Upravljanje gozdnih ekosistemov

Opis predmeta

Koncepti in metode upravljanja gozdnih ekosistemov.

Večnamensko in trajnostno upravljanje. Kontrolna in druge metode upravljanja.

Upravljanje s tveganji. Participacija.

Upravljanje gozdnega prostora.

Funkcije. Ekosistemske storitve. Rabe gozda. Prednostna območja. Zaraščanje in krčitve.

Struktura in razvoj gozdnih sestojev.

Viri podatkov. Sestojna dinamika. Rast. Modeliranje, spremembe na krajinski in regionalni ravni. Vplivni dejavniki.

Upravljanje gozdnih sestojev.

Načrtovanje, spremljava, analiza gospodarjenja. Večnamensko gospodarjenje. Metode optimizacije in negotovost. Primeri.

Upravljanje voda v gozdnem prostoru. Celostno upravljanje z vodami v gozdnatih povirjih in hudourniških območjih in gozdna hidrologija.

Upravljanje populacij živalskih vrst. Načrtovanje. Spremljanje. Orodja. Prepoznavanje deležnikov in njihovih potreb. Vključevanje deležnikov. Optimizacija učinkov od populacij divjadi. Večnamensko upravljanje. Posebnosti upravljanja zavarovanih vrst.

Ohranjanje narave/biodiverzitete v gozdnem prostoru. Gozdovi in okolje.

Primeri upravljanja.

Zasebni gozdovi. Varovalni gozdovi. Natura 2000. Urbani gozdovi. Prebiralni gozdovi. Sanacije itn.

Upravljavska orodja.

Viri podatkov.  Metode za podporo odločanju.  Strukturno modeliranje.  Metode pridobivanja podatkov. Monitoringi. Informacijski sistemi. Primeri.

Cilji in kompetence

Temeljni cilji: osvojiti zasnovo celovitega upravljanja gozdnih ekosistemov, poglobiti znanja o upravljanju posameznih gozdnih virov in spoznati aktualne raziskovalne vsebine s področja upravljanja gozdnih ekosistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (izbrane vsebine), konzultacije, vodeni seminar, terensko delo, vključitev v raziskovalni projekt.

 

Vsebine se delno prilagodijo raziskovalnemu interesu kandidata/kandidatke.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Kandidat spozna koncepte upravljanja gozdnih ekosistemov.

Seznani se z gozdnimi viri (gozdni sestoji, populacije živalskih in rastlinskih vrst, voda) in posebnostmi njihovega upravljanja.

Spozna trende, probleme in perspektive pri upravljanju gozdnih ekosistemov.

Spozna problematiko ohranjanja narave pri upravljanju gozdnih ekosistemov.

Seznani se z nekaterimi metodami in orodji za podporo upravljanju.

Reference nosilca

Andrej Bončina

FICKO, Andrej, BONČINA, Andrej. Probabilistic typology of management decision making in private forest properties. Forest Policy and Economics, ISSN 1389-9341. [Print ed.], 2013, vol. 27, str. 34-43, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2012.11.001, doi: 10.1016/j.forpol.2012.11.001. [COBISS.SI-ID 3495846]

BONČINA, Andrej, ČAVLOVIĆ, Juro, CUROVIC, Milic, GOVEDAR, Zoran, KLOPČIČ, Matija, MEDAREVIĆ, Milan. A comparative analysis of recent changes in Dinaric uneven-aged forests of the NW Balkans. Forestry, ISSN 0015-752X, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr. http://dx.doi.org/10.1093/forestry/cpt038, doi: 10.1093/forestry/cpt038. [COBISS.SI-ID 3740838]

SIMONČIČ, Tina, BONČINA, Andrej, ROSSET, C., BINDER, I., DE MEO, I., ČAVLOVIĆ, Juro, GAL, J., MATIJAŠIČ, Dragan, SCHNEIDER, J., SINGER, F., SITKO, R. Importance of priority areas for multi-objective forest planning : a Central European perspective. The international forestry review, ISSN 1465-5489, 2013, vol. 15, no. 4, str. 509-523, ilustr. http://dx.doi.org/10.1505/146554813809025685, doi: 10.1505/146554813809025685. [COBISS.SI-ID 3746470]

FICKO, Andrej, BONČINA, Andrej. Ensuring the validity of private forest owner typologies by controlling for response style bias and the robustness of statistical methods. Scandinavian journal of forest research, ISSN 0282-7581, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/02827581.2013.837194, doi: 10.1080/02827581.2013.837194. [COBISS.SI-ID 3702182]

KLOPČIČ, Matija, BONČINA, Andrej. Recruitment of tree species in mixed selection and irregular shelterwood forest stands. Annals of forest science, ISSN 1286-4560, 2012, vol. 69, no. 8, str. 915-925, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s13595-012-0224-1, doi: 10.1007/s13595-012-0224-1. [COBISS.SI-ID 3421094]

KLOPČIČ, Matija, POLJANEC, Aleš, BONČINA, Andrej. Modelling natural recruitment of European beech (Fagus sylvatica L.). Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2012, vol. 284, str. 142-151, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.07.049, doi: 10.1016/j.foreco.2012.07.049. [COBISS.SI-ID 3427494]

BONČINA, Andrej. Conceptual approaches to integrate nature conservation into forest management : a Central European perspective = Approches conceptuelles pour intégrer la conservation de la nature dans la gestion forestičre : une perspective dć Europe centrale = Enfoques conceptuales para la integración de la conservación de la naturaleza en la gestión forestal : una perspectiva centroeuropea. The international forestry review, ISSN 1465-5489, 2011, vol. 13, no. 1, str. 13-22, ilustr. http://dx.doi.org/10.1505/ifor.13.1.13, doi: 10.1505/ifor.13.1.13. [COBISS.SI-ID 3128742]

KLOPČIČ, Matija, JERINA, Klemen, BONČINA, Andrej. Long-term changes of structure and tree species composition in Dinaric uneven-aged forests : are red deer an important factor?. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2010, vol. 129, no. 3, str. 277-288, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10342-009-0325-z, doi: 10.1007/s10342-009-0325-z. [COBISS.SI-ID 2480294]

POLJANEC, Aleš, FICKO, Andrej, BONČINA, Andrej. Spatiotemporal dynamic of European beech (Fagus sylvatica L.) in Slovenia, 1970-2005. Forest Ecology and Management, ISSN 0378-1127. [Print ed.], 2010, vol. 259, no. 11, str. 2183-2190, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2009.09.022, doi: 10.1016/j.foreco.2009.09.022. [COBISS.SI-ID 2462630]

KLOPČIČ, Matija, BONČINA, Andrej. Patterns of tree growth in a single tree selection silver fir-European beech forest. Journal of forest research, ISSN 1341-6979, 2010, vol. 15, no. 1, str. 21-30, ilustr. http://dx.doi.org/10.1007/s10310-009-0157-1, doi: 10.1007/s10310-009-0157-1. [COBISS.SI-ID 2471590]

DIACI, Jurij, ROŽENBERGAR, Dušan, BONČINA, Andrej. Stand dynamics of Dinaric old-growth forest in Slovenia : are indirect human influences relevant?. Plant Biosystems, ISSN 1126-3504, 2010, vol. 144, no. 1, 194-201, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/11263500903560785, doi: 10.1080/11263500903560785. [COBISS.SI-ID 2550182]

KLOPČIČ, Matija, POLJANEC, Aleš, GARTNER, Andrej, BONČINA, Andrej. Factors related to nature disturbances in mountain Norway spruce (Picea abies) forests in the Julian Alps. Écoscience, ISSN 1195-6860, 2009, vol. 16, no. 1, str. [48]-57, ilustr. http://dx.doi.org/10.2980/16-1-3181, doi: 10.2980/16-1-3181. [COBISS.SI-ID 2371750]

Klemen Jerina

KROFEL, Miha, FILACORDA, Stefano, JERINA, Klemen. Mating-related movements of male brown bears on the periphery of an expanding population. Ursus, ISSN 1537-6176, 2010, vol. 21, no. 1, str. 23-29. [COBISS.SI-ID 2244431]

KROFEL, Miha, JERINA, Klemen, KLJUN, Franc, KOS, Ivan, POTOČNIK, Hubert, RAŽEN, Nina, ZOR, Petra, ŽAGAR, Anamarija. Comparing patterns of human harvest and predation by Eurasian lynx Lynx lynx on European roe deer Capreolus capreolus in a temperate forest. European journal of wildlife research, ISSN 1612-4642, 2014, vol. 60, no. 1, str. 11-21, ilustr., doi: 10.1007/s10344-013-0745-4. [COBISS.SI-ID 2845519]

JERINA, Klemen, POKORNY, Boštjan, STERGAR, Matija. First evidence of long-distance dispersal of adult female wild boar (Sus scrofa) with piglets. European journal of wildlife research, ISSN 1612-4642, 2013, vol. <v tisku>, no. <v tisku>, str. <v tisku>, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1007/s10344-014-0796-1, doi: 10.1007/s10344-014-0796-1. [COBISS.SI-ID 3792294]

KAVČIČ, Irena, ADAMIČ, Miha, KACZENSKY, Petra, KROFEL, Miha, JERINA, Klemen. Supplemental feeding with carrion is not reducing brown bear depredations on sheep in Slovenia. Ursus, ISSN 1537-6176, 2013, vol. 24, no. 2, str. 111-119, ilustr.  http://dx.doi.org/10.2192/URSUS-D-12-00031R1.1, doi: 10.2192/URSUS-D-12-00031R1.1. [COBISS.SI-ID 2849103]

KROFEL, Miha, JONOZOVIČ, Marko, JERINA, Klemen. Demography and mortality patterns of removed brown bears in a heavily exploited population. Ursus, ISSN 1537-6176, 2012, vol. 23, no. 1, str. 91-103, doi: 10.2192/URSUS-D-10-00013.1. [COBISS.SI-ID 30036697]

KLOPČIČ, Matija, JERINA, Klemen, BONČINA, Andrej. Long-term changes of structure and tree species composition in Dinaric uneven-aged forests : are red deer an important factor?. European journal of forest research (Print), ISSN 1612-4669, 2010, vol. 129, no. 3, str. 277-288, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1007/s10342-009-0325-z, doi: 10.1007/s10342-009-0325-z. [COBISS.SI-ID 2480294]

Matjaž Mikoš

PULKO, Boštjan, MAJES, Bojan, MIKOŠ, Matjaž. Reinforced concrete shafts for the structural mitigation of large deep-seated landslides : an experience from the Macesnik and the Slano blato landslides (Slovenia). Landslides, ISSN 1612-510X. [Print ed.], 2014, letn. 11, št. 1, str. 81-91, ilustr., doi: 10.1007/s10346-012-0372-2. [COBISS.SI-ID 6097761]

MIKOŠ, Matjaž. Integralno upravljanje voda in regionalizacija Republike Slovenije = Integrated water management and regionalisation of the Republic of Slovenia. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 3, str. 518-529, zvd. http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_518-529.pdf. [COBISS.SI-ID 5546849]

SODNIK, Jošt, MIKOŠ, Matjaž. Modeling of a debris flow from the Hrenovec torrential watershed above the village of Kropa = Modeliranje drobirskega toka v hudourniškem območju Hrenovec nad Kropo. Acta geographica Slovenica, ISSN 1581-6613, 2010, letn. 50, št. 1, str. 59-84, ilustr., zvd., graf. prikazi. http://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/ags50103.pdf, doi: 10.3986/AGS50103. [COBISS.SI-ID 32138285]

RUSJAN, Simon, KOBOLD, Mira, MIKOŠ, Matjaž. Characteristics of the extreme rainfall event and consequent flash floods in W Slovenia in September 2007. Natural hazards and earth system sciences, ISSN 1561-8633, 2009, letn. 9, pos. št., str. 947-956, ilustr. http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/9/947/2009/nhess-9-947-2009.pdf. [COBISS.SI-ID 4652385]

MIKOŠ, Matjaž. Upravljanje gorskih nevarnosti in tveganj v zavarovanih območjih – primer Triglavskega narodnega parka, Slovenija = Alpine hazard and risk management in protected areas – the case of the Triglav National Park, Slovenia. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2013, letn. 57, št. 1, str. 112-124, ilustr. http://geodetski-vestnik.com/cms/images/57/1/gv57-1_mikos.pdf, http://drugg.fgg.uni-lj.si/4491/. [COBISS.SI-ID 6215521]

LAMOVEC, Peter, MIKOŠ, Matjaž. Analiza poplav z uporabo satelitskih posnetkov – primer hudourniške poplave v Selški dolini leta 2007 = Analysis of floods using satellite images – case study of the 2007 torrential flood in the Selška valley. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2011, letn. 55, št. 3, str. 483-494. http://www.geodetski-vestnik.com/55/3/gv55-3_483-494.pdf. [COBISS.SI-ID 5547105]

Ficko Andrej

Ficko, A, Lidestav, G., Ní Dhubháin, A., Karppinen, H., Živojinović, I., Westin, K., 2017. European private forest owner typologies: a review of methods and use. Forest Policy and Economics, v tisku. doi: 10.1016/j.forpol.2017.09.010.

Feliciano, D., Bouriaud, L., Brahic, E., Deuffic, P., Dobšinskǎ, Z., Jarsky, V., Lawrence, A., Nybakk, E., Quiroga, S., Suarez, C., Ficko, A., 2017. Understanding private forest owners’ conceptualisation of forest management: evidence from a survey in seven European countries. Journal of Rural Studies 54; 162-176, doi: 10.1016/j.jrurstud.2017.06.016.

Lidestav, G., Thellbro, C., Sandström, P., Lind, T.,  Holm, E., Olsson, O., Westin, K., Karppinen, H., Ficko, A., 2017. Interactions between forest owners and their forests. In:  Keskitalo, E. C. H. (Ed.) Globalisation and Change in Forest Ownership and Forest Use. Natural Resource Management in Transition. Palgrave Macmillan, UK pp. 97-137.

Ficko, A., Roessiger, J., Bončina, A., 2016. Can the use of continuous cover forestry alone maintain silver fir (Abies alba Mill.) in central European mountain forests? Forestry 89, 412–421.

Ficko, A., Boncina, A., 2015. Forest owner representation of forest management and perception of resource efficiency: a structural equation modeling study. Ecology and Society 20 (1), 36.

Ficko, A., Boncina, A., 2015. Forest owner willingness to pay for a forest property plan may reduce public expenditures for forest planning. European Journal of Forest Research 134, 1043-1054.

Temeljni viri in literatura

Chang, M., 2013. Forest Hydrology – An Introduction to Water and Forests, 3rd Ed., CRC Press, Taylor and Francis Group, 569 str.

Kimmins, J. P., 1997. Forest ecology: A foundation for sustainable management. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 596 str.

Krausman, P.R., James, W.C (eds.).2003.  Wildlife Management and Conservation: Contemporary Principles and Practices. Johns Hopkins University Press, 360 str.

Krebs, C.J. 1999. Ecological Methodology, 2nd ed. Addison-Wesley Educational Publishers, Inc,.620 str.

Naiman, R.J. (Ed.), 1992. Watershed Management: Balancing Sustainability and Environmental Change, Springer, 542 str.

Williams, B.K., Szaro, R.C., Shapiro, C.D., 2007. Adaptive management: the U.S. Department of the Interior. Technical guide. Adaptive working group, U.S. Department of the Interior, Washington, DC.

Kangas, A., Kangas, J., Kurttila, M., 2008. Decision Support for Forest Management. Springer, 217 str.

Tekoča znanstvena periodika. / Current scientific periodicals

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411