Sodobne tehnologije rastlinskih živil

Opis predmeta

Usmerjati poobiralno fiziologijo sadja v skladišču (mejne vrednosti O2 in temperature) v izboljšanje parametrov kakovosti, ki jih določajo potrošniki. Pilotna aplikacija dinamične atmosfere za skladiščenje sadja ter vpliv dinamične atmosfere na pojav fizioloških bolezni. Študij sinteze aromatskih spojin med zorenjem sadja ter pomembnost arome sadja s stališča potrošnika. Študij uporabe mejnih temperatur (0,2 °C nad zmrziščem sadja) kot alternativa uporabe 1-MCP. Študij fiziologije sadja in vrtnin pri pakiranju v modificirano atmosfero in uporaba plastičnih folij z namensko prepustnostjo ter uporaba adsorbentov CO2 in O2. Uporaba naravnih aditivov za izboljšanje funkcionalnih lastnosti moke in povečanje prehranske vrednosti kruha. Uporaba modernih tehnologije predelave grozdja (flotacija, makrooksigencacija) in pridelave vina (mikrooksigenacija, reduktivna tehnologija). Študij ohranjanja aromatičnih spojin vina (sortnih, fermentacijskih in zorilnih arom). Proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na alkoholno in jabolčno-mlečnokislinsko fermentacijo. Študij optimalnega zorenja vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina. Zmanjšanje uporabe enoloških sredstev ob zagotavljanju prehranske vrednosti vina kot varnega živila. Študij fizikalno-kemijske in mikrobiološke stabilnosti vina.

Cilji in kompetence

Znanje in razumevanje: Študentje se seznanijo s sodobnimi tehnološkimi postopki predelave rastlinskih živil, ki vključuje sadje, zelenjavo, poljščine in vino. Spoznajo tehnologijo, ki omogoča pridobitev kakovosti in stabilnosti pridelkov, ki jo vedno bolj zahtevajo potrošniki. Študentje se bodo v laboratoriju srečali s praktično uporabo nekaterih od naštetih tehnologij.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijsko delo, samostojna priprava seminarjev in predstavitev. Pisno preverjanje znanja.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Predmet daje znanje, potrebno pri razvoju sodobnih  tehnologij v živilski tehnologiji. Seznani se s kritičnim ovrednotenjem prednosti  in pomanjkljivosti  novih tehnologij s stališča končnega proizvoda.

Reference nosilca

Janez Hribar

 1. SINKOVIČ, Lovro, HRIBAR, Janez, VIDRIH, Rajko. Influence of cultivar and storage of chicory (Cichorium intybus L.) plants on polyphenol composition and antioxidative potential. Czech Journal of Food Sciences, ISSN 1212-1800, 2014, vol. 32, no. 1, str. 10-15. [COBISS.SI-ID 4363896], [JCR, SNIP]
 2. KADIVEC, Mirta, MOŽE BORNŠEK, Špela, POLAK, Tomaž, DEMŠAR, Lea, HRIBAR, Janez, POŽRL, Tomaž. Phenolic content of strawberry spreads during processing and storage. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, str. 9220-9229, doi: 10.1021/jf4035767. [COBISS.SI-ID 4287864],
 3. KOPJAR, Mirela, HRIBAR, Janez, SIMČIČ, Marjan, ZLATIĆ, Emil, POŽRL, Tomaž, PILIŽOTA, Vlasta. Effect of trehalose addition on volatiles responsible for strawberry aroma. Natural product communications, ISSN 1934-578X, 2013, vol. 8, no. 12, str. 1767-1770, ilustr. [COBISS.SI-ID 4353912], [JCR,SNIP]
  VIDRIH, Rajko, HRIBAR, Janez, SOLAR, Anita, ZLATIĆ, Emil. The influence of atmosphere on the oxidation of ground walnut during storage at 20 °C. Food technology and biotechnology, ISSN 1330-9862, 2012, vol. 50, no. 4, str. 454-460. [COBISS.SI-ID 4014968], [JCR, SNIP]
 4. UNUK, Tatjana, TIJSKENS, Leopold M. M., GERMŠEK, Blaž, ZADRAVEC, Peter, VOGRIN, Andrej, HRIBAR, Janez, SIMČIČ, Marjan, TOJNKO, Stanislav. Effect of location in the canopy on the colour development of three apple cultivars during growth. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2012, vol. 92, no. 12, str. 2450-2458, doi: 10.1002/jsfa.5651. [COBISS.SI-ID 4057208], [JCR, SNIP
 5. TIJSKENS, Leopold M. M., UNUK, Tatjana, TOJNKO, Stanislav, HRIBAR, Janez, SIMČIČ, Marjan. Colour development in the apple orchard. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, ISSN 1231-0948, 2011, vol. 19, no. 1, str. 113-121. [COBISS.SI-ID 3208236]

Rajko Vidrih

 1. SINKOVIČ, Lovro, HRIBAR, Janez, VIDRIH, Rajko. Influence of cultivar and storage of chicory (Cichorium intybus L.) plants on polyphenol composition and antioxidative potential. Czech Journal of Food Sciences, ISSN 1212-1800, 2014, vol. 32, no. 1, str. 10-15. [COBISS.SI-ID 4363896], [JCR, SNIP]
 2. URBANČIČ, Simona, HADOLIN KOLAR, Majda, DIMITRIJEVIĆ, Dušanka, DEMŠAR, Lea, VIDRIH, Rajko. Stabilisation of sunflower oil and reduction of acrylamide formation of potato with rosemary extract during deep-fat frying. Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, ISSN 0023-6438, 2014, str. [1-8, v tisku], doi: 10.1016/j.lwt.2013.11.002. [COBISS.SI-ID 4313976], [JCR, SNIP]
 3. SEKSE, Lars, SIMČIČ, Marjan, VIDRIH, Rajko. Fruit surface colour as related to quality attributes in two plum (Prunus domestica L.) cultivars at different maturity stages. European journal of horticultural science, ISSN 1611-4426, 2013, vol. 78, no. 1, str. 13-21. [COBISS.SI-ID 4127096], [JCR, SNIP,
 4. PREVC, Tjaša, CIGIĆ, Blaž, VIDRIH, Rajko, POKLAR ULRIH, Nataša, ŠEGATIN, Nataša. Correlation of basic oil quality indices and electrical properties of model vegetable oil systems. Journal of agricultural and food chemistry, ISSN 0021-8561, 2013, vol. 61, str. 11355-11362, doi: 10.1021/jf402943b. [COBISS.SI-ID 4329080], [JCR, SNIP,
 5. BAT, Karmen, VIDRIH, Rajko, NEČEMER, Marijan, MOZETIČ VODOPIVEC, Branka, MULIČ, Ines, KUMP, Peter, OGRINC, Nives. Characterization of Slovenian apples with respect to their botanical and geographical origin and agricultural production practice. Food technology and biotechnology, ISSN 1330-9862, 2012, vol. 50, no. 1, str. 107-116. [COBISS.SI-ID 3932024], [JCR, SNIP,
 6. VIDRIH, Rajko, HRIBAR, Janez, SOLAR, Anita, ZLATIĆ, Emil. The influence of atmosphere on the oxidation of ground walnut during storage at 20 °C. Food technology and biotechnology, ISSN 1330-9862, 2012, vol. 50, no. 4, str. 454-460. [COBISS.SI-ID 4014968], [JCR, SNIP]

Temeljni viri in literatura

Izbrana poglavja iz naslednjih publikacij:

 • Ben-Yehoshua, S. 2005. Environmentally friendly technologies for agricultural produce quality, strani: 61 – 112; 133 – 148; 447 – 491.
 • Ottaway, P. B. 2004. The international review of food science and technology, 142 str.
 • Thomphson, K., 2008. Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage, 480 str.
 • Rodrigues S., Fernandes FAN, 2012, Advances in Fruit Processing Technologies, 472 str.
 • Arvanitoyannis I. 2012, Modified Atmosphere and Active Packaging Technologies, 826 str.
 • Jackson, R.S. 2008. Wine science. Principles and applications. 3rd edition. Elsevier Inc., Oxford.
 • Jackson, R.S. 2009. Wine tasting: A professional handbook. 2nd edition. Elsevier Inc., Oxford.
 • Kilcast, D. 2010. Sensory analysis for food and beverage quality control: A practical guide. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 • Reynolds, A.G. 2010. Managing wine quality. Volume 1: Viticulture and wine quality. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 • Reynolds, A.G. 2010. Managing wine quality. Volume 2: Oenology and wine quality. Woodhead Publishing Limited, Cambridge.
 • Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D. 2006. Handbook of enology, Volume 1: Microbiology of wine and vinifications, 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 • Ribéreau-Gayon, P., Glories, Y., Maujean, A., Dubourdieu, D. 2006. Handbook of enology, Volume 2: Chemistry of wine stabilization and treatments, 2nd edition. John Wiley & Sons, Ltd., Chichester.
 • »revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva…«

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411