Raziskave v gozdni mikologiji: pomen in uporaba gliv

Opis predmeta

Predmet bo obsegal izbrane teme iz sistematike, genetike, ekologije in uporabe zaprtotrosnic, prostotrosnic, nepopolnih gliv in glivolikih alg. Predavanja bodo obsegala življenjske kroge, sistematiko, ekologijo, genetiko in praktično uporabo glavnih debel kraljestva gliv. Izbrane teme študija bodo odvisne od usmeritve študenta in bodo obsegale: glivne združbe, glivne populacije in habitati in njihova karakterizacija, molekularne tehnike za uporabo v sistematiki in pri analizah glivnih populacij, glivna razgradnja rastlinskih materialov, razgrajevalke lignina in celuloze, pomen razgrajevalk lesa v gozdnem ekosistemu, razkrojevalke pesticidov in plastike, endosimbioza – detekcija endofitov v rastlinskem materialu in njihova taksonomija, endofitni mutualizem, okužba in učinki na žuželke in herbivore, reakcije z endofiti okuženih rastlin na mikrobne patogene in strategije endofitov, splošni pregled vpliva mikorize v gozdnem ekosistemu, sukcesije mikoriznih gliv, ektomikorize, erikoidne, arbutoidne in monotropoidne mikorize, detekcija in diagnoza patogenov rastlin – izbor gostiteljev, simptomatologija, morfologija povzročitelja bolezni, selektivni mediji, biokemični markerji – metabolizem substrata, serološke tehnike, tehnike z uporabo nukleinskih kislin, izbira diagnostičnih tehnik, mikrobiološke tehnike – izolacija, gojenje v laboratoriju (priprava gojišč, inokulacija, inkubacija), kontrola rasti (principi sterilnega dela – sterilizacija, higiena in metode dela), mikroskopija in barvanje vzorcev, ekstrakcija sekundarnih metabolitov z različnimi metodami – kvalitativna in kvantitativna ocena.

Cilji in kompetence

Izobraževanje za sposobnost determinacije in razumevanja najpomembnejših gliv v gozdnem okolju, njihov pomen v ekosistemu, njihovo uporabo in njihove biološke značilnosti. Uvod v najustreznejše metode v mikologiji in pri raziskavah gliv.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja bodo obsegala življenjske kroge, sistematiko, ekologijo genetiko in praktično uporabo vseh pomembnih debel gliv. Prezentacije bodo osredotočene na anatomijo, morfologijo in taksonomijo teh gliv. Obisk v laboratoriju bo vključeval mikroskopijo, laboratorijsko delo, tehnike sterilnega dela in gojenja gliv.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo pridobil teoretična in praktična znanja v zvezi z izolacijo, identifikacijo in ekološkim pomenom pogostih glivnih rodov ali vrst v gozdnem ekosistemu. Osvojil bo tradicionalne tehnike v gozdni mikologiji in nove pristope, ki temeljijo na najpomembnejših morfoloških, fizioloških in biokemičnih značilnostih. 

Reference nosilca

Prof. dr. Dušan Jurc

 

HAUPTMAN, Tine, PIŠKUR, Barbara, DE GROOT, Maarten, OGRIS, Nikica, FERLAN, Mitja, JURC, Dušan. Temperature effect on Chalara fraxinea : heat treatment of saplings as a possible disease control method. Forest pathology, ISSN 1439-0329, 2013, vol. 43, no. 5, str. 360-370, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/efp.12038, doi: 10.1111/efp.12038. [COBISS.SI-ID 3567782], [JCR, SNIP, WoS do 4. 11. 2013: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 19. 12. 2013: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.33, normirano št. čistih citatov (NC): 2]

kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

točke: 16.91, št. avtorjev: 6

 

SANTINI, Alberto, JURC, Dušan, et al. Biogeographical patterns and determinants of invasion by forest pathogens in Europe. The New phytologist, ISSN 0028-646X, 2013, vol. 197, no. 1, str. 238-250, ilustr. http://dx.doi.org/10.1111/j.1469-8137.2012.04364.x, doi: 10.1111/j.1469-8137.2012.04364.x. [COBISS.SI-ID 3474598], [JCR, SNIP, WoS do 19. 2. 2014: št. citatov (TC): 13, čistih citatov (CI): 12, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.80, normirano št. čistih citatov (NC): 6, Scopus do 12. 2. 2014: št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 18, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.21, normirano št. čistih citatov (NC): 9]

kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

točke: 12.06, št. avtorjev: 31

             

JURC, Maja, BOJOVIC, Srdjan, FERNÁNDEZ, Mercedes Fernández, JURC, Dušan. The attraction of cerambycids and other xylophagous beetles, potential vectors of Bursaphelenchus xylophilus, to semio-chemicals in Slovenia. Phytoparasitica, ISSN 0334-2123, 2012, vol. 40, no. 4, str. 337-349, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s12600-012-0234-4, doi: 10.1007/s12600-012-0234-4. [COBISS.SI-ID 3368358], [JCR, SNIP, WoS do 5. 2. 2014: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 1, Scopus do 29. 1. 2014: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.25, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

kategorija: 1A3 (Z1); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

točke: 15.8, št. avtorjev: 4

 

PIŠKUR, Barbara, BAJC, Marko, ROBEK, Robert, HUMAR, Miha, SINJUR, Iztok, KADUNC, Aleš, OVEN, Primož, REP, Gregor, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, KRAIGHER, Hojka, JURC, Dušan, POHLEVEN, Franc. Influence of Pleurotus ostreatus inoculation on wood degradation and fungal colonization. Bioresource technology, ISSN 0960-8524. [Print ed.], vol. 102, iss. 22, str. 10611-10617, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.biortech.2011.09.008, doi: 10.1016/j.biortech.2011.09.008. [COBISS.SI-ID 3235494], [JCR, SNIP, WoS do 10. 1. 2012: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do 20. 3. 2013: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.09, normirano št. čistih citatov (NC): 1]

kategorija: 1A1 (Z1, A'', A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

točke: 15.75, št. avtorjev: 12

 

 

PIŠKUR, Barbara, PAVLIC, D., SLIPPERS, B., OGRIS, Nikica, MARESI, Giorgio, WINGFIELD, Michael J., JURC, Dušan. Diversity and pathogenicity of Botryosphaeriaceae on declining Ostrya carpinifolia in Slovenia and Italy following extreme weather conditions. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2011, vol. 130, no. 2, str. 235-249, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-010-0424-x, doi: 10.1007/s10342-010-0424-x. [COBISS.SI-ID 2992550], [JCR, SNIP, WoS do 28. 1. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.71, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopus do 1. 1. 2014: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0.71, normirano št. čistih citatov (NC): 5]

kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

točke: 16.06, št. avtorjev: 7

 

OGRIS, Nikica, HAUPTMAN, Tine, JURC, Dušan, FLOREANCIG, Valentino, MARSICH, F., MONTECCHIO, Lucio. First report of Chalara fraxinea on common ash in Italy. Plant disease, ISSN 0191-2917, 2010, vol. 94, no. 1, str. 133. http://dx.doi.org/10.1094/PDIS-91-12-1579, doi: 10.1094/PDIS-94-1-0133A. [COBISS.SI-ID 2484902], [JCR, SNIP, WoS do 5. 11. 2013: št. citatov (TC): 8, čistih citatov (CI): 7, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.17, normirano št. čistih citatov (NC): 4, Scopus do 3. 12. 2013: št. citatov (TC): 10, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.50, normirano št. čistih citatov (NC): 5]

kategorija: 1A1 (Z1, A', A1/2); uvrstitev: SCI, Scopus, MBP; tipologijo je verificiral OSICB

točke: 16.8, št. avtorjev: 6

Temeljni viri in literatura

           JURC D., PILTAVER A., OGRIS N., 2005. Glive Slovenije : vrste in razširjenost = Fungi of Slovenia : species and distribution. Studia forestalia Slovenica, 124. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Silva Slovenica: 497 str., ISBN 961-6425-24-2.

–           WEBSTER J., EEBBER R., 2007. Introduction to fungi. Cambridge University Press; 2 edition: 841 str., ISBN: 978-0-521-01483-0

–           SINCLAIR W.A., LYON H.H., JOHNSON W.T., 1987. Diseases of Trees and Shrubs.- Comstock Publ. Assoc., Cornell U. Press, Ithaca, N.Y., 574 str.

–           revijalni članki s področja,

–           tekoča periodika, druga učna gradiva

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411