Varovanje lokalnih elementov naravne dediščine v širšem evropskem kontekstu

Opis predmeta

Naravoslovna in družboslovna izhodišča elementov naravne dediščine. Vplivi lokalnih razmer.

Različnost uspešnih ravnanj starih kultur

Etični, zakonodajni in drugi vidiki pomembni za varstvo

Lokalne, nacionalne in meddržavne regulative ravnanj z okoljem in varstvo naravne dediščine

Pomen empiričnega znanja pri zagotavljanju lokalno optimiziranega upravljanja v večdržavnih skupnostih

Primeri negativnih vplivov na varstvo naravne dediščine kot posledica homogenizacije zakonodaje

Vključevanje lokalnih deležnikov v varovanje naravne dediščine

Cilji in kompetence

Pridobiti razumevanje o osnovah varstva elementov naravne dediščine kot sinteze naravoslovnih in družbenih zakonitosti

Pridobiti kompetence vrednotenja učinkovitosti lokalnega, evropskega in globalnega ravnanja z konkretnimi elementi naravne dediščine

Pridobiti kompetentnost za sodelovanje pri nastajanju domače in mednarodne zakonodaje in dogovorov

Razvoj izkušenj pri sintezi različnega obstoječega znanja in ravnanj

Metode poučevanja in učenja

Aktivni razgovor, sinteza obstoječih informacij in kritična evalvacija obstoječih praks.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

 

Razumeti izhodišča lokalnih posebnosti naravne dediščine

Razumevanje pomena lokalnega ravnanja- nesnovne kulturne dediščine pri varstvu elementov naravne dediščine

Razumevanje pridobivanja lokalnega empiričnega znanja za razvoj ustreznega ravnanja v prostoru

Poznavanje postopkov umeščanja spoznanj v nacionalne in evropske zakonodajne okvire

Reference nosilca

Ivan Kos

 

KROFEL, Miha, HUBER, Đuro, KOS, Ivan. Diet of Eurasian lynx Lynx lynx in the northern Dinaric Mountains (Slovenia and Croatia) : importance of edible dormouse Glis glis as alternative prey. Acta Theriologica, ISSN 0001-7051, 2011, vol. 56, no. 4, str. 315-322. http://dx.doi.org/10.1007/s13364-011-0032-2, doi: 10.1007/s13364-011-0032-2. [COBISS.SI-ID 2355535]

 

VAMBERGER, Melita, KOS, Ivan. First observations on some aspects on the natural history of European pond turtles Emys orbicularis in Slovenia. Biologia, ISSN 0006-3088, 2011, letn. 66, št. 1, str. 170-174, ilustr., doi: 10.2478/s11756-010-0138-z. [COBISS.SI-ID 27932377]

 

KROFEL, Miha, SKRBINŠEK, Tomaž, KOS, Ivan. Use of GPS location clusters analysis to study predation, feeding, and maternal behavior of the Eurasian lynx. Ecological research, ISSN 0912-3814, 2013, vol. 28, no. 1, str. 103-116, doi: 10.1007/s11284-012-1005-x. [COBISS.SI-ID 2692943]

 

KROFEL, Miha, SKRBINŠEK, Tomaž, KLJUN, Franc, POTOČNIK, Hubert, KOS, Ivan. The killing technique of Eurasian lynx. Belgian journal of zoology , ISSN 0777-6276, 2009, vol. 139, no. 1, str. 79-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 26349785]

 

Temeljni viri in literatura

Naeem, S., Bunker, D. E., Hector, A., Loreau, M. & Perrings, C. (Eds) (2009). Biodiversity, Ecosystem Functioning, and Human Wellbeing : An Ecological and Economic Perspective. Oxford University Press, Oxford, ISBN-13: 978 0199547951

 

Menzies, C. R., (Eds.) (2006). Traditional Ecological Knowledge and Natural Resorce Management.  

University of Nebraska Press., ISBN-13: 978 0803283190

 

revijalni članki s področja, tekoča periodika, domača in tuja zakonodaja, dogovori

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411