Statistika okolja

Opis predmeta

1. Uvod v statistiko okolja.
2. Analiza časovnih vrst.
3. Prostorska statistika, geostatistika.
4. Zasnova mreže meritev za spremljanje v času.
5. Časovno-prostorsko modeliranje.
6. Statistična analiza ekstremne vrednosti.

Cilji in kompetence

Zajeti številne statistične metode, uporabne v okoljski znanosti, vključno s prostorsko statistiko, analizo časovnih vrst in teorijo ekstremnih vrednosti, uporabno pri modeliranju onesnaževanja, podnebnih sprememb in napovedovanju ekstremnih dogodkov v okolju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računalniške vaje, seminar.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo po uspešno opravljenem izpitu usposobljen za samostojno zbiranje in osnovno statistično analizo časovnih vrst, prostorskih podatkov in ekstremnih vrednosti.

Reference nosilca

Damijana Kastelec:

PEČAN, Urša, KASTELEC, Damijana, PINTAR, Marina. Evaluation of default, soil-specific, and clay content correction calibration functions for dielectric sensors in soils with differing properties. Journal of irrigation and drainage engineering. [Print ed.]. 2022, vol. 148, iss. 6 (04022016), 11 str., ilustr. ISSN 0733-9437

KAURIN, Anela, GLUHAR, Simon, MAČEK, Irena, KASTELEC, Damijana, LEŠTAN, Domen. Demonstrational gardens with EDTA-washed soil. Part II, Soil quality assessment using biological indicators. Science of the total environment. 2021, vol. 792, str. 1-9 (148522). ISSN 0048-9697.

KLOPČIČ, Matija, POLJANEC, Aleš, DOLINAR, Mojca, KASTELEC, Damijana, BONČINA, Andrej. Ice-storm damage to trees in mixed Central European forests : damage patterns, predictors and susceptibility of tree species. Forestry. Jan. 2020, vol. 93, iss. 3, str. 430-443. ISSN 0015-752X.

SKUDNIK, Mitja, JERAN, Zvonka, BATIČ, Franc, KASTELEC, Damijana. Spatial interpolation of N concentrations and [delta]15N values in the moss Hypnum cupressiforme collected in the forests of Slovenia. Ecological indicators : integrating monitoring, assessment and management, ISSN 1470-160X, 2016, vol. 61, iss. 2, str. 366-377

Temeljni viri in literatura

Shumway R. H., Stoffer D.S., 2016. Time Series Analysis and Its Applications With R Examples

Fourth Edition, Springer

Diggle P. J., Ribeiro P. J., 2006: Model-based Geostatistics, Springer Verlag.

Izbrani znastveni članki

Kastelec D.: Študijsko gradivo (pdf datoteke).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411