Sodobna ekonometrična analiza 1

Opis predmeta

 1. Empirična regresija in algebra najmanjših kvadratov.

 2. Klasični linearni regresijski model in njegova posplošitev.

 3. Funkcija verjetja, statistične porazdelitve in načela preverjanja domnev.

 4. Asimptotska analiza: stohastična konvergenca in asimptotske značilnosti cenilk.

 5. Ocenjevanje in preverjanje domnev v posplošenem regresijskem modelu.

Cilji in kompetence

Študentje bodo dobili napredna in konkurenčna znanja in spretnosti, ki so potrebna za sodobno ekonometrično analizo. Sposobni bodo uporabiti znanja pri analizi različnih fenomenov ter razumeti ekonometrične metode, pristope, ideje, rezultate in sklepe, ki jih zasledimo v najzahtevnejših knjigah in člankih. V okviru predmeta bo poudarek na sodobnih ekonometričnih metodah. Študentje bodo dobili spretnosti, ki so potrebne za oblikovanje in razvoj kompleksnih ekonometričnih modelov. Obravnavane metode bodo obvladali teoretično in spoznali praktično na bazah podatkov z uporabo sodobnih ekonometričnih programskih paketov.

Cilji in kompetence pri predmetu so torej naslednji:

 • Razširiti in poglobiti znanje kvantitativnih metod z naprednimi ekonometričnimi metodami.

 • Obvladati teoretične temelje ekonometričnih metod.

 • Razviti sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo na tem področju.

 • Pridobiti znanje za praktično uporabo teoretičnih konceptov.

 • Razviti sposobnost za izbiro ustrezne metode pri analizi povezav med obravnavanimi kategorijami.

 • Razviti sposobnost za vsebinsko interpretacijo dobljenih rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,

 • seminarji,

 • laboratorijske vaje,

 • konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Vsebine predmeta širijo in poglabljajo znanja o sodobnih kvantitativnih metodah za odkrivanje in analiziranje zakonitosti na različnih področjih. Namenjene so predvsem spoznavanju postopkov za soočenje različnih teorij s stvarnostjo, t.j. kvantitativnemu ocenjevanju in merjenju v teoriji spoznanih zakonitosti. Poznavanje naprednih sodobnih ekonometričnih metod in postopkov omogoča preverjanje številnih zakonitosti na podlagi dejanskih podatkov. Kvantitativno izmerjene zakonitosti so tako lahko neposredno uporabne pri sprejemanju odločitev oziroma vodenju politik na vseh ravneh odločanja.
 

Poudarek predmeta bo na posplošitvi klasičnega linearnega regresijskega modela, ocenjevanju regresijskih modelov z različnimi cenilkami, asimptotski analizi ter preverjanju domnev v posplošenem regresijskem modelu.

Razumevanje teoretičnih temeljev obravnavanih metod in postopkov razvija kritičnost pri njihovi uporabi. Predvsem naj bi se razvila ustrezna kritičnost pri razlagi ugotovitev preverjanih zakonitosti in primernosti na njihovi osnovi sprejetih odločitev. Poznavanje naprednih sodobnih ekonometričnih metod omogoča hitro in učinkovito preverjanje različnih zakonitosti. Te se lahko s pridom uporabljajo pri oblikovanju najprimernejših odločitev oziroma ukrepov v praksi.

Reference nosilca

Sharifi-Tehrani Mohammad, Verbič Miroslav, Chung Jin Young: An Analysis of Adopting Dual Pricing for Museums: The Case of the National Museum of Iran. Annals of Tourism Research, 43(2013), pp. 58-80.

Hommes Cars H., Kiseleva Tatiana, Kuznetsov Yuri A., Verbič Miroslav: Is More Memory in Evolutionary Selection (De)stabilizing? Macroeconomic Dynamics, 16(2012), 3, pp. 335-357.

Pfajfar Lovrenc, Verbič Miroslav, Rogelj Roman: Handbook of Basic Econometrics. Ljubljana: Faculty of Economics, 2012.

Verbič Miroslav: Advances in Econometrics – Theory and Applications. Rijeka: InTech, 2011.

Verbič Miroslav, Slabe-Erker Renata: An Econometric Analysis of Willingness-to-pay for Sustainable Development: A Case Study of the Volčji Potok Landscape Area. Ecological Economics, 68(2009), 5, pp. 1316-1328.

Temeljni viri in literatura

 • Bierens, H. J.: Introduction to the Mathematical and Statistical Foundations of Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.

 • Davidson, R., MacKinnon, J. G.: Econometric Theory and Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004.

 • Davidson, R., MacKinnon, J. G.: Estimation and Inference in Econometrics. Oxford: Oxford University Press, 1993.

 • Greene, W. H.: Econometric Analysis: Seventh Edition. New Jersey: Prentice Hall, 2012.

 • Hansen, B. E.: Econometrics. Madison, WI: University of Wisconsin, Department of Economics, 2014.

 • Hayashi, F.: Econometrics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

 • Pindyck, R. S., Rubinfeld, D. L.: Econometric Models and Economic Forecasts: Fourth Edition. Boston, MA: Irwin/McGraw-Hill, 1998.

 • Ruud, P. A.: An Introduction to Classical Econometric Theory. Oxford: Oxford University Press, 2000.

 • Verbeek, M.: A Guide to Modern Econometrics: Third Edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411