Raziskave v gozdni fitocenologiji in gojenju gozdov

Opis predmeta

Raziskave gozdnih rastišč: Srednjeevropska metoda proučevanja gozdne vegetacije in primerjava z drugimi metodami (Grime-ove strategije, uporaba funkcionalnih znakov), metode statistične obdelave florističnih in vegetacijskih podatkov (npr. klasifikacija, ordinacija), fitoindikacija (pojavljanje posameznih rastlinskih vrst glede na okoljske parametre), sekundarne sukcesije po motnjah, tekoči raziskovalni dosežki, vrednotenje gozdnih rastišč, interdisciplinarni pristopi, uporaba raziskovalnih metod pri analizi in napovedovanju razvoja vegetacije.

Eksperimentalno gojenje gozdov: Posebnosti raziskovalnega dela v gojenju gozdov in presoja aktualnih raziskav v Sloveniji in svetu. Pomen in meritve izbranih ekoloških dejavnikov v gozdovih. Uporaba ekološkega modeliranja v gojenju gozdov. Gozdna mikroklima in ekologija pomlajevanja gozdnih sestojev. Alternacija drevesnih vrst. Posebnosti raziskovalnega dela v pragozdovih, varovalnih in visokogorskih gozdovih. Trajne raziskovalne ploskve, primeri dobrih praks, bodoči razvoj gojenja gozdov. Ekološko in sonaravnejše gojenje gozdov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilj so: nadgraditi temeljna znanja na področjih ekologije gozdov, gozdne fitocenologije in gojenja gozdov; z diskusijami o sodobnih ekoloških paradigmah in teorijah poglobiti razumevanje temeljnih mehanizmov in procesov v gozdnih ekosistemih ter spoznati vpliv gospodarjenja na njihovo zgradbo in delovanje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s sodelovalnim, refleksivnim učenjem / poučevanjem in diskusijo. Vodeno seminarsko delo v kabinetu in na terenu. Poudarek je na sprotnem učenju in sodelovanju. Končni izpit se opravlja neposredno po opravljenih kontaktnih urah. Sprotno ocenjevanje dosežkov stimulira študenta k rednem delu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

usposobiti slušatelje za samostojno zahtevnejše strokovno in osnovno raziskovalno delo na področju gozdne fitocenologije in gojenja gozdov. Poudarek je na razvijanju sposobnosti kritične presoje raziskovalnega dela in znanstvenih objav, v  zaznavanju razvojnih in raziskovalnih problemov, izbiri primernih metod in pripravi predlogov raziskovalnih projektov; razumevanje načinov povezovanja pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela ter poznavanje pomena dolgoročnih raziskav in trajnih raziskovalnih ploskev.

Temeljni viri in literatura

Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R., Spurr, S.H., 1998. Forest ecology. John Wiley & Sons, New York.

Kimmins, J.P., 1997. Forest Ecology: A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Krumm, F., Schuck, A., and Rigling, A. (eds.). (2021). How to balance forestry and biodiversity conservation. WSL, EFI.

Larsen, J.B., Angelstam, P., Bauhus, J., Carvalho, J.F., Diaci, J., Dobrowolska, D., Gazda, A., Gustafsson, L., Krumm, F., Knoke, T., Konczal, A., Kuuluvainen, T., Mason, B., Motta, R., Pötzelsberger, E., Rigling, A., Schuck, A. (2022). Closer-to-Nature Forest Management. European Forest Institute.

Smith, D.M., Larson, B.C., Kelthy, M.J., Ashton, P.M.S., 1997. The practice of silviculture: applied forest ecology. John Wiley & Sons, inc., New York.

Smith,T.M., Shugart, H.H. & Woodward F.I. 1997. Plant Functional Types. Cambridge University Press, Cambridge, 369 s.

Van der Marel, E., 2005. Vegetation Ecology; Blackwell Science Ltd., 395 s.

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411