Računalniško podprta statistika

Opis predmeta

 • Računalniško orientiran pogled v statistične metode.
 • EDA.
 • Grafične predstavitve in vizualizacija rezultatov.
 • Metode za generiranje slučajnih števil.
 • Uporaba simulacij (Monte Carlo).
 • Samovzorčenje in ponovno vzorčenje.
 • Vzorčenje z zavrnitvijo.
 • Priprava ponovljivih analiz in poročil.

Cilji in kompetence

Pri predmetu se bodo študentje seznanili s sodobnimi metodami uporabe računalnikov, ki so potrebne za uporabo računsko zahtevnih metod pri statistični analizi. Sezanili se bodo z metodami statističnih simulacij, modeliranja in sodobnih vizualizacij podatkov. Usposobili se bodo za samostojnpo uporabo programskega orodja R za analizo velikih količin podatkov. Med delom se bodo seznanili z metodami za pripravo ponovljivih analiz in raziskav.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktično delo z računalniki, projektno delo, individualne naloge.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– programiranje v R,

– uporaba sistema LaTeX, markdown,

– poznavanje sodobnih računalniških orodij za statistično analizo podatkov.

Reference nosilca

Nataša Kejžar:

 • KEJŽAR, Nataša, LUSA, Lara. Classification of weekly provincial overall age- and gender-specific mortality patterns during the COVID-19 epidemics in Italy = Classificazione dei pattern settimanali di mortalità totale per età e genere delle province durante l'epidemia COVID-19 in Italia. Epidemiologia & prevenzione. Sep./Dec. 2020, vol. 44, iss. 5/6, suppl. 2, str. 271-281
 • KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Clustering of modal-valued symbolic data. Advances in data analysis and classification. [Print ed.]. 2021, vol. 15, str. 513-541. ISSN 1862-5347.
 • KEJŽAR, Nataša, MAUCORT-BOULCH, Delphine, STARE, Janez. A note on bias of measures of explained variation for survival data. Statistics in medicine, ISSN 0277-6715, 15 March 2016, vol. 35, iss. 6, str. 877-882. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.6749/abstract, doi: 10.1002/sim.6749. [COBISS.SI-ID 32214489]

Temeljni viri in literatura

Knjige/ Books
Geof H. Givens, Jennifer A. Hoeting : Computational Statistics, Wiley 2005 ISBN: 978-0-471-46124-1.

Phillip I. Good Introduction to Statistics Through Resampling Methods and R/S-PLUS Wiley 2005 ISBN: 978-0-471-71575-7.

Spletni viri/ Web sources:

Razpoložljiva literatura se letno spreminja in posodablja. Primerni viri so zbrani na spletni strani www.r-project.org, zato se bodo aktualni viri letno spreminjali.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411