Trajnostno oblikovanje delovnih procesov

Opis predmeta

Spoznavanje konceptov trajnostnega oblikovanja delovnih procesov, katerega glavni namen je multikriterialno optimiziranje vplivov dela na ekonomiko, okolje in delavca.

Spoznavanje vplivov delovnih procesov na ekonomiko, okolje in delavca.

Spoznavanje osnov organizacije dela.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobiti znanja, ki so potrebna za razumevanje trajnostnega oblikovanja dela, ki delo obravnava z več vidikov (EEE – ekonomika, ekologija, ergonomija) ter uporaba znanja za kritično presojo delovnih procesov.

Sposobnost priprave zasnove poskusa, izvedbe meritev ter obdelavo in evalvacijo rezultatov v povezavi z dosedanjimi raziskavami.

Spoznavanje vsebine povezane z dispozicijo doktorske naloge

Metode poučevanja in učenja

Priprava seminarske naloge na osnovi pregleda literature za izbrano tematiko in podatkov posnetih na terenu.

Laboratorijske vaje vsebujejo prikaz delovanja merilnih instrumentov, spoznavanje metod dela ter način obdelave podatkov.

Terenski pouk je namenjen spoznavanju postopkov meritev.

Individualni študij s konzultacijami.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje medsebojnega vpliva različnih vidikov dela na ekonomiko, okolje in delavca.

Uspešna izvedba poskusa, ki mu omogoča nadaljnjo samostojno delo.

Temeljni viri in literatura

Znanstveni in pregledni članki s področja organizacije dela, varstva okolja, ekonomike in ergonomije

Scientific and overview articles in the field of work organization, environmental protection, economics and ergonomics.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411