Raziskave v gozdni fitocenologiji in gojenju gozdov

Opis predmeta

Raziskave gozdnih rastišč: Srednjeevropska metoda proučevanja gozdne vegetacije in primerjava z drugimi metodami (Grime-ove strategije, uporaba funkcionalnih znakov), metode statistične obdelave florističnih in vegetacijskih podatkov (npr. klasifikacija, ordinacija), fitoindikacija (pojavljanje posameznih rastlinskih vrst glede na okoljske parametre), sekundarne sukcesije po motnjah, tekoči raziskovalni dosežki, vrednotenje gozdnih rastišč, interdisciplinarni pristopi, uporaba raziskovalnih metod pri analizi in napovedovanju razvoja vegetacije.

Eksperimentalno gojenje gozdov: Posebnosti raziskovalnega dela v gojenju gozdov in presoja aktualnih raziskav v Sloveniji in svetu. Pomen in meritve izbranih ekoloških dejavnikov v gozdovih. Uporaba ekološkega modeliranja v gojenju gozdov. Ekologija sestojnih vrzeli. Alternacija drevesnih vrst. Posebnosti raziskovalnega dela v pragozdovih, varovalnih in visokogorskih gozdovih. Trajne raziskovalne ploskve, primeri dobrih praks, bodoči razvoj gojenja gozdov.

Cilji in kompetence

Izobraževalni cilj so: nadgraditi temeljna znanja na področjih ekologije gozdov, gozdne fitocenologije in gojenja gozdov; z diskusijami o sodobnih ekoloških paradigmah in teorijah poglobiti razumevanje temeljnih mehanizmov in procesov v gozdnih ekosistemih ter spoznati vpliv gospodarjenja na njihovo zgradbo in delovanje.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s sodelovalnim, refleksivnim učenjem / poučevanjem in diskusijo. Vodeno seminarsko delo v kabinetu in na terenu. Poudarek je na sprotnem učenju in sodelovanju. Končni izpit se opravlja neposredno po opravljenih kontaktnih urah. Sprotno ocenjevanje dosežkov stimulira študenta k rednem delu.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

usposobiti slušatelje za samostojno zahtevnejše strokovno in osnovno raziskovalno delo na področju gozdne fitocenologije in gojenja gozdov. Poudarek je na razvijanju sposobnosti kritične presoje raziskovalnega dela in znanstvenih objav, v  zaznavanju razvojnih in raziskovalnih problemov, izbiri primernih metod in pripravi predlogov raziskovalnih projektov; razumevanje načinov povezovanja pedagoškega, raziskovalnega in razvojnega dela ter poznavanje pomena dolgoročnih raziskav in trajnih raziskovalnih ploskev.

Reference nosilca

Prof. dr. Jurij Diaci

1.Lukáš BÍLEK, Jiří REMEŠ, Vilém PODRÁZSKÝ, Dusan ROZENBERGAR, Jurij DIACI, Daniel ZAHRADNÍK. Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology 2014, vol. 71:59-71 kategorija: 1A3 (Z1)

2. ROZMAN, Andrej, DIACI, Jurij, BATIČ, Franc. Functional analysis of vegetation on alpine treeline ecotone in the Julian and Kamnik-Savinja Alps in Slovenia. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2013, vol. 132, iss. 4, 579-591, ilustr. kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

3. RUGANI, Tihomir, DIACI, Jurij, HLADNIK, David. Gap dynamics and structure of two old-growth beech forest remnants in Slovenia. PloS one, ISSN 1932-6203, 2013, vol. 8, iss. 1, 13 str.  http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0052641 kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

4. ROZMAN, Andrej, VAJDETIČ, Alen, DIACI, Jurij. Šumski rezervat jele (Abies alba Mill.) u sekundarnoj sukcesiji na opuštenim pašnjacima Poljanske doline u Sloveniji = A protected Silver fir (Abies alba Mill.) stand in secondary succession on a former pasture in Poljanska dolina, Slovenia. Šumarski list, ISSN 0373-1332, 2013, god. 137, br. 3/4, str. 135-146. kategorija: 1A4 (Z1)

5. ROŽENBERGAR, Dušan, KOLAR, Uroš, ČATER, Matjaž, DIACI, Jurij. Comparison of four methods for estimating relative solar radiation in managed and old-growth silver fir-beech forest. Dendrobiology, ISSN 1641-1307, 2011, vol. 65, no. 1, str. 73-82, ilustr.kategorija: 1A3 (Z1)

6. MARINŠEK, Aleksander, DIACI, Jurij. A comparison of structural characteristics and ecological factors between forest reserves and managed silver fir – norway spruce forest in Slovenia. Ekológia, ISSN 1335-342X, 2011, vol. 30, no. 1, str. 51-66, ilustrkategorija: 1A4 (Z1)

7. DIACI, Jurij, FIRM, Dejan. Long-term dynamics of a mixed conifer stand in Slovenia managed with a farmer selection system. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2011, vol. 262, no. 6, str. 231-239, ilustr. kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)        

8. DIACI, Jurij, ROŽENBERGAR, Dušan, ANIĆ, Igor, MIKAC, Stjepan, SANIGA, Milan, KUCBEL, Stanislav, VIŠNJIĆ, Ćemal, BALLIAN, Dalibor. Structural dynamics and synchronous silver fir decline in mixed old-growth mountain forests in Eastern and Southeastern Europe. Forestry, ISSN 0015-752X, 2011, vol. 84, no. 5, 479-491, ilustr.kategorija: 1A2 (Z1, A1/2)

9.VILHAR, Urša, STARR, Michael, KATZENSTEINER, Klaus, SIMONČIČ, Primož, KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka, DIACI, Jurij. Modelling drainage fluxes in managed and natural forests in the Dinaric karst: a model comparison study. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2010, vol. 129, no. 4, str. 729-740, ilustr. kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

10. DIACI, Jurij, ROŽENBERGAR, Dušan, BONČINA, Andrej. Stand dynamics of Dinaric old-growth forest in Slovenia : are indirect human influences relevant?. Plant Biosystems, ISSN 1126-3504, 2010, vol. 144, no. 1, 194-201, ilustr. kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

11. NAGEL, Thomas Andrew, SVOBODA, Miroslav, RUGANI, Tihomir, DIACI, Jurij. Gap regeneration and replacement patterns in an old-growth Fagus-Abies forest of Bosnia-Herzegovina. Plant ecology, ISSN 1385-0237, 2010, vol. 208, no. 2, str. 307-318, ilustr. kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

12. FIRM, Dejan, NAGEL, Thomas Andrew, DIACI, Jurij. Disturbance history and dynamics of an old-growth mixed species mountain forest in the Slovenian Alps. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2009, vol. 257, no. 9, str. 1893-1901, ilustr kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

Rozman Andrej

ROZMAN, Andrej, DIACI, Jurij, BATIČ, Franc. Functional analysis of vegetation on alpine treeline ecotone in the Julian and Kamnik-Savinja Alps in Slovenia. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2013, vol. 132, iss. 4, 579-591, ilustr.

kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2)

BONČINA, Andrej, KLOPČIČ, Matija, SIMONČIČ, Tina, DAKSKOBLER, Igor, FICKO, Andrej, ROZMAN, Andrej. A general framework to describe the alteration of natural tree species composition as an indicator of forest naturalness. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management, ISSN 1470-160X, 2017, vol. 77, str. 194-204, ilustr.

FIDEJ, Gal, ROZMAN, Andrej, DIACI, Jurij. Drivers of regeneration dynamics following salvage logging and different silvicultural treatments in windthrow areas in Slovenia. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2017, vol. 409, str. 378-389, ilustr.

ADAMIČ, Matevž, DIACI, Jurij, ROZMAN, Andrej, HLADNIK, David. Long-term use of uneven-aged silviculture in mixed mountain Dinaric forests : a comparison of old-growth and managed stands. Forestry, ISSN 0015-752X, 2016, vol. 90, iss. 2, str. 279-291, ilustr.

FIDEJ, Gal, ROZMAN, Andrej, NAGEL, Thomas Andrew, DAKSKOBLER, Igor, DIACI, Jurij. Influence of salvage logging on forest recovery following intermediate severity canopy disturbances in mixed beech dominated forests of Slovenia. IForest, ISSN 1971-7458, 2016, vol. 9, iss. Jun, str. 430-436, ilustr.

Roženbergar Dušan

VILHAR, Urša, ROŽENBERGAR, Dušan, SIMONČIČ, Primož, DIACI, Jurij. Variation in irradiance, soil features and regeneration patterns in experimental forest canopy gaps. Annals of forest science, ISSN 1286-4560, 2015, vol. 72, iss. 2, str. 253-266

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

NAGEL, Thomas Andrew, DIACI, Jurij, JERINA, Klemen, KOBAL, Milan, ROŽENBERGAR, Dušan. Simultaneous influence of canopy decline and deer herbivory on regeneration in a conifer-broadleaf forest. Canadian journal of forest research, ISSN 0045-5067, 2015, vol. 45, iss. 3, str. 266-275.

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

ROZMAN, Andrej, DIACI, Jurij, KRESE, Anže, FIDEJ, Gal, ROŽENBERGAR, Dušan. Forest regeneration dynamics following bark beetle outbreak in Norway spruce stands : influence of meso-relief, forest edge distance and deer browsing. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2015, vol. 353, str. 196-207. 

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP

ROZMAN, Andrej, DIACI, Jurij, KRESE, Anže, FIDEJ, Gal, ROŽENBERGAR, Dušan. Forest regeneration dynamics following bark beetle outbreak in Norway spruce stands : influence of meso-relief, forest edge distance and deer browsing. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2015, vol. 353, str. 196-207.

DAKSKOBLER, Igor, FRANZ, Wilfried Robert, ROZMAN, Andrej. Phytosociology and ecology of Rhamnus fallax in the Southeastern Alps and the northwestern part of the Dinaric Alps. Wulfenia : Mitteilungen des Kärntner Botanikzentrums Klagenfurt, ISSN 1561-882X, 2013, vol. 20, str. 101-144, ilustr.

BÍLEK, Lukáš, REMEŠ, Jiří, PODRÁZSKÝ, Vilém, ROŽENBERGAR, Dušan, DIACI, Jurij, ZAHRADNÍK, Daniel. Gap regeneration in near-natural European beech forest stands in Central Bohemia – the role of heterogeneity and micro-habitat factors. Dendrobiology, ISSN 1641-1307, 2014, vol. 71, str. 59-71, ilustr. 

kategorija: 1A3 (Z); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

ROŽENBERGAR, Dušan, DIACI, Jurij. Architecture of Fagus sylvatica regeneration improves over time in mixed old-growth and managed forests. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2014, vol. 318, str. 334-340, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2014.01.037, doi: 10.1016/j.foreco.2014.01.037.

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

ČATER, Matjaž, DIACI, Jurij, ROŽENBERGAR, Dušan. Gap size and position influence variable response of Fagus sylvatica L. and Abies alba Mill. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2014, vol. 325, str. 128-135, ilustr.

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICB

DIACI, Jurij, ROŽENBERGAR, Dušan, FIDEJ, Gal, NAGEL, Thomas Andrew. Challenges for uneven-aged silviculture in restoration of post-disturbance forests in Central Europe : a synthesis. Forests, ISSN 1999-4907, 2017, vol. 8, iss. 10, 20 str., ilustr.

kategorija: 1A1 (Z, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tip dela ni verificiran

Temeljni viri in literatura

Barnes, B.V., Zak, D.R., Denton, S.R., Spurr, S.H., 1998. Forest ecology. John Wiley & Sons, New York.

Kimmins, J.P., 1997. Forest Ecology: A Foundation for Sustainable Management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.

Smith, D.M., Larson, B.C., Kelthy, M.J., Ashton, P.M.S., 1997. The practice of silviculture: applied forest ecology. John Wiley & Sons, inc., New York.

Smith,T.M., Shugart, H.H. & Woodward F.I. 1997. Plant Functional Types. Cambridge University Press, Cambridge, 369 s.

Van der Marel, E., 2005. Vegetation Ecology; Blackwell Science Ltd., 395 s.

revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva …

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411