Proizvodni sistemi v reji živali

Opis predmeta

Pri predmetu bomo spoznali proizvodne sisteme v živinoreji na nacionalnem, evropskem in svetovnem nivoju. Obravnavane bodo vse pomembne vrste rejnih živali (govedo, prašiči, ovce, koze, perutnina, konji, akvakultura) in vse pomembne proizvodne usmeritve (prireja mleka, prireja mesa, prireja jajc, prireja volne,…). Spoznali bomo katere celine in katere države priredijo največ živalskih proizvodov s katerimi zalagajo svetovne trge in kateri proizvodni sistemi so najbolj uveljavljeni in razširjeni. Poseben poudarek bo na visoko selekcioniranih specializiranih globalnih pasmah na eni strani in na lokalnih pasmah z majhnimi populacijami na drugi strani, ki znatno prispevajo k lokalnemu trgu. Predstavili bomo primernost genotipov živali za posamezen proizvodni sistem. Predstavljene bodo dobre prakse v primarni prireji živil živalskega izvora. Pri ekoloških vidikih bomo izpostavili primerno uporabo živalskih iztrebkov in ukrepe za zaščito okolja v različnih tehnologijah reje. Obravnavana bodo najnovejša spoznanja in dileme o vplivih živinoreje na okolje (toplogredni plini, smrad,…). Spoznali bomo načrtovanje, izvedbo in analizo podatkov iz raziskav s področja različnih vrst, pasem, tehnologije reje in kakovosti živalskih proizvodov. Predstavljene bodo ustrezne metode statistične analize podatkov iz takšnih raziskav.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobitev vpogleda v raznolikost proizvodnih sistemov v živinoreji in kompetentno poznavanje teh sistemov. Študent z analitskim pristopom kompleksno prouči določeno vrsto rejnih živali v določenem proizvodnem sistemu za prirejo kakovostnih živalskih proizvodov, z upoštevanjem tehnoloških, etoloških in okoljskih zahtev.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • Individualne konzultacije,
  • Samostojna priprava seminarja

Predvideni študijski rezultati

Predvideni študijski rezultat je pridobitev poglobljenih znanj o proizvodnih sistemih v živinoreji in usposobitev kandidata za načrtovanje, izvajanje in analiziranje rezultatov raziskav s področja reje živali.

Temeljni viri in literatura

FAO. 2012. Global Livestock Production Systems. Rome, Food & Agriculture Organization, 168 str.

Squires V.R., Bryden W.L. 2019. Livestock: Production, Management Strategies and Challenges, NY, Nova Science Publishers, Inc., 532 str.

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411