Statistična kontrola kakovosti

Opis predmeta

Statistična kontrola kakovosti in poslovne vede: zgodovinski pogled.

Sodobni pristopi k obvladovanju kakovosti:

 • sistemski
 • modelski
 • kvalitativni
 • kvantitativni

Ravni analize v statistični kontroli kakovosti:

 • raven procesov
 • raven izdelkov in storitev
 • raven delovnih mest
 • raven oddelkov
 • raven organizacije kot celote

Viri podatkov za statistično kontrolo kakovosti.
Vzorčenje za statistično kontrolo kakovosti.

Orodja in metode statistične kontrole kakovosti:

 • osnovne tipologije
 • nabor in praktična uporaba kvalitativnih orodij in metod
 • nabor in praktična uporaba kvantitativnih orodij in metod (kontrolne karte idr.)
 • statistična kontrola kakovosti v realnem času

Posebni pristopi k obvladovanju kakovosti v industriji in storitvenih dejavnostih (šolstvo, trgovina idr.)

Statistična kontrola kakovosti v zdravstvu (kazalniki, klasifikacije, statistične metode, grafični prikazi).

Statistična kontrola kakovosti in statistično svetovanje.

Druge aktualne teme.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študente s statistično kontrolo kakovosti s poudarkom na vidikih, relevantnih za izvajanje statistične kontrole kakovosti v praksi. Poseben poudarek je namenjen prikazu podobnosti in razlik med pristopi k obvladovanju kakovosti v industriji in storitvenih dejavnostih (zdravstvo, šolstvo, trgovina … ).

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja.
 • Seminarji.
 • Vaje.
 • Projektno delo.
 • Predstavitve.

Predvideni študijski rezultati

Temeljito poznavanje teoretičnih in praktičnih vidikov statistične kontrole kakovosti.

Razumevanje vpetosti statistične kontrole kakovosti v okvire poslovne analize in poslovnega načrtovanja.

Pridobitev naslednjih spretnosti:

 • iskanje, vrednotenje in uporaba sekundarnih statističnih podatkov v procesih obvladovanja kakovosti;
 • zbiranje, vrednotenje in uporaba primarnih statističnih podatkov v procesih obvladovanja kakovosti;
 • uporaba statističnih programskih orodij pri izvedbi statistične analize v procesih obvladovanja kakovosti;
 • prikazovanje in diseminacija statističnih podatkov in rezultatov statistične analize v procesih obvladovanja kakovosti.

Reference nosilca

 • OGRAJENŠEK, Irena, GAL, Iddo. The megaclass as a service production system and the challenge of facilitating its continuous quality improvement : towards a research agenda in a complex domain. Quality and reliability engineering international, ISSN 0748-8017, 2018, vol. 34, iss. 7, str. 1475-1490, doi: 10.1002/qre.2341.
 • OGRAJENŠEK, Irena, GAL, Iddo. The concept and assessment of consumer satisfaction = Irena Ograjenšek and Iddo Gal. V: KENETT, Ron S. (ur.), SALINI, Silvia (ur.). Modern analysis of customer surveys : with applications using R, (Statistics in practice). Chichester: J. Wiley, 2012, str. 107-127.
 • MCCOLLIN, Chris, OGRAJENŠEK, Irena, GÖB, Rainer, AHLEMEYER-STUBBE, Andrea. SERVQUAL and the process improvement challenge. Quality and reliability engineering international, ISSN 0748-8017, Jul. 2011, vol. 27, no. 5, str. 705-718. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qre.1234/pdf, doi: 10.1002/qre.1234.
 • DMITROVIĆ, Tanja, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, KOLAR, Tomaž, MAKOVEC BRENČIČ, Maja, OGRAJENŠEK, Irena, ŽABKAR, Vesna. Conceptualizing tourist satisfaction at the destination level. International journal of culture, tourism and hospitality research, ISSN 1750-6182, 2009, vol. 3, no. 2, str. 116-126.
 • OGRAJENŠEK, Irena. Service quality. V: COLEMAN, Shirley (ur.), GREENFIELD, Tony (ur.), STEWARDSON, Dave (ur.), MONTGOMERY, Douglas C. (ur.). Statistical practice in business and industry, (Statistics in practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008, str. 117-136.
 • OGRAJENŠEK, Irena. SERVQUAL surveys. V: RUGGERI, Fabrizio (ur.), KENETT, Ron S. (ur.), FALTIN, Frederick W. (ur.). Encyclopedia of statistics in quality and reliability. Chichester: Wiley, 2007, str. 1797-1801.

Gaj Vidmar:

 • VIDMAR, Gaj, BLAGUS, Rok. Outlier detection for healthcare quality monitoring : a comparison of four approaches to over-dispersed proportions. Quality and reliability engineering international, ISSN 1099-1638, 2014, vol. 30, no. 3, str. 347-362.
 • VIDMAR, Gaj, BLAGUS, Rok, STŘELEC, Luboš, STEHLÍK, Milan. Business indicators of healthcare quality : outlier detection in small samples. Applied Stochastic Models in Business and Industry, ISSN 1524-1904. [Print ed.], 2012, letn. 28, št. 3, str. 282-295.
 • VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Time trends in ability level and functional outcome of stroke and multiple sclerosis patients undergoing comprehensive rehabilitation in Slovenia. Slovenian Journal of Public Health, 2011, letn. 50, št. 1, str. 24-33.
 • VIDMAR, Gaj, NOVAK, Primož. Reliability of in-shoe plantar pressure measurements in rheumatoid arthritis patients. International Journal of Rehabilitation Research, 2009, letn. 32, št. 1, str. 36-40.
 • VIDMAR, Gaj, RODE, Nino. Visualising concordance. Computational Statistics, 2007, letn. 22, str. 499-509.
 • VIDMAR, Gaj, POHAR PERME, Maja. Augmented convex hull plots: rationale, implementation in R and biomedical applications. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2005, letn. 78, str. 69-74.

Temeljni viri in literatura

 • Coleman, Shirley (ur.), Greenfield, Tony (ur.), Stewardson, Dave (ur.), Montgomery, Douglas C. (ur.). Statistical Practice in Business and Industry, (Statistics in Practice). Chichester: John Wiley & Sons, 2008.
 • Ruggeri, Fabrizio (ur.), Kenett, Ron S. (ur.), Faltin, Frederick W. (ur.). Encyclopedia of statistics in quality and realiability. Chichester: Wiley, 2007 ali kasnejše izdaje/or later editions.
 • Beauregard, Michael R., Mikulak, Raymond J., Olson, Barbara A. (1992): A Practical Guide to Statistical Quality Improvement. Opening up the Statistical Toolbox. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Wheeler D.J. (2000). Understanding Variation (2nd ed.). Knoxville, TX: SPC Press.
 • Nelson P.R., Wludyka P.S., Copeland K.A.F. (2005): The Analysis of Means: A Graphical Method for Comparing Means, Rates, and Proportions. Philadelphia, PA: SIAM.
 • Winkel P., Zhang N.F. (2007): Statistical Development of Quality in Medicine. Chichester: John Wiley.
 • von Eye A., Mun E.Y. (2005): Analyzing Rater Agreement: Manifest Variable Methods. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Jacobs R., Smith P.C., Street A. (2006): Measuring Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy. New York: Cambridge University Press.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411