Tehnologije in mehanizacija za pridobivanje gozdne lesne biomase

Opis predmeta

Predmet je zasnovan široko z namenom možnosti prilagajanja študentovemu zanimanju. Pri predmetu se boste seznanili s tehnologijami s področja pridobivanja gozdne lesne biomase. Pri predmetu se dotikamo tehnologij z vidika proizvoda (okrogli les, gozdna lesna biomasa, kakovost, vrednost) z vidika mehanizacjie (vrste in tipi strojev, lastnosti) in tehnologij ter tehnoloških verig (uporaba različnih strojev, njihove interakcije, različni pogoji, delovne in sestojne razmere, različni tipi gozdov in prilagojeni načini sečnje- varovalni gozd).  Poleg samih tehnologij nas zanima tudi njihov vpliv na okolje. Pod to razumemo izpuste CO2 in primerjave med tehnologijami in verigami, energijske bilance, vplivi na tla, na sestoj, izlivi tekočin, načine sečnje in spravila, ki spodbujajo ponore CO2.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobitev znanja o zmožnosti izvedbe analiz tehnologij pridobivanja gozdne lesne biomase.

Sposobnost zasnove, izvedbe in razumevanja ter povezovanja različnih tehnologij v tehnološke verige. Obdelava rezultatov, njihova interpretacija in sposobnost samostojnega dela v prihodnje. Študent se nauči kritične analize ugotovljenih lastnosti tehnologij in  interakcij med njimi.

Metode poučevanja in učenja

Konzultacije in pomoč pri zasnovi, izvedbi in analizi poskusa. V dogovoru z mentorjem kandidata je mogoča izvedba dela raziskav v sklopu kandidatove doktorske naloge študenta v infrastrukturnem centru Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent izvede individualno raziskovalno nalogo in na primeru spozna lastnosti tehnologije, ki ga zanima. Študent spozna kako zasnovati in analizirati pridobljene rezultate – predvideni študijski rezultat je uspešna analiza izbrane tehnologije pridobivanja gozdne lesne biomase. Rezultati analiz študentu omogočijo zasnovo nadaljnjih poskusov.
 

Temeljni viri in literatura

Pregledni in izvirni članki iz področja.

Review and original articles from the field.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411