Sodobna ekonometrična analiza 2

Opis predmeta

1. Posplošeni linearni regresijski modeli.

2. Modeli časovnih vrst.

3. Modeli diskretne izbire in modeli odvisne spremenljivke z omejitvami.

4. Modeli panelnih podatkov.

5. Nelinearna regresija in multivariatni modeli.

Cilji in kompetence

Študentje bodo dobili napredna in konkurenčna znanja in spretnosti, ki so potrebna za sodobno ekonometrično analizo. Sposobni bodo uporabiti znanja pri analizi različnih fenomenov ter razumeti ekonometrične metode, pristope, ideje, rezultate in sklepe, ki jih zasledimo v najzahtevnejših knjigah in člankih. V okviru predmeta bo poudarek na sodobnih ekonometričnih metodah. Študentje bodo dobili spretnosti, ki so potrebne za oblikovanje in razvoj kompleksnih ekonometričnih modelov. Obravnavane metode bodo obvladali teoretično in spoznali praktično na bazah podatkov z uporabo sodobnih ekonometričnih programskih paketov.

 

Cilji in kompetence pri predmetu so torej naslednji:

 • Razširiti in poglobiti znanje kvantitativnih metod z naprednimi ekonometričnimi metodami.

 • Obvladati teoretične temelje ekonometričnih metod.

 • Razviti sposobnost za znanstveno-raziskovalno delo na tem področju.

 • Pridobiti znanje za praktično uporabo teoretičnih konceptov.

 • Razviti sposobnost za izbiro ustrezne metode pri analizi povezav med obravnavanimi kategorijami.

Razviti sposobnost za vsebinsko interpretacijo dobljenih rezultatov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja

Seminarji

Računalniške vaje

Konzultacije

Predvideni študijski rezultati

Vsebine predmeta širijo in poglabljajo znanja o sodobnih kvantitativnih metodah za odkrivanje in analiziranje zakonitosti na različnih področjih. Namenjene so predvsem spoznavanju postopkov za soočenje različnih teorij s stvarnostjo, t.j. kvantitativnemu ocenjevanju in merjenju v teoriji spoznanih zakonitosti. Poznavanje naprednih sodobnih ekonometričnih metod in postopkov omogoča preverjanje številnih zakonitosti na podlagi dejanskih podatkov. Kvantitativno izmerjene zakonitosti so tako lahko neposredno uporabne pri sprejemanju odločitev oziroma vodenju politik na vseh ravneh odločanja.

 

Poudarek predmeta bo na ocenjevanju posplošenega linearnega regresijskega modela, modelih časovnih vrst, modelih diskretne izbire, modelih panelnih podatkov ter multivariatnih regresijskih modelih.

 

Razumevanje teoretičnih temeljev obravnavanih metod in postopkov razvija kritičnost pri njihovi uporabi. Predvsem naj bi se razvila ustrezna kritičnost pri razlagi ugotovitev preverjanih zakonitosti in primernosti na njihovi osnovi sprejetih odločitev. Poznavanje naprednih sodobnih ekonometričnih metod omogoča hitro in učinkovito preverjanje različnih zakonitosti. Te se lahko s pridom uporabljajo pri oblikovanju najprimernejših odločitev oziroma ukrepov v praksi.

Reference nosilca

 1. Dominko Miha, Verbič Miroslav: The Effect of Income and Wealth on Subjective Well-Being in the Context of Different Welfare State Regimes. Journal of Happiness Studies, 22(2021), 1, pp. 181-206.
 2. Halužan Marko, Verbič Miroslav, Zorić Jelena: Performance of Alternative Electricity Price Forecasting Methods: Findings from the Greek and Hungarian Power Exchanges. Applied Energy, 277(2020), 115599.
 3. Sever Ivan, Verbič Miroslav, Klarić Sever Eva: Cost Attribute in Health Care DCEs: Just Adding Another Attribute or a Trigger of Change in the Stated Preferences? Journal of Choice Modelling, 32(2019), 100135.
 4. Verbič Miroslav, Pfajfar Lovrenc, Rogelj Roman: Handbook of Basic Econometrics: Revised Second Edition. Ljubljana: School of Economics and Business, 2018.
 5. Hommes Cars H., Kiseleva Tatiana, Kuznetsov Yuri A., Verbič Miroslav: Is More Memory in Evolutionary Selection (De)stabilizing? Macroeconomic Dynamics, 16(2012), 3, pp. 335-357.

Temeljni viri in literatura

 • Arellano, M.: Panel Data Econometrics. Oxford: Oxford University Press, 2003.

 • Baltagi, B. H.: Econometric Analysis of Panel Data: Fourth Edition. Chichester: John Wiley & Sons, 2008.

 • Davidson, R., MacKinnon, J. G.: Econometric Theory and Methods. Oxford: Oxford University Press, 2004.

 • Davidson, R., MacKinnon, J. G.: Estimation and Inference in Econometrics. Oxford: Oxford University Press, 1993.

 • Enders, W.: Applied Econometric Time Series: Second Edition. New York, NY: John Wiley & Sons, 2010.

 • Greene, W. H.: Econometric Analysis: Seventh Edition. New Jersey: Prentice Hall, 2012.

 • Hansen, B. E.: Econometrics. Madison, WI: University of Wisconsin, Department of Economics, 2014.

 • Lütkepohl, H., Krätzig, M.: Applied Time Series Econometrics. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.

 • Wooldridge, J. M.: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data: Second Edition. Cambdridge, MA: The MIT Press, 2010.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411