Proizvodni sistemi v reji živali

Opis predmeta

Pri predmetu bomo spoznali proizvodne sisteme v živinoreji na nacionalnem, evropskem in svetovnem nivoju. Obravnavane bodo vse pomembne vrste rejnih živali (govedo, prašiči, ovce, koze, perutnina, konji, akvakultura) in vse pomembne proizvodne usmeritve (prireja mleka, prireja mesa, prireja jajc, prireja volne,…). Spoznali bomo katere celine in katere države priredijo največ živalskih proizvodov s katerimi zalagajo svetovne trge in kateri proizvodni sistemi so najbolj uveljavljeni in razširjeni. Poseben poudarek bo na visoko selekcioniranih specializiranih globalnih pasmah na eni strani in na lokalnih pasmah z majhnimi populacijami na drugi strani, ki znatno prispevajo k lokalnemu trgu. Predstavili bomo primernost genotipov živali za posamezen proizvodni sistem. Predstavljene bodo dobre prakse v primarni prireji živil živalskega izvora. Pri ekoloških vidikih bomo izpostavili primerno uporabo živalskih iztrebkov in ukrepe za zaščito okolja v različnih tehnologijah reje. Obravnavana bodo najnovejša spoznanja in dileme o vplivih živinoreje na okolje (toplogredni plini, smrad,…). Spoznali bomo načrtovanje, izvedbo in analizo podatkov iz raziskav s področja različnih vrst, pasem, tehnologije reje in kakovosti živalskih proizvodov. Predstavljene bodo ustrezne metode statistične analize podatkov iz takšnih raziskav.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je pridobitev vpogleda v raznolikost proizvodnih sistemov v živinoreji in kompetentno poznavanje teh sistemov. Študent z analitskim pristopom kompleksno prouči določeno vrsto rejnih živali v določenem proizvodnem sistemu za prirejo kakovostnih živalskih proizvodov, z upoštevanjem tehnoloških, etoloških in okoljskih zahtev.

Metode poučevanja in učenja

  • Predavanja,
  • Individualne konzultacije,
  • Samostojna priprava seminarja

Predvideni študijski rezultati

Predvideni študijski rezultat je pridobitev poglobljenih znanj o proizvodnih sistemih v živinoreji in usposobitev kandidata za načrtovanje, izvajanje in analiziranje rezultatov raziskav s področja reje živali.

Reference nosilca

Mojca Simčič

1. SIMČIČ, Mojca, LUŠTREK, Barbara, ŠTEPEC, Miran, LOGAR, Betka, POTOČNIK, Klemen. Estimation of genetic parameters of type traits in first parity cows of the autochthonous Cika cattle in Slovenia. Frontiers in genetics. nov. 2021, vol. 12, art. 724058, str. 1-9, ilustr. ISSN 1664-8021. https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fgene.2021.724058/full, DOI: 10.3389/fgene.2021.724058. [COBISS.SI-ID 85837059]

2. KUKUČKOVÁ, Veronika, MORAVČÍKOVÁ, Nina, FERENČAKOVIĆ, Maja, SIMČIČ, Mojca, MÉSZÁROS, Gábor, SÖLKNER, Johann, TRAKOVICKÁ, Anna, KADLEČÍK, Ondrej, ČURIK, Ino, KASARDA, Radovan. Genomic characterization of Pinzgau cattle : genetic conservation and breeding perspectives. Conservation Genetics. 2017, vol. 18, no. 4, str. 893-910, ilustr. ISSN 1566-0621. http://link.springer.com/article/10.1007/s10592-017-0935-9, DOI: 10.1007/s10592-017-0935-9. [COBISS.SI-ID 3861640], [JCR, SNIP, WoS do 13. 1. 2021: št. citatov (TC): 17, čistih citatov (CI): 15, Scopus do 29. 12. 2020: št. citatov (TC): 22, čistih citatov (CI): 21]

3. SIMČIČ, Mojca, CIVIDINI, Angela, BARAĆ, Zdravko, ŠPEHAR, Marija. Non-genetic factors affecting somatic cell count in milk of dairy goat populations in Croatia and Slovenia. Acta fytotechnica et zootechnica. 2018, vol. 21, no. 4, str. 179-182. ISSN 1335-258X. http://acta.fapz.uniag.sk/journal/index.php/on_line/article/view/483/pdf, DOI: 10.15414/afz.2018.21.04.179-182. [COBISS.SI-ID 4176264]

4. SIMČIČ, Mojca, ČEPON, Marko, ŽGUR, Silvester. Carcass and meat quality of young Cika and Simmental bulls finished under similar conditions. Animal production science. 2018, vol. 58, no. 5, str. 950-957. ISSN 1836-0939. http://www.publish.csiro.au/AN/AN15745, DOI: 10.1071/AN15745. [COBISS.SI-ID 3839368], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

5. CIVIDINI, Angela, SIMČIČ, Mojca, STIBILJ, Vekoslava, VIDRIH, Matej, POTOČNIK, Klemen. Changes in fatty acid profile of Bovec sheep milk due to different pasture altitude. Animal : an international journal of animal bioscience. 2019, vol. 13, no. 5, str. 1111-1118. ISSN 1751-7311. https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/changes-in-fatty-acid-profile-of-bovec-sheep-milk-due-to-different-pasture-altitude/E9952903EC75659EE96FCC89ADC9077C, DOI: 10.1017/S1751731118002598. [COBISS.SI-ID 4176008], [JCR, SNIP, WoS do 25. 12. 2020: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 3. 12. 2019: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

6. MARKOVIC, Bozidarka, DOVČ, Peter, MARKOVIĆ, Milan, RADONJIĆ, Dušica, ADAKALIĆ, Mirjana, SIMČIČ, Mojca. Differentiation of some Pramenka sheep breeds based on morphometric characteristics. Archives animal breeding. 2019, vol. 62, no. 2, str. 393-402, ilustr. ISSN 2363-9822. https://www.arch-anim-breed.net/62/393/2019/, DOI: 10.5194/aab-62-393-2019. [COBISS.SI-ID 4266120], [JCR, SNIP, WoS do 5. 2. 2021: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus]

7. OGOREVC, Jernej, SIMČIČ, Mojca, ZORC, Minja, ŠKRJANC, Monika, DOVČ, Peter. TLR2 polymorphism (rs650082970) is associated with somatic cell count in goat milk. PeerJ. 31. jul. 2019, vol. 7, str. 1-9, e-7340, ilustr. ISSN 2167-8359. https://peerj.com/articles/7340.pdf, DOI: 10.7717/peerj.7340. [COBISS.SI-ID 4274568], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

8. KAIĆ, Ana, LUŠTREK, Barbara, SIMČIČ, Mojca, POTOČNIK, Klemen. Milk quantity, composition and hygiene traits of routinely machine milked Lipizzan mares. Slovenian veterinary research : the scientific journal of the Veterinary Faculty University of Ljubljana. [English print ed.]. 2019, letn. 56, št. 3, str. 115-123. ISSN 1580-4003. https://www.slovetres.si/index.php/SVR/article/view/683/262, DOI: 10.26873/SVR-683-2019. [COBISS.SI-ID 4312968], [JCR, SNIP, WoS do 11. 10. 2020: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, Scopus do 30. 3. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1]

9. CIVIDINI, Angela, TERČIČ, Dušan, SIMČIČ, Mojca. The effect of feeding system on the carcass quality of crossbred lambs with Texel. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 2020, vol. 68, no. 1, str. 17-24, ilustr. ISSN 1211-8516. https://acta.mendelu.cz/68/1/0017/, DOI: 10.11118/actaun202068010017. [COBISS.SI-ID 4357000], [SNIP, Scopus]

10. KOLENC, Borut, MOHAR LORBEG, Petra, ČANŽEK MAJHENIČ, Andreja, CIVIDINI, Angela, SIMČIČ, Mojca, TREVEN, Primož. Influence of two feed supplements on technological properties of goatʼs milk. Mljekarstvo : proizvodnja proučavanje i tehnologija mlijeka i mliječnih proizvoda. 2020, vol. 70, no. 3, str. 162-170, ilustr. ISSN 0026-704X. https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2020.0303, DOI: 10.15567/mljekarstvo.2020.0303. [COBISS.SI-ID 21092611], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Temeljni viri in literatura

FAO. 2012. Global Livestock Production Systems. Rome, Food & Agriculture Organization, 168 str.

Squires V.R., Bryden W.L. 2019. Livestock: Production, Management Strategies and Challenges, NY, Nova Science Publishers, Inc., 532 str.

Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411