Statistično obvladovanje procesov

Opis predmeta

  • Vzorčenje pri obvladovanju procesov in pri prevzemanju proizvodov (različne vrste vzorčenja, zaporedni prevzem proizvodov).
  • Osnovni koncepti statističnega obvladovanja procesov.
  • Preizkus slučajnosti.
  • Osnovne lastnosti in izbira kontrolnih kart.
  • Različne vrste kontrolnih kart (-karta,  p-karta, np-karta, c-karta, u-karta,…).
  • Odpravljanje težav pri procesu in izboljšave.
  • Avtomatizirano obvladovanje procesov.
  • Mednarodni standardi.

Cilji in kompetence

Študent bo spoznal osnovne metode statističnega obvladovanja procesov, ki jih srečamo v tehniki. Izdelal bo seminarsko nalogo, v kateri bo pridobljena znanja samostojno uporabil na praktičnem primeru.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, seminarske naloge, konzultacije. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje statističnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Poznavanje in razumevanje osnovnih postopkov obvladovanja procesov. Sposobnost izbire ustrezne kontrolne karte z ustreznima kontrolnima mejama v konkretnem primeru iz prakse ter interpretacija rezultatov statistične analize.

Reference nosilca

1. ŠTUKELJ, Marina, HAJDINJAK, Melita, PUŠNIK, Igor. Stress-free measurement of body temperature of pigs by using thermal imaging : useful fact or wishful thinking. Computers and electronics in agriculture. 2022, vol. 193, art. no. 106656, str. 1-14.
2. HAJDINJAK, Melita, MILJAVEC, Damijan. Analytical calculation of the magnetic field distribution in slotless brushless machines with U-shaped interior permanent magnets. IEEE transactions on industrial electronics. Aug. 2020, vol. 67, iss. 8, str. 6721 – 6731.
3. RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, HAJDINJAK, Melita, KOS, Andrej. Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA systems. IEEE transactions on communications, 2014, vol. 62, no. 9, str. 3196-3208.
4. VODOPIVEC, Samo, HAJDINJAK, Melita, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Vehicle interconnection metric and clustering protocol for improved connectivity in vehicular ad hoc networks. EURASIP Journal on wireless communications and networking, 2014, 170, str. 1-14.
5. HAJDINJAK, Melita, MIHELIČ, France. The PARADISE evaluation framework : issues and findings. Computational linguistics, 2006, vol. 32, iss. 2, str. 263-272.

Temeljni viri in literatura

• J. S. Oakland: Statistical Process Control,  6th Edition, Routledge, 2008.
• R. S. Kenett, S. Zacks: Modern Industrial Statistics with applications in R, MINITAB and JMP, Wiley, 2014.
• D. C. Montgomery: Introduction to Statistical Quality Control, 7th Edition, Wiley, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411