Prehrana prežvekovalcev in neprežvekovalcev

Opis predmeta

Vsebina predmeta se prilagaja trenutnim aktualnim temam s področja prehrane prežvekovalcev in neprežvekovalcev predvsem s področij:

– Potrebe po hranilih: sodobne metode vrednotenje energije, aminokislin in mineralov.

– Prebavila: potek prebave …

– Interakcije med prehrano in zdravstvenim stanjem (prebavila, imunski sistem …).

– Interakcije med prehrano in okoljem: zmanjšanje obremenjevanja okolja s pomočjo prehrane (encimi, GMO …), vpliv prehrane na izločanje toplogrednih plinov,

– Učinki nekaterih krmil in krmnih dodatkov v prehrani: klasični, rastlinski ekstrakti.

– Antinutritivne snovi in toksini: delovanje, vpliv na zdravje, preprečevanje.

– Vpliv prehrane na kakovost živalskih proizvodov: prehranski vplivi na senzorično in prehransko (funkcionalno) vrednost živalskih proizvodov

– Načrtovanje in izvedba prehranske raziskave: in vivo, in vitro, in sacco.

Posamezne teme vključujejo tudi spoznavanje z raziskovalnimi metodami. Nekatere analitske metode pa bodo predstavljene v okviru laboratorijskih vaj.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je, da študenti preko predavanj, izdelave seminarske naloge in dela v laboratoriju obdelajo posamezne aktualne teme v prehrani živali. Pri tem se naučijo reševati prehranske probleme na ravni oskrbe, proizvodnosti živali, zdravstvenim stanjem prebavil, imunskim sistemom, okoljem oz. varovanjem okolja, specifik delovanja nekaterih krmil in krmnih dodatkov v prehrani neprežvekovalcev. Študenti z izbranimi praktičnimi laboratorijskimi vajami spoznajo nekatere analitske pristope k reševanju raziskovalnih problemov prehrane živali.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (10 ur) in seminar (5 ur) potekajo v predavalnici.

Laboratorijske vaje (15 ur) v manjših skupinah v laboratoriju.

Predvideni študijski rezultati

Predviden študijski rezultat je usposobitev študenta za s problematiko in vrsto neprežvekovalcev povezanim načrtovanjem in izvedbo prehranske raziskave.

Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za izvedbo raziskav s področja prehrane živali. Kandidat naj bi bil po opravljenem izpitu sposoben kritičnega presojanja rezultatov lastnih raziskav in aktualnih pojavov povezanih s prehrano živali.

Temeljni viri in literatura

Aktualni članki s posameznega področja oz. vsebin, druga učna gradiva.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411