Večnivojski regresijski modeli

Opis predmeta

1. Uvod v večnivojsko modeliranje

 • Viri večnivojskih podatkov.
 • Večnivojske teorije.

2. Dvonivojski modeli

 • Modeli z naključnimi presečišči.
 • Modeli z naključnimi koeficienti.

3. Trinivojski modeli

4. Koeficienti med različnimi nivoji

5. Logistični modeli z naključnimi koeficienti

6. Tristopenjski logistični modeli

Cilji in kompetence

Študentje bodo pri predmetu znanje o regresisjkih modelih odvisnosti nadgradili z opustitvijo predpostavke o neodvisnih enotah in se naučili modelirati podatke, kjer so opazovane enote hierarhično urejene.

Študentje bodo po opravljenem predmetu sposobni:

 • samostojno prepoznati hierarhično urejene podatke,

 • oblikovati ustrezen model in

 • ga oceniti s pomočjo ustrezne programske opreme.

Metode poučevanja in učenja

 • predavanja,

 • seminarji,

 • laboratorijske vaje ,

 • konzultacije.

Predvideni študijski rezultati

Študentje bodo spoznali posledice opustitve predpostavke o neodvisnosti opazovanj in se naučili pravilno sestaviti modele odvisnosti za hierarhižno urejena opazovanja, pri katerih do odvisnosti prihaja na različnih hierarhično urejenih nivojih.

Reference nosilca

1. ASSAF, Albert George, KNEŽEVIĆ CVELBAR, Ljubica, PAHOR, Marko. Performance drivers in the casino industry : evidence from Slovenia. International Journal of Hospitality Management, ISSN 0278-4319. [Print ed.], Mar. 2012, vol. 32, iss. 1, str. 149-154.

2. FOYE, James, MRAMOR, Dušan, PAHOR, Marko. The persistence of pricing inefficiencies in the stock markets of the Eastern European EU nations. Economic and business review, ISSN 1580-0466, 2013, vol. 15, no. 2, str. 113-133.

3. FRANCA, Valentina, PAHOR, Marko. Influence of management attitudes on the implementation of employee participation. Economic and industrial democracy, ISSN 0143-831X, 2014, vol. 35, no. 1, str. 115-142.

4. FOYE, James, MRAMOR, Dušan, PAHOR, Marko. A respecified Fama French three-factor model for the new European Union member states. Journal of international financial management and accounting, ISSN 0954-1314, 2013, vol. 24, no. 1, str. 3-25.

5. ŠKERLAVAJ, Miha, DIMOVSKI, Vlado, MRVAR, Andrej, PAHOR, Marko. Intra-organizational learning networks within knowledge-intensive learning environments. Interactive learning environments, ISSN 1049-4820, Mar. 2010, vol. 18, iss. 1, str. 39-63.

Temeljni viri in literatura

 • Snijders, Tom A.B., and Bosker, Roel J. Multilevel Analysis: An Introduction to Basic and Advanced Multilevel Modeling, second edition. London etc.: Sage Publishers, 2012.

 • Sophia Rabe-Hesketh and Anders Skrondal. Multilevel and Longitudinal Modelling Using Stata, 2nd Edition, Stata Press, 2008.

 • Izbrani aktualni članki.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411