Raziskovalne metode  v ekologiji in upravljanju prostoživečih živali

Opis predmeta

Pregled glavnih raziskovalnih pristopov in metod, ki se uporabljajo pri sodobnem raziskovanju in upravljanju prostoživečih živali, zlasti večjih zavarovanih vrst in divjadi, s poudarkom na vsebinah, ki so pomembne za pripravo doktorske disertacije slušatelja.

 

Prostorski podatki: pomeni, dostopnost, viri, vsebine, načini in možnosti pridobivanje, priprava in obdelava, programi za obdelavo, najpogostejši protokoli za pripravo in obdelavo, kriging, primeri uporabe.

 

Metode spremljanja gibanja, aktivnosti in rabe prostora živali: (i) cilji in dometi posameznih metod, (ii) VHF in GPS telemetrija: odlov, in spremljanje živali, nabor možnih spremljanih podatkov, optimizacija zajema podatkov glede na cilje raziskave (iii) spremljanje z avtomatskimi foto- in video kamerami (foto-pasti): uporabnost in primeri rabe metode, omejitve metode, optimizacija zajema podatkov glede na cilje raziskave, (iv) analitske metode pri preučevanju gibanja, aktivnosti in rabe prostora

 

Metode za določanje lokalnih gostot, številčnosti in populacijske dinamike izbranih živalskih vrst: (i) pregled izhodiščnih podatkov in metod za posamezne skupine, prednosti in slabosti: štetje kupčkov iztrebkov, podatki o odvzemu, foto-pasti, oglašanje, sledi in drugi posredni znaki prisotnosti, neinvazivna genetika, (ii) metoda ulova, markiranja in ponovnega ulova, predpostavke, omejitve, statistični modeli, (iii) rekonstrukcija številčnosti, spolne in starostne sestave ter populacijske dinamike na osnovi podatkov o spolni in starostni sestavi evidentirane smrtnosti, kohortna analiza

 

Metode za raziskovanje prehrane, plenjenja in prehranjevalnega vedenja: pregled najpogostejših metod, njihove prednosti in slabosti: analiza iztrebkov in vsebine prebavil (vključno z analizo vzorcev kutikule dlak in mikrostrukture perja za določanje vrstne pripadnosti), spremljanje stopnje plenjenja s pomočjo sledenja in VHF ali GPS telemetrije, spremljanja konzumacije hrane s foto-pastmi, analiza ostankov plena (fizična kondicija, demografski podatki)

 

Metode in izhodiščni podatki za določanja rodnosti in drugih kazalnikov vitalnosti živalskih vrst: pregled podatkov in metod po skupinah vrst, prednosti in slabosti: telesna masa, dolžina čeljusti ali drugih delov skeleta, vsebnost maščevja v kostnem mozgu in drugi podatki o odvzetih živali, metode za določanje oplojenosti pri odvzetih osebkih

 

Metode za preučevanja odnosov javnosti do prostoživečih živali: kvantitativne in kvalitativne metode socialne psihologije, metode raziskovanja stališč, fokusne skupine, globinski intervjuji

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilji bodo povsem prilagojeni izbrani temi in raziskovalnem področju slušatelja. Slušatelj bo pridobil pregled nad naborom obstoječih in možnosti pridobivanja novih podatkov in metod, ki se uporabljajo na njegovem področju in so aktualne za izdelavo njegove naloge. Poleg tega bo eno ali nekaj izbranih metod (v dogovoru z mentorjem) osvojil v meri, da jo/jih bo zmožen uporabljati.

Metode poučevanja in učenja

  • vsebine se v veliki meri prilagodijo raziskovalnemu interesu kandidata/kandidatke.
  • predavanja (izbrane vsebine) in priprava vodenega seminarja,
  • v primeru večjega števila slušateljev, ki jih zanimajo iste vsebine (npr. uporaba GIS orodij) izvedba praktikuma,
  • konzultacije, terensko delo, vključitev v raziskovalni projekt.
  • glavnino naštetih vsebin predmeta lahko pokrije nosilec, izbrane teme pa izbrani vabljeni predavatelji/raziskovalci

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat spozna glavne analitske metode in postopke za zajem podatkov, ki se uporabljajo na področju raziskav in upravljanja prostoživečih živalskih vrst in se eno ali nekaj metod, ki so ciljno izbrane za njegovo področje, nauči uporabljati.  

Temeljni viri in literatura

Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology, 2nd ed. Addison-Wesley Educational Publishers, Inc,.620 str

 

Izbrane monografije (znanstveni priročniki) in članki iz znanstvenih publikacij, ki pokrivajo kandidatovo raziskovalno področje.

 

Selected monographs (expert guidelines) and scientific papers related to candidate’s field.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411