtevam organizma, za zdravje.
  • Trajnostna prehrana ljudi in živali.
  • Prehrana in mikrobiota prebavil: vplivi na razvoj mikrobne združbe prebavil, interakcije med zaužitimi snovmi, mikrobno združbo prebavil in prebavili, vpliv na tkiva in sisteme, zdravje, prehranska manipulacija mikrobne združbe.
  • Sodobne raziskovalne metode v prehrani: uporaba nutrigenomskih in metabolomskih metod pri proučevanju vpliva prehrane na produkcijo specifičnih genskih produktov in odzivnost metabolnih poti zaradi povezav z zdravjem ljudi oz. zdravjem in proizvodnostjo živali.
  • Vpliv prehrane na dolgoživost: vpliv posameznih makrohranil in mikrohranil na dolgoživost ter vpliv energijsko restriktivne prehrane na življenjsko dobo.
  • Prehranska varnost v odvisnosti od različnih aktualnih dogodkov (epidemije, vojne …).
  • Vloga in pomen vladnih politik za oblikovanje trajnostnih prehranskih sistemov in izboljšanje kakovosti prehrane.
  • Prehranska priporočila (Food based dietary guidelines) in povezave z iniciativami globalnega zdravja in cilji trajnostnega razvoja.
  • Pomen in vloga podatkov o sestavi živil v trajnostnih prehranskih sistemih.
  • Prehransko preoblikovanje živil in dejavniki sprejemljivosti pri potrošnikih.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študent s pomočjo predavanj in seminarskega dela ter konzultacij poglobi znanje na področju aktualnih raziskovalnih problemov prehrane ljudi in živali. Ob tem je cilj predmeta tudi osvajanje nekaterih sodobnih raziskovalnih metod v prehrani. Študent pridobi tovrstno znanje na različnih primerih prehranskih raziskav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (20 ur) in seminar (10 ur) potekajo v predavalnici.

 

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je usposobitev študenta za kritično ocenjevanje prehranskih raziskav ter vpogled v njihovo načrtovanje in izvajanje.

Temeljni viri in literatura

Aktualni članki s posameznega področja oz. vsebin, druga učna gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411