Razvoj in LCA analiza novega izdelka v lesni industriji

Opis predmeta

 • Pojem in pomen novih izdelkov
 • Proces razvoja novih izdelkov (iskanje, zbiranje in ocenjevanje idej, poslovno-tržna analiza, tehnološko-proizvodno, oblikovno in tržno razvijanje novega izdelka, tržno testiranje novega izdelka)
 • Življenjski cikli izdelkov in strategije
 • LCA analiza novega izdelka
 • Standardi, metodologija, certificiranje na področju okoljskih vplivov za etično in socialno odgovorno snovanje in načrtovanje strateških možnosti
 • Shema za okoljsko označevanje ogljičnega odtisa izdelkov (koncept od zibelke do zibelke)
 • Določanje scenarijev ob končni življenjski dobi izdelkov
 • 3R trajnostno načrtovanje: Reduce, Reuse, Recycle.
 • Primeri dobrih praks za ogljično učinkovito leseno gradnjo

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilji:

Cilj predmeta je, da študent osvoji temeljna praktična znanja o razvoju in LCA analizi novega izdelka ter da spozna načine, metode in modele, ki lahko tržno naravnanemu podjetju omogočijo, da izpolni pričakovanja porabnikov bolje od konkurentov.

Kompetence:

Študent je usposobljen za spremljanje dogajanj v konkurenčnem okolju podjetja, povezanih z razvojem novega izdelka in za hitro reagiranje ob spremembah. Obvlada razvoj in LCA analizo novega izdelka.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent razvije sposobnosti in veščine za  sprejemanje samostojnih strokovnih odločitev, povezanih z razvojem in LCA analizo novega izdelka. Pozna načine in pristope k pridobivanju podatkov in informacij, ki so za to potrebne.

Temeljni viri in literatura

Oblak, L. 2013. Trženje lesnih izdelkov in storitev. Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, 175 str.

Kotler, P. 1996. Marketing management. Slovenska knjiga, Ljubljana, 832 str.

Muthu, S. S. 2014. Assessment of Carbon Footprint in Different Industrial Sectors, Volume 1; Springer, 292 str.

Kitek Kuzman, M.,  Kutnar, A. 2014. Contemporary Slovenian Timber Architecture for Sustainability, Springer, Zurich, 170 str. ISBN 978-3-319-03634-2 (http://www.springer.com/energy/energy+efficiency/book/978-3-319-03634-2?fb_action_ids=10151782916531909&fb_action_types=og.likes&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582)

PAS 2050. 2011. Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services. BSI, UK.

Ecimovic, T. et al. 2007. The sustainable (development) future of mankind. Korte: Medosi, Slovenia. ISBN 978-961-91826-2-8.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411