Raziskovalne veščine, pomembne za področje znanosti o lesu in biokompozitih

Opis predmeta

V vse bolj konkurenčnem akademskem svetu se morajo doktorski kandidati bolj zavedati pomena razvoja kompetenc in prenosljivih veščin, zato je namen predmeta, da doktorski kandidat (raziskovalec) spozna osnovna znanja in kompetence, ki jih mora imeti v različnih stopnjah raziskovalnega procesa, da ga lahko uspešno izvede.

Spoznati kompetenčna področja modela doktorskega študija:

• Raziskovalne sposobnosti in znanja. Raziskovalci so sposobni oblikovati jasna raziskovalna vprašanja in hipoteze ter oblikovati raziskovalne protokole. Raziskovalci izkazujejo poglobljeno poznavanje svojega področja, izzivov, ki so pred njimi, in širok znanstveni interes zunaj njihovega specifičnega raziskovalnega področja.

• Odgovorno ravnanje v znanosti. Raziskovalci dokazujejo sposobnost sprejemanja tehtnih etičnih in pravnih odločitev na podlagi poznavanja sprejetih strokovnih raziskovalnih praks, ustreznih politik in smernic. Raziskovalci se morajo zavedati razpoložljivih virov, če se pojavijo etični pomisleki ali pomisleki glede integritete.

• Poučevanje. Raziskovalci so sposobni opredeliti učne rezultate za ciljno skupino ter ustrezno in primerno motivacijsko posredovati snov.

• Komunikacija. Raziskovalci izkazujejo medosebne, pisne, verbalne, slušne in neverbalne komunikacijske veščine, ki jim omogočajo učinkovito in ustrezno sporočanje dejstev, idej ali mnenj kolegom, predstavnikom javnosti in medijem.

• Osebna učinkovitost. Raziskovalci lahko prilagodijo svoje osebne lastnosti in vedenje, da dosežejo boljše rezultate.

• Profesionalni razvoj. Raziskovalci lahko izboljšajo svoje prenosljive spretnosti in si tako povečajo svoje karierne možnosti.

• Vodenje in upravljanje. Raziskovalci so opremljeni za upravljanje in razvoj projektnih idej ter omogočajo učinkovito timsko delo, vključno z veščinami reševanja problemov.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je zgraditi jedro znanj, spretnosti in veščin (kompetenc) neodvisnega raziskovalca, ki:

• zna jedrnato oblikovati in kritično vrednotiti raziskovalno vprašanje,

• zna razviti načrt iskanja informacij, krmariti po strokovni literaturi in identificirati visokokakovostne vire,

• razume različne zasnove in metode raziskovalne študije ter uporabi ustrezne,

• lahko zbira podatke, ki obravnavajo raziskovalna vprašanja,

• razume pomen osnovnega upravljanja/analize in interpretacije kvantitativnih/kvalitativnih podatkov,

• razume splošno obliko znanstvenega izvlečka in zna napisati učinkovit povzetek za predlagano raziskovalno temo,

• razume splošno strukturo in načela znanstvenega pisanja ter zna razviti raziskovalno temo,

• razume korake in načine komunikacije vključene v postopek objave članka s strokovnim pregledom,

• zna pripraviti znanstveno predstavitev in učinkovito komunicirati na znanstveni konferenci.

Metode poučevanja in učenja

Na študenta osredinjena predavanja podprta z IKT orodji, uporaba obrnjenega učenja, konzultacije in uporaba povratne informacije, praktične demonstracije, seminarji, individualno projektno delo, uporaba vrstniških podpornih skupin za razvoj kompetenc.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Ker je cilj predmeta zgraditi jedro znanj, spretnosti in veščin (kompetenc) neodvisnega raziskovalca se predvideni študijski rezultati in cilji predmeta in kompetence prekrivajo.

Ob zaključku predmeta doktorski kandidat:

• zna jedrnato oblikovati in kritično vrednotiti raziskovalno vprašanje,

• zna razviti načrt iskanja informacij, krmariti po strokovni literaturi in identificirati visokokakovostne vire,

• razume različne zasnove in metode raziskovalne študije ter uporabi ustrezne,

• lahko zbira podatke, ki obravnavajo raziskovalna vprašanja,

• razume pomen osnovnega upravljanja/analize in interpretacije kvantitativnih/kvalitativnih podatkov,

• razume splošno obliko znanstvenega izvlečka in zna napisati učinkovit povzetek za predlagano raziskovalno temo,

• razume splošno strukturo in načela znanstvenega pisanja ter zna razviti raziskovalno temo,

• razume korake in načine komunikacije vključene v postopek objave članka s strokovnim pregledom,

• zna pripraviti znanstveno predstavitev in učinkovito komunicirati na znanstveni konferenci.

Temeljni viri in literatura

Durette, Barthélémy, et al. “The Core Competencies of PhDs.” Studies in Higher Education, vol. 41, no. 8, Taylor & Francis, 2016, pp. 1355–70, doi:10.1080/03075079.2014.968540.

Meerah, T. Subahan Mohd, et al. “Developing an Instrument to Measure Research Skills.” Procedia – Social and Behavioral Sciences, vol. 60, 2012, pp. 630–36, doi:10.1016/j.sbspro.2012.09.434.

Meissner, Dirk, and Natalia Shmatko. “Integrating Professional and Academic Knowledge: The Link between Researchers Skills and Innovation Culture.” Journal of Technology Transfer, vol. 44, no. 4, Springer US, 2019, pp. 1273–89, doi:10.1007/s10961-018-9662-8.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411