Uvod v statistiko

Opis predmeta

 • Podatki; primeri.

· Primeri vprašanj, na katera lahko odgovori statistika

· Deskriptivna statistika

· Uvod v statistično sklepanje

· Osnove vzorčenja

· Pregled univariatnih metod

· Uvod v metodo maksimalnega verjetja

· Uvod v regresijo

 • Uvod v multivariatne metode
 • Izbrane teme (načrtovanje poskusov, longitudinalno raziskovanje, neparametrične metode, analiza zgodovine dogodkov, …)

Cilji in kompetence

Namen predmeta je seznaniti študente s temeljnimi statističnimi vsebinami brez poglobljenih teoretičnih poudarkov. Predstavljen bo širok spekter problemov, ki jih rešujemo s pomočjo statistike in prikazane osnovne ideje ustreznih statističnih metod. Jedro predmeta bo uvod v statistično sklepanje, idejni pregled osnovnih univariatnih in bivariatnih statističnih metod, metode maksimalnega verjetja za ocenjevanje parametrov populacije ter osnovnih idej regresijskih pristopov in pomembnejših multivariatnih metod. Poleg tega predvidevamo vsebine, ki se bodo spreminjale glede na morebitno aktualnost ali razpoložljivost primerov iz prakse. Praktični del predmeta bo študente seznanil z uporabo statističnih metod v R-u.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, domače naloge.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Razumeti, kaj je statistična analiza, njene prednosti in omejitve.

Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Reference nosilca

 • BLAGUS, Rok, LESKOŠEK, Branimir, STARE, Janez. Comparison of bibliometric measures for assessing relative importance of researchers. Scientometrics, ISSN 0138-9130, Dec. 2015, vol. 105, no. 3, str. 1743-1762, doi: 10.1007/s11192-015-1622-6.
 • BLAGUS, Rok, GOEMAN, Jelle J. What (not) to expect when classifying rare events. Briefings in bioinformatics, ISSN 1467-5463, Mar. 2018, vol. 19, iss. 2, str. 341-349, doi: 10.1093/bib/bbw107.
 • BLAGUS, Rok, LUSA, Lara. Gradient boosting for high-dimensional prediction of rare events. Computational statistics & data analysis, ISSN 0167-9473, Sep. 2017, vol. 113, str.19-37, ilust, doi: 10.1016/j.csda.2016.07.016.STARE, Janez, POHAR, Maja, HENDERSON, Robin. Goodness of fit of relative survival models. Statistics in Medicine, 2005, letn. 24, št. 24, str. 3911-3925.
 • STARE, Janez, HENDERSON, Robin, POHAR, Maja. An individual measure of relative survival. Journal of the Royal Statistical Society Series C, 2005, letn. 54, št. 1, str. 115-126.
 • STARE, Janez, O'QUIGLEY, John. Fit and frailties in proportional hazards regression. Biometrical Journal, 2004, letn. 46, št. 2, str. 157-164.
 • KEJŽAR, Nataša, MAUCORT-BOULCH, Delphine, STARE, Janez. A note on bias of measures of explained variation for survival data. Statistics in medicine, ISSN 0277-6715, 15 March 2016, vol. 35, iss. 6, str. 877-882. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/sim.6749/abstract, doi: 10.1002/sim.6749. [COBISS.SI-ID 32214489]
 • STARE, Janez, KEJŽAR, Nataša. On standardization of the activity index. Journal of informetrics : an international journal, ISSN 1751-1577, Jul. 2014, vol. 8, iss. 3, str. 503-507, doi: 10.1016/j.joi.2014.04.004. [COBISS.SI-ID 31282137]
 • KEJŽAR, Nataša, KORENJAK-ČERNE, Simona, BATAGELJ, Vladimir. Clustering of distributions : a case of patent citations. Journal of classification, ISSN 0176-4268, 2011, vol. 28, no. 2, str. 156-183, graf. prikazi, doi: 10.1007/s00357-011-9084-x. [COBISS.SI-ID 28528345]BLEJEC, Andrej. Statistical method for detection of firing rate changes in spontaneously active neurons. Neurocomputing (Amst.). [Print ed.], 2005, vol. 65/66, str. 557-563.JCR IF: 0.79, SE (42/79), computer science, artificial intelligence, x: 1.268 [COBISS.SI-ID 1557839]

Temeljni viri in literatura

 • Freedman D, Pisani R, Purves R: Statistics. New York: W.W. Norton & Company, 2007.
 • Agresti A, Finlay B. Statistical Methods for the Social Sciences. New Jersey: Prentice Hall, Pearson Education, 2008.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411