Strokovna angleščina

Opis predmeta

Različne teme s področja multiedije za doseganje

  1. akademskih ciljev, ki se nanašajo na sposobnost branja in govora angleških besedil
  2. strokovnih ciljev, ki vključujejo sposobnost branja in pisanja poročil in sporočil; razumevanje pogajanj, dialogov; primerno izražanje v pogajanjih na sestankih, predstatvitvah  in po telefonu

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

    • Utrditi in razširiti splošno jezikovno znanje angkeščine
    • Seznaniti študente s terminologijo s področja multimedije
    • Razvijati specifične komunikacijske spretnosti (email, telefon, predstavitve)

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, lektorske vaje, predstavitve

Predvideni študijski rezultati

Študentje se bodo znali izražati pisno in ustno v angleškem jeziku, posebej na področju multimedije, samostojno bodo uporabljali različne vire v angleškem jeziku

Temeljni viri in literatura

Tay Vaughan, Multimedia: Making it Work, Osborn Publishing, 1998. ISBN: 0078825520

Internet resources:

http://dictionary.cambridge.org

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411