Raziskovalno delo v varstvu rastlin

Opis predmeta

Inter- in intraspecifični odnosi v agroekosistemih. Interakcije med rastlinami, njihovimi škodljivci (žuželke, pršice, ogorčice) ali fitopatogenimi organizmi (glive, bakterije, virusi, viroidi, fitoplazme) in koristnimi organizmi v agroekosistemu. Škodljivčeva izbira gostitelja. Vpliv biotičnega stresa na izpad pridelka. Infekcijski procesi pri fitopatogenih organizmih. Vplivanje patogenov na metabolne procese gostiteljskih rastlin. Obrambne reakcije rastlin proti patogenom. Konstitutivna in inducibilna odpornost. Specifičnost odnosov med gostiteljem in parazitom. Poljsko in laboratorijsko določevanje odpornosti škodljivih organizmov. Neciljno delovanje fitofarmacevtskih sredstev in biotičnih agensov. Vmesni posevki, privabilni posevki, prekrivni posevki, antagonistične rastline, antifidanti, naravna fitofarmacevtska sredstva: koncepti in mehanizmi delovanja. Praktična uporaba biopesticidov (glive, bakterije, virusi). Laboratorijsko gojenje škodljivih in koristnih žuželk in drugih živali ter mikroorganizmov. Laboratorijsko in poljsko preizkušanje biopesticidov in biotičnih agensov (plenilske in parazitoidne žuželke, plenilske pršice, entomopatogene ogorčice).

Cilji in kompetence

Temeljni izobraževalni cilj je poglobitev znanja za samostojno delo na področju raziskav inter- in intraspecifičnih odnosov med živimi organizmi v agroekosistemih ter načinov njihovega podnebnim in geografskih razmeram Slovenije prilagojenega zatiranja, s poudarkom na okolju in človeku sprejemljivejših metodah.

Metode poučevanja in učenja

Seminarji, konzultacije, samostojno delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Predviden študijski rezultat je kandidata usposobiti za izvedbo omenjenih raziskav, rezultati katerih bodo predstavljali pomembne prispevke temeljni ali aplikativni znanosti na področju kmetijskih znanosti.

Reference nosilca

TRDAN STANISLAV

DEVETAK, Marko, BOHINC, Tanja, KAČ, Milica, TRDAN, Stanislav. Seasonal dynamics of the cabbage armyworm (Mamestra brassicae [L.]) and the bright-line brown-eyes moth (Mamestra oleracea [L.]) in Slovenia. Horticultural Science – Zahradnictví, 2014, vol. 41, no. 2, str. 80-88 [COBISS.SI-ID 7959161].

DEVETAK, Marko, BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Natural resistance of ten cabbage genotypes to cabbage moth (Mamestra brassicae [L.]) attack under field conditions. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, 2013, vol. 11, no. 3/4, str. 908-914  [COBISS.SI-ID 7764857].

BOHINC, Tanja, KOŠIR, Iztok Jože, TRDAN, Stanislav. Glucosinolates as arsenal for defending Brassicas against cabbage flea beetle (Phyllotreta spp.) attack. Žemdirbyste, 2013, vol. 100, no. 2, str. 199-204 [COBISS.SI-ID 7615097].

LAZNIK, Žiga, VIDRIH, Matej, TRDAN, Stanislav. The effects of different fungicides on the viability of entomopathogenic nematodes Steinernema feltiae (Filipjev), S. carpocapsae Weiser, and Heterorhabditis downesi Stock, Griffin & Burnell (Nematoda: Rhabditida) under laboratory condition. Chilean journal of agricultural research, 2012, vol. 72, no. 1, str. 62-67 [COBISS.SI-ID 7069049].

BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Environmental factors affecting the glucosinolate content in Brassicaceae. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, 2012, vol. 10, no. 2, str. 357-360 [COBISS.SI-ID 7098745].

BOHINC, Tanja, TRDAN, Stanislav. Trap crops for reducing damage caused by cabbage stink bugs (Eurydema spp.) and flea beetles (Phyllotreta spp.) on white cabbage: fact or fantasy?. International journal of food, agriculture & environment – JFAE, 2012, vol. 10, no. 2, str. 1365-1370 [COBISS.SI-ID 7140217].

LAZNIK, Žiga, KOŠIR, Iztok Jože, ROZMAN, Ludvik, KAČ, Milica, TRDAN, Stanislav. Preliminary results of variability in mechanical-induced volatile root-emissions of different maize cultivars. Maydica, 2011, vol. 56, no. 4, str. 343-350  [COBISS.SI-ID 7008121].

LAZNIK, Žiga, KRIŽAJ, Dejan, TRDAN, Stanislav. The effectiveness of electrified fencing using copper electrodes for slug (Arion spp.) control with direct electric current and voltage. Spanish journal of agricultural research, 2011, vol. 9, no. 3, str. 894-900 [COBISS.SI-ID 6781817g.

LAZNIK, Žiga, ŽNIDARČIČ, Dragan, TRDAN, Stanislav. Control of Trialeurodes vaporariorum (Westwood) adults on glasshouse-grown cucumbers in four different growth substrates: an efficacy comparison of foliar application of Steinernema feltiae (Filipjev) and spraying with thiamethoxamn. Turkish journal of agriculture and forestry, 2011, vol. 35, issue 6, str. 631-640, doi: 10.3906/tar-1007-1110. [COBISS.SI-ID 6727289].

ŽEŽLINA, Ivan, ŠKVARČ, Andreja, RUSJAN, Denis, TRDAN, Stanislav. The efficacy of different spraying programs against two fungal pathogens in organic grape production. Journal of plant diseases and protection, 2010, vol. 117, no. 5, str. 220-225. [COBISS.SI-ID 6445689].
 

Temeljni viri in literatura

Agrios, G. 2005. Selective chapters from book Plant pathology, 5th edition. Elsevier Academic Press: 922 str., ISBN 0-12-044565-4.

Dermastia, M. 2007. Pogled v rastline. Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo: 237 str., ISBN 978-961-90363-7-2.

Gillings M. 2004. Plant Microbiology, BIOS Scientific Publ: 390 str.; ISBN-10: 1859962246.

Perry, R.N., Moens, M. 2006. Plant nematology. CABI Publishing, Wallingford: 447 str., ISBN 1845930568.

Peterson, R.K.D., Higley, L.G. 2000. Biotic stress and yield loss. CRC Press, Boca Raton, London, New York, Washington: 261 str., ISBN 0-8493-1145-4.

Pimentel, D. 2002. Encyclopedia od pest management. Taylor & Francis, Boca Raton, London, New York, Singapore: 929 str., ISBN 0-8247-0632-3.

Prell, H.H., Day, P.R. 2000. Plant fungal pathogen interaction – A classical and molecular view. Springer-Verlag, Berlin etc., 214 str. ISBN 3-540-66727-X.

van Lenteren, 2003. Quality control and production of biological control agents. CABI Publishing, Wallingford: 327 str., ISBN 0-85199-688-4.

in
revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411