Voda kot naravni vir v kmetijstvu

Opis predmeta

Pomen vode kot naravnega vira za kmetijstvo. Zakonski okvir povezave vode in kmetijstva. Voda za hrano in ekosisteme. Omejitve kmetijstva zaradi preveč ali premalo vode. Ugodne vodne talne razmere za rast rastlin. Retenzijske površine in kmetijstvo. Osuševanje in namakanje. Odvisnost svetovnega in slovenskega kmetijstva od namakanja. Različne tehnologije namakanja in njihov vpliv na okolje. Namakanje nekmetijskih površin.Sistemi za podporo odločanja o namakanju. Kakovost vode za rabo v kmetijstvu. Vodni viri za namakanje (površinske vode, podzemne vode, voda iz čistilnih naprav). Nabira vode. Problematika vodnih zadrževalnikov. Ukrepi za zmanjšano porabo vode v rastlinski pridelavi. Vpliv kmetijstva na vodno okolje. Mehanizmi prenosa onesnažil v površinske in podzemne vode. Mehanizmi preprečevanja vnosa onesnažil v vodno okolje in mehanizmi čiščenja voda onesnažil iz kmetijstva. Računalniško modeli prenosa onesnažil v vodno okolje. Vodovarstvena območja in kmetijstvo. Celovito urejanje voda v kmetijskem okolju.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Spoznati pomen vode v in za kmetijstvo ter vpliv kmetijstva na kakovost in količine vode z vsemi pomembnimi procesi in potmi prenosa onesnažil iz kmetijstva v vodno okolje.  

Metode poučevanja in učenja

Predavanja oz. konzultacije in projektno oz. seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

študent pridobi znanje o vodi kot o naravnem viru, pomembnem za kmetijstvo, na katerega kakovostno in količinsko stanje pa kmetijstvo posredno ali neposredno s svojimi dejavnostmi vpliva. Spozna, kakšni so možni ukrepi za čim manjši vpliv kmetijstva na vodno okolje in za trajnostno upravljanje z  vodo v kmetijstvu.

Temeljni viri in literatura

  • Chin, D. A. 2006. Water-quality engineering in natural systems. John Wiley & Sons, New Jersey. 609. s, ISBN -13: 978-0-471-71830-7. Chapter 1, Chapter 6, Chapter 9.
  • Lazarova, V., Bahri A. 2005. Water Reuse for Irrigation. CRC Press, Boca Raton. 408 s.; ISBN 1-56670-649-1. Chapter 1-9.
  • Molden D., 2007. Water for Food, Water for Life. Earthscan, London. 645 s., ISBN: 978-1-84407-396-2. Chapter 3 in 4.:
  • Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva, ipd.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411