Toksini in biomembrane

Opis predmeta

Predmet bo obravnaval delovanje izbranih toksinov na biokemijske in regulatorne procese v celicah. Poudarek bo na razvozlavanju mehanizma delovanja teh toksinov zlasti glede vezave, vrinjanja v membrane ter na odkrivanju specifičnih membranskih domen in strukturnih motivov toksinov, ki so odgovorni za poškodbo celic. Drug poudarek pa bo na preučevanju vpliva nekaterih toksinov na celične signalne poti in posledično na delovanje prizadetih celic (eksocitoza, apoptoza itd.). Na izbranih primerih bo prikazana tudi uporabnost membransko aktivnih proteinov ali njihovih derivatov v biomedicini, biotehnologiji in farmakologiji.

Predmet bo ponudil vsebine, ki obravnavajo: (i) delovanje izbranih citolitičnih toksinov na membrane (aktinoporini iz morskih vetrnic, ostreolizin in podobni proteini iz gliv, bakterijski CDC citolizini, perforinu podobni proteini z MACPF domenami, alkilpiridinijevi polimeri iz spužev in njihovi sintetični analogi), njihove mehanizme delovanja in posledice za celico; (ii) toksične fosfolipaze iz kačjih strupov, njihov mehanizem delovanja, načini internalizacije, vezava na celične proteine ter vpliv na signalne poti v celici in eksocitozo.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študent se bo poglobil v ožjo raziskovalno problematiko, ki jo bo nadgrajeval v svoji doktorski disertaciji. Predmet ni namenjen ekstenzivnemu širjenju teoretičnega znanja, pač pa je cilj predstavitev določenih problemov in obladovanje specifičnih metod in tehnik, ki lahko pripomorejo k rešitvi problemom. Namenjen je tudi poznavanju pregleda predhodnih raziskav s področja bodoče doktorske disertacije študenta.

Metode poučevanja in učenja

Neposredna predavanja naštetih nosilcev (vsak pet ur), priprava in vodenje Journal clubov; priprava problemskih nalog, diskusije in konzultacije glede njihovega reševanja. Pregled in poprava rešitev problemskih nalog.

Predvideni študijski rezultati

Zgoraj opisan pristop se mora odraziti v pravilnem načrtovanju raziskav in poskusov, ki vodijo k preiskusu hipotez zastavljenih v temi doktorske disertacije.

Temeljni viri in literatura

Pregledni članki in novejši znanstveni članki s področja/Review papers and recent scientific papers

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411