Sistematska in evolucijska biologija

Opis predmeta

Izbrane vsebine iz sistematske biologije, filogenetike in filogenomike, evolucijske biologije, biogeografije, biodiverzitetne informatike ter sorodnih in povezovalnih disciplin.

 

Doktorand skupaj z mentorjem pripravi osebni načrt študija predmeta v okviru predpisanih kreditnih točk, ki ga potrdi nosilec. Za posamezne točke iz načrta študija (npr. udeležba na delavnici, prisostvovanje predavanjem, aktivno sodelovanje na seminarjih, priprava znanstvenega članka, osvojitev laboratorijske veščine …) kandidat pridobi dokazilo. Naloga nosilca predmeta je, da spremlja doktorandovo izpolnjevanje načrta študija.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

  • Spodbuditi razvoj samostojnega znanstvenega mišljenja na področju sistematske in evolucijske biologije.
  • Razumevanje in kritično sprejemanje novih znanstvenih spoznanj in metod na področju doktorske disertacije.
  • Sposobnost jasnega izražanja znanstvenih problemov s področja predmeta.

Metode poučevanja in učenja

Individualen program, sestavljen v dogovoru z mentorjem. Potrdi ga nosilec. Sestavljen je lahko iz:

1. študija izbranih evolucijskih in sistematskih vsebin v povezavi z doktorsko disertacijo;

2. praktičnega usposabljanja v laboratorijskem in terenskem raziskovalnem delu;

3. predavanj izbranih tujih in domačih predavateljev;

4. strokovnih seminarjev (diskusije člankov) v okviru posameznih raziskovalnih skupin;

5. aktivne udeležbe na znanstvenih srečanjih;

6. udeležbe na delavnicah, poletnih šolah in drugih posebnih oblikah izobraževanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent osvoji strokovno znanje iz sistematike in evolucije do te mere, da lahko v praksi preizkusi vsaj eno izmed osnovnih oblik znanstvene komunikacije na mednarodni ravni: aktivna udeležba na mednarodnem znanstvenem srečanju, objava izvirnega znanstvenega članka.

Temeljni viri in literatura

  • D. Futuyma, M. Kirkpatrick (2022) Evolution, 5th edition, 592 pages. Oxford University Press.
  • Izbor znanstvenih člankov / Selected scientific papers
  • Izbrana poglavja drugih učbenikov / Selected chapters in other textbooks

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411