Statistična podpora kakovosti in organizaciji v zdravstvu

Opis predmeta

Zasnove in metodologije stalnega izboljševanja kakovosti

 • zgodovina in "filozofija" (Deming, Shewhart, Wheeler)
 • sistemi in standardi (Six Sigma, ISO)

 

Uradni podatkovni viri za upravljanje na področju zdravstva

 • kazalniki kakovosti in varnosti
 • zdravstvene klasifikacije (MKB, MKF)

 

Kakovosten prikaz podatkov za poslovno poročanje in podporo vodenju

 • izbrani prikazi podatkov (točkovni grafikoni, mozaični grafikoni, toplotni zemljevidi, iskrne črte)
 • povezava tabel in grafikonov, nadzorišča
 • splošna načela oblikovanja dokumentov

 

Temeljne statistične metode za nadzor kakovosti v zdravstvu

 • razvrstitveni prikazi, lijačni grafikoni in kontrolne karte
 • odkrivanje osamelcev, prilagajanje enorazsežnih porazdelitev
 • analiza povprečij (ANOM)
 • diagrami kumulativne vsote (CUSUM) in zaporedno testiranje (SPRT)
 • ocenjevanje in upoštevanje tveganj (pregled pojmov in pristopov)

 

Izbrana poglavja iz analize opisnih podatkov, ocenjevalnih lestvic in analizi skladnosti

 • RIDIT analiza in podobne metode
 • analiza in prikaz zanesljivosti in skladnosti (koeficienti kapa, Cronbachov alfa, ICC, pristop Blanda in Altmana, Bangdiwalov grafikon, konkordančni koeficienti in grafikoni)

 

Uvod v analizo učinkovitosti

 • osnove analize verjetne meje (SFA)

osnove analize podatkovne ovojnice (DEA)

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti študenta s sistemi in metodologijami stalnega izboljševanja kakovosti ter podatkovno-analitičnimi kazalniki, ki se uporabljajo v zdravstvu, s pomenom in metodami kakovostnega grafičnega prikaza podatkov za poročanje in podporo vodenju v zdravstvu, ter s statističnimi modeli in psihometričnimi metodami za upravljanje s kakovostjo v zdravstvu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, seminarske naloge, konzultacije

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 • poznati glavne sisteme in metodologije stalnega izboljševanja kakovosti ter njihovo vlogo v zdravstvu;
 • poznati osnovne kazalnike kakovosti in varnosti v zdravstvu;
 • poznati zasnovo in strukturo klasifikacij ICD-10 in ICF;
 • poznati načela in metode kakovostnega prikaza podatkov in jih znati uporabiti na podatkih iz zdravstva;
 • znati izdelati uporabna nadzorišča;
 • razumeti in znati uporabiti ustrezne statistične metode za nadzor kakovosti v zdravstvu;
 • znati analizirati merske lastnosti lestvic, ki se uporabljajo v zdravstvu;
 • znati statistično analizirati in grafično prikazati skladnost med ocenjevalci oziroma metodami;
 • poznati osnovne pojme in pristope analize učinkovitosti bolnišnic.

Uporaba:

 • uvajanje in izvedba nadzora kakovosti v zdravstvu in drugih družbenih dejavnostih;
 • poslovno poročanje in podpora odločanju v zdravstvu in drugih družbenih dejavnostih;
 • raziskovalno delo na področju kakovosti v zdravstvu, epidemiologije, zdravstvene politike, javnega zdravja idr.

Refleksija:

 • zavedanje vloge analize in prikaza podatkov pri zagotavljanju kakovosti v zdravstvu in drugod v javnem sektorju;
 • zavedanje pomena statistike kot orodja za podporo odločanju na vseh ravneh zdravstva in drugod v javnem sektorju;
 • zavedanje pomena ustrezne uporabe in nadaljnjega razvoja statističnih in grafičnih metod za napredek vseh zdravstvenih dejavnosti.

Prenosljive spretnosti:

 • poglobljeno razumevanje sistemov in metodologij stalnega izboljševanja kakovosti;
 • poznavanje obeh univerzalnih zdravstvenih klasifikacij in njune uporabe;
 • zmožnost kakovostnega prikaza podatkov za poslovno poročanje in podporo vodenju;
 • zmožnost uporabe statističnih metod za prepoznavanje odstopajočih vrednosti in analizo skladnosti;
 • poznavanje osnov ekonomske analize učinkovitosti.

Temeljni viri in literatura

Knjige / Monographs:

 • Wheeler D.J. (2000). Understanding Variation (2nd ed.). Knoxville, TX: SPC Press.
 • Few S. (2009): Now You See It: Simple Visualization Techniques for Quantitative Analysis. Oakland, CA: Analytics Press.
 • Nelson P.R., Wludyka P.S., Copeland K.A.F. (2005): The Analysis of Means: A Graphical Method for Comparing Means, Rates, and Proportions. Philadelphia, PA: SIAM.
 • Winkel P., Zhang N.F. (2007): Statistical Development of Quality in Medicine. Chichester: John Wiley.
 • von Eye A., Mun E.Y. (2005): Analyzing Rater Agreement: Manifest Variable Methods. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
 • Jacobs R., Smith P.C., Street A. (2006): Measuring Efficiency in Health Care: Analytic Techniques and Health Policy. New York: Cambridge University Press.

Članki / Articles:

 • de Koning H., Verver J.P.S., van den Heuvel J., Bisgaard S., Does R.J.M.M. (2006): Lean Six Sigma in healthcare. Journal for Healthcare Quality, 28(2): 4-11.
 • Guthrie B., Love T., Fahey T., Morris A., Sullivan F. (2005): Control, compare and communicate: designing control charts to summarise efficiently data from multiple quality indicators. Quality and Safety in Health Care, 14: 450-454.
 • Mohammed M.A., Cheng K.K., Rouse A., Marshall T. (2001): Bristol, Shipman, and clinical governance: Shewhart’s forgotten lessons. Lancet, 357: 463-467.
 • Spiegelhalter D., Grigg O., Kinsman R., (2003): Risk-adjusted sequential probability ratio tests: applications to Bristol, Shipman and adult cardiac surgery. International Journal of Quality in Health Care, 15: 7-13
 • Sermeus W., Delesie L. (1996): Ridit analysis on ordinal data. Western Journal of Nursing, 18(3): 351-359.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411