Vedenje porabnikov in trženjske strategije v biotehniki

Opis predmeta

 • Sprejemanje potrošnih odločitev in mehanizmi procesiranja informacij
 • Poznavanje izdelkov in vpletenost v nakup
 • Modeliranje vedenja porabnikov
 • Vplivi okolja na vedenje porabnikov
 • Analiza porabnikov in trženjska analiza

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilji:

Študent bo spoznal proces in načine nakupnega odločanja ter sodobne teorije in aplikacije na multidisciplinarnem področju proučevanja vedenja porabnikov.

 

Kompetence:

Študent bo usposobljen za identifikacijo in povezovanje različnih notranjih in zunanjih dejavnikov in vidikov, ki vplivajo na nakupno vedenje.

Znal bo izvesti empirične raziskave na tem področju.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Študent bo razumel in znal celovito obravnavati vsebine in probleme na področju vedenja porabnikov.

Temeljni viri in literatura

 • Peter, J.P., Olson, J.C. 2010. Consumer Behavior and Marketing Strategy. McGraw-Hill Higher Education, 9th International ed. 554 str.
 • Oblak, L. 2013. Trženje lesnih izdelkov in storitev. Biotehniška fakulteta, Ljubljana, 175 str.
 • Vida, I., Kos Koklič, M., Bajde, D., Kolar, T., Čater, B., Damjan, J. 2010. Vedenje porabnikov. Ekonomska fakulteta, Ljubljana, 299 str.
 • Schiffman, L., Wisenblit, J. 2019. Consumer Behavior (What's New in Marketing). 12th Edition, Harlow: Pearson Edication Limited, New York, 508 str.
 • Schiffman, L., Kanuk, L., Hansen, H. 2012. Consumer behaviour : a European outlook. Harlow: Pearson Financial Times/Prentice Hall, 460 str.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411