Upravljanje gozdnih ekosistemov

Opis predmeta

Koncepti in metode upravljanja gozdnih ekosistemov.

Večnamensko in trajnostno upravljanje. Kontrolna in druge metode upravljanja.

Upravljanje s tveganji. Participacija.

Upravljanje gozdnega prostora.

Funkcije. Ekosistemske storitve. Rabe gozda. Prednostna območja. Zaraščanje in krčitve.

Struktura in razvoj gozdnih sestojev.

Viri podatkov. Sestojna dinamika. Rast. Modeliranje, spremembe na krajinski in regionalni ravni. Vplivni dejavniki.

Upravljanje gozdnih sestojev.

Načrtovanje, spremljava, analiza gospodarjenja. Večnamensko gospodarjenje. Metode optimizacije in negotovost. Primeri.

Upravljanje voda v gozdnem prostoru.

Celostno upravljanje z vodami v gozdnatih povirjih in hudourniških območjih ter gozdna hidrologija.

Upravljanje populacij živalskih vrst. Načrtovanje. Spremljanje. Orodja. Prepoznavanje deležnikov in njihovih potreb. Vključevanje deležnikov. Optimizacija učinkov od populacij divjadi. Večnamensko upravljanje. Posebnosti upravljanja zavarovanih vrst.

Ohranjanje narave/biodiverzitete v gozdnem prostoru. Gozdovi in okolje.

Primeri upravljanja.

Zasebni gozdovi. Varovalni gozdovi. Natura 2000. Urbani gozdovi. Prebiralni gozdovi. Sanacije itn.

Upravljavska orodja.

Viri podatkov.  Metode za podporo odločanju.  Strukturno modeliranje.  Metode pridobivanja podatkov. Monitoringi. Informacijski sistemi. Primeri.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Temeljni cilji: osvojiti zasnovo celovitega upravljanja gozdnih ekosistemov, poglobiti znanja o upravljanju posameznih gozdnih virov in spoznati aktualne raziskovalne vsebine s področja upravljanja gozdnih ekosistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (izbrane vsebine), konzultacije, vodeni seminar, terensko delo, vključitev v raziskovalni projekt.

Vsebine se delno prilagodijo raziskovalnemu interesu kandidata/kandidatke.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat spozna koncepte upravljanja gozdnih ekosistemov.

Seznani se z gozdnimi viri (gozdni sestoji, populacije živalskih in rastlinskih vrst, voda) in posebnostmi njihovega upravljanja.

Spozna trende, probleme in perspektive pri upravljanju gozdnih ekosistemov.

Spozna problematiko ohranjanja narave pri upravljanju gozdnih ekosistemov.

Seznani se z nekaterimi metodami in orodji za podporo upravljanju.

Temeljni viri in literatura

Amatya, D.M., Williams, T.M., Bren, L., de Jong, C., 2016. Forest Hydrology – Processes, Management and Assessment, CABI, 280 str.

Betting, P., Boston, K., Siry, J.P., Grebner, D.L., 2009. Forest Management and Planning. Academic Press, Elsevier, San Diego, 331str.

Chang, M., 2013. Forest Hydrology – An Introduction to Water and Forests, 3rd Ed., CRC Press, Taylor and Francis Group, 569 str.

Franklin, J.F., Johnson, K.N., Johnson, D.L., 2018. Ecological Forest Management. Waveland Press, Long Grove, Illinois.

Kangas, A., Kangas, J., Kurttila, M., 2008. Decision Support for Forest Management. Springer, 217 str.

Krausman, P.R., James, W.C (eds.). 2003.  Wildlife Management and Conservation: Contemporary Principles and Practices. Johns Hopkins University Press, 360 str.

Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology, 2nd ed. Addison-Wesley Educational Publishers, Inc,. 620 str.

Levia, D.F., Carlyle-Moses, D.E., Iida, S., Michalzik, B., Nanko, K., Tischer, A., 2020. Forest-Water Interactions, Springer International Publishing, 628 str., https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-26086-6

Meng, F-R., Li, Q., Arain, A., Pisaric, M., (eds.) 2019. Forest Hydrology and Watershed. MDPI, Basel, 192 str.

Putman, Rory, Marco Apollonio, and Reidar Andersen, (eds.). 2011. Ungulate management in Europe: problems and practices. Cambridge University Press, 2011. 396 str.

Williams, B.K., Szaro, R.C., Shapiro, C.D., 2007. Adaptive management: the U.S. Department of the Interior. Technical guide. Adaptive working group, U.S. Department of the Interior, Washington, DC.

Tekoča znanstvena periodika / Current scientific periodicals

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411