Rastlinska biotehnologija

Opis predmeta

  1. Biotehnološki pristopi k premoščanju ovir pri manipulacijah genov in genomov pri rastlinah.
  2. Strategije genskega spreminjanja rastlin
  3. Presoja tveganja uporabe gensko spremenjenih rastlin
  4. Žlahtnjenje rastlin s pomočjo markerjev
  5. Diagnostika rastlinskih patogenov 
  6. Primerjalna genomika pri rastlinah

8.  Rastlinska translacijska genomika

Pri premoščanju ovir pri manipulacijah genov in genomov pri rastlinah se bodo študentje seznanili z inovativnimi biotehnološkimi metodami žlahtnjenja rastlin predvsem z  genskim inženiringom in s  tehnologijami mestno specifičnih nukleaz, žlahtnjenje s pomočjo markerjev in podobno. Predstavljene bodo  strategije genskega spreminjanja rastlin za izboljšanje agronomskih lastnosti, odpornosti na biotske in abiotske strese, ustreznejšo kakovost, produkcijo zdravil ali drugih komponent. Obravnavana bodo področja biološke varnosti gensko spremenjenih rastlin ter biotehnološki pristopi pri diagnostiki rastlinskih patogenov. Slušatelji se bodo nadalje seznanili z usmeritvami primerjalne genomike pri rastlinah ter  z uporabo genomskih podatkov modelnih organizmov pridobljenih z visoko zmogljivimi tehnologijami in funkcijskimi analizami v žlahtnjenju rastlin.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je osvojitev konceptov rastlinske biotehnologije pri razvoju biotehnoloških orodij, žlahtnjenju novih kultivarjev in diganostiki rastlinskih patogenov.  Poleg trdnih osnov iz rastlinkse biotehnologije je cilj predmeta  predstaviti najsodobnejša znanj iz področij ekspertiz predavateljev, ki se z raziskovalnim delom uveljavljajo na mednarodni ravni.

 

Kompetence, ki jih bo študent pridobil, so zlasti sposobnost celovitega razumevanja biotehnoloških konceptov in razvijanje “biotehnološkega” načina razmišljanja pri obravnavanju problemov s področja rastlinske pridelave,  uporabo biotehnologije za analizo in razumevanje delovanja večplastnih bioloških sistemov, sposobnost načrtovanja poskusov ter usposobljenost za vrhunsko in odgovorno delovanje na raziskovalnem področju ter v relevantnih strokovnih in svetovalnih državnih telesih (npr. etične komisije, odbori za gensko spremenjene organizme ipd.)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja: predstavitev glavnih konceptov ter uvajanja v problematiko

Seminarska naloga: obravnava specifičnega problema

Induvidualne konzultacije

Predvideni študijski rezultati

Pridobljeno znanje bo zadoščalo za  učinkovito raziskovalno delo na področju rastlinske biotehnologije.  Študent bo pridobil tudi osnovna znanja strokovnih in pravnih vidikov uporave proizvodov rastlinske biotehnologije.  

Temeljni viri in literatura

Pregledni znanstveni članki področja / Review articles from specific fields

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411