Strateško planiranje in analiza politik

Opis predmeta

Pomen in implikacije strateškega merila obravnave. Makrotrendi in gonilne sile. Strateško načrtovanje: ekonomski, okoljski in družbeni vidiki. Osnove socio-ekonomskih analiz. Metode in pristopi v strateškem planiranju: (1) metode za konceptualizacijo in oblikovanje alternativ: modeliranje, napovedovanje, oblikovanje scenarijev (deskriptivni in normativni). (2) Metode za vrednotenje alternativ: SWOT analiza, cost-benefit analiza, Delphi, večkriterijsko vrednotenje (glede na merila in cilje)

(3) Metode za posvetovanje, participacijo in azreševanje konfliktov na strateški ravni: interesne skupine, pogajanja, argumentacija, soodločanje.

Institucionalni in politični okvir strateškega planiranja. Instrumenti strateškega upravljanja: politike, plani in programi, ukrepi. Osnove analize politik (namen, orodja, dileme). Presoja vplivov politik na okolje/prostor/trajnostni razvoj.

 

Seminarska naloga: Obdelava izbranega strateškega problema    

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je usposabljanje študentov za razumevanje in obvladovanje prostorskih problemov na strateški ravni, na osnovi pridobljenih znanj in obvladovanja metod in pristopov strateškega planiranja, napovedovanja in modeliranja, analize in oblikovanja politik ter razreševanja konfliktov.

Razumevanje vloge deležnikov v procesu oblikovanja politik/planiranja ter poznavanje metod za konzultacijo/participacijo na strateški ravni

Sposobnost hierarhiziranja (problemov, meril, ciljev, ponujenih rešitev).

sposobnost določanja vizij in ciljev ter oblikovanje ukrepov za njihovo doseganje.   

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, delo v skupini, analiza primerov,  razprave, individualne seminarske naloge s konzultacijami,

Predstavitev z zagovorom

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje: Razumevanje procesov in trendov na strateški ravni, poznavanje glavnih pristopov in metod strateškega planiranja, poznavanje metod napovedovanja in oblikovanja scenarijev, poznavanje izhodišč ter osnovnih pristopov analize politik in presoje vplivov politik na prostor, poznavanje osnovnih metod argumentacije, pogajanja in soodločanja.

 

Uporaba: Izdelava SWOT in cost-benefit analiz, oblikovanje vizij in konceptov prostorskega razvoja na regionalni in nacionalni ravni, obvladovanje večkriterijskih odločitvenih postopkov, uporaba nekaterih metod (scenariji, analiza deležnikov v  strateških načrtih, presojah vplivov na okolje / prostor, presojah izvajanja politik (ukrepov, programov, planov)

 

Refleksija: veljavnosti strokovnih znanj in vrednostnih sistemov v strateškem kontekstu, prevladujočih konceptov na področju trajnostnega razvoja in upravljanja z naravnimi viri, izhodišč in strategij obstoječih (in bodočih) varstvenih in razvojnih politik, prevladujočih etičnih, kulturnih in geopolitičnih izhodišč planiranja ter odločevalskih form

 

Prenosljive spretnosti: Strateško razmišljanje in analiza kompleksnih problemov, delovanje v večdisciplinarnih skupinah in kompleksnih institucionalnih okoljih, določanje ciljev in prioritet, argumentacija,  razmišljanje o alternativah, uspešno delovanje v posvetovalnih procesih

Temeljni viri in literatura

J. Friedman: Planning in the public domain: From Knowledge to action, Princeton University Press, Princeton, 1987

Kontič B., Marega M. (ur.), 2000, Trajnostno regionalno razvojno načrtovanje, Regionalni center za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, Ljubljana, 104 str.

RADEJ, Bojan, GOLOBIČ, Mojca, MACUR, Mirna, DRAGOŠ, Srečo. Vrednotenje politik : obzorja nove miselnosti. Ljubljana: Vega, 2011. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-93138-0-0. [COBISS.SI-ID 257309696]

Seznam izbranih člankov in drugih materialov bo pripravljen vsako leto sproti

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411