Statistični vidiki zbiranja podatkov

Opis predmeta

VZORČENJE:

 • Pristopi k statističnemu sklepanju.
 • Klasična teorija vzorčenja  in osnovni tipi vzorcev (enostavni slučajni vzorec, stratifikacija, vzorčenje v skupinah, vzorčenje v fazah, paneli).
 • Ocenjevanje vzorčne variance: direktne metode in metode replikacij, vzorčni učinek, uteževanje.
 • Posebnosti načrtovanja vzorcev glede na sektor  (akademske, uradne, poslovne, mednarodne raziskave), ciljno populacijo (podjetja, ustanove, gospodinjstva, osebe, objekti, transakcije ipd.) in način anketiranja (telefonske, spletne, terenske, poštne in kombinirane ankete).
 • Neverjetnostni vzorci: tipi neverjetnostnih vzorcev, pristopi k načrtovanju in analizi.
 • Srednja kvadratna napaka, skupna napaka v anketah, indikatorji in kriteriji kakovosti.

 

MANJKAJOČI PODATKI

 • Koncepti, mehanizmi in pristopi.
 • Klasični pristopi: ignoriranje, vstavljanje, uteževanje.
 • Modeliranje: Bayesov pristop, metoda največjega verjetna, EM algoritem, večkratno vstavljanje.
 • Združevanje in zlivanje podatkov: statistični in etični vidiki.

 

IZBRANI VIDIKI

 • Proces priprave  podatkov: kontrole, urejanje, kodiranje, združevanje.
 • Avtomatiziranje zajema, kontrole, analize, analitike in integracije.
 • Kombiniranje anketnih podatkov, masovnih podatkov in administrativnih podatkov.

Pristopi in optimizacija stroškov in napak pri zbiranju podatkov.

Cilji in kompetence

Študent bo spoznal statistične pristope, ki se uporabljajo pri  načrtovanju in analizi vzorcev, pri  obravnavi manjkajočih podatkov ter pri stroškovni optimizaciji in procesni avtomatizaciji zbiranja podatkov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarske naloge, prezentacije, konzultacije

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

– glavnih vzorčnih načrtov,
– pristopov za izračunavanje vzorčne variance,
– konceptov za obravnavo manjkajočih podatkov,
– stroškovne optimizacije zbiranja podatkov,
– procesne avtomatizacije zbiranja in analize podatkov

 

Reference nosilca

 • Vehovar (2020). Manjkajoči podatki v anketah. Študijsko gradivo FDV.
 • Vehovar, Beullens (2018). Cross-National Issues in response rates. The Palgrave Handbook of Survey Research, 29-42.
 • Vehovar, Toepoel, Steinmetz (2016). Non-probability Sampling The Sage handbook of survey methods, 329-345.
 • Callegaro, Lozar-Manfreda, Vehovar (2015). Web survey methodology. Sage.
 • Vehovar, V, Zaletel, M., Seljak, R. Probabilistic methods in surveys and official statistics. V: RUDAS, Tamás (ur.). Handbook of probability : theory and applications. Los Angeles [etc.]: Sage, cop. 2008, str. 225-239.
 • Kalton, Vehovar (2001). Vzorčenje v anketah. Knjižna serija Profesija. FDV.
 • Vehovar V.: Field substitution and unit nonresponse. Journal of Official Statistics 15(1999)2, 335-350.
 • Rubin D.B., Stern H., Vehovar V (1995). The EM alghoritm and don’t know survey answer: The case of the Slovenian plebiscite. Journal of the American Statistical Association 90(1995), 822-829.

Temeljni viri in literatura

 • Kalton, Vehovar (2001). Vzorčenje v anketah. FDV.
 • Vehovar (2020). Manjkajoči podatki v anketah. FDV.
 • Callegaro, Lozar-Manfreda, Vehovar (2015). Web survey methodology. Sage.
 • Rassler (2002): Data Matching. Springer.
 • Little, Rubin (2019): Statistical Analysis with Missing Data. WIley.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411