Voda kot naravni vir v kmetijstvu

Opis predmeta

Pomen vode kot naravnega vira za kmetijstvo. Zakonski okvir povezave vode in kmetijstva. Voda za hrano in ekosisteme. Omejitve kmetijstva zaradi preveč ali premalo vode. Ugodne vodne talne razmere za rast rastlin. Retenzijske površine in kmetijstvo. Osuševanje in namakanje. Odvisnost svetovnega in slovenskega kmetijstva od namakanja. Različne tehnologije namakanja in njihov vpliv na okolje. Namakanje nekmetijskih površin.Sistemi za podporo odločanja o namakanju. Kakovost vode za rabo v kmetijstvu. Vodni viri za namakanje (površinske vode, podzemne vode, voda iz čistilnih naprav). Nabira vode. Problematika vodnih zadrževalnikov. Ukrepi za zmanjšano porabo vode v rastlinski pridelavi. Vpliv kmetijstva na vodno okolje. Mehanizmi prenosa onesnažil v površinske in podzemne vode. Mehanizmi preprečevanja vnosa onesnažil v vodno okolje in mehanizmi čiščenja voda onesnažil iz kmetijstva. Računalniško modeli prenosa onesnažil v vodno okolje. Vodovarstvena območja in kmetijstvo. Celovito urejanje voda v kmetijskem okolju.

Cilji in kompetence

Spoznati pomen vode v in za kmetijstvo ter vpliv kmetijstva na kakovost in količine vode z vsemi pomembnimi procesi in potmi prenosa onesnažil iz kmetijstva v vodno okolje.  

Metode poučevanja in učenja

Predavanja oz. konzultacije in projektno oz. seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

študent pridobi znanje o vodi kot o naravnem viru, pomembnem za kmetijstvo, na katerega kakovostno in količinsko stanje pa kmetijstvo posredno ali neposredno s svojimi dejavnostmi vpliva. Spozna, kakšni so možni ukrepi za čim manjši vpliv kmetijstva na vodno okolje in za trajnostno upravljanje z  vodo v kmetijstvu.

Reference nosilca

Pintar  Marina

 

1. GLAVAN, Matjaž, MILIČIĆ, Vesna, PINTAR, Marina. Finding options to improve catchment water quality – lessons learned from historical land use situations in a Mediterranean catchment in Slovenia. Ecological modelling, ISSN 0304-3800. [Print ed.], 2013, vol. 261-262, str. 58-73. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2013.04.004, doi: 10.1016/j.ecolmodel.2013.04.004. [COBISS.SI-ID 7581049]

2. GLAVAN, Matjaž, PINTAR, Marina, VOLK, Martin. Land use change in a 200-year period and its effect on blue and green water flow in two Slovenian Mediterranean catchments-lessons for the future. Hydrological processes, ISSN 0885-6087, 2013, vol. 27, iss. 26, str. 3694-3980, ilustr. http://dx.doi.org/10.1002/hyp.9540, doi: 10.1002/hyp.9540. [COBISS.SI-ID 7364473]

3. CVEJIĆ, Rozalija, TRATNIK, Matjaž, MELJO, Jana, BIZJAK, Aleš, PREŠEREN, Tanja, KOMPARE, Karin, STEINMAN, Franci, MEZGA, Kim, URBANC, Janko, PINTAR, Marina. Trajno varovana kmetijska zemljišča in bližina vodnih virov, primernih za namakanje = Permanently protected agricultural land and the location of water sources suitable for irrigation. Geodetski vestnik, ISSN 0351-0271. [Tiskana izd.], 2012, letn. 56, št. 2, str. 308-324, ilustr. http://www.geodetski-vestnik.com/56/2/gv56-2_308-324.pdf. [COBISS.SI-ID 5856865]

4. KACJAN-MARŠIĆ, Nina, BURNIK ŠTURM, Martina, ZUPANC, Vesna, LOJEN, Sonja, PINTAR, Marina. Quality of white cabbage yield and potential risk of ground water nitrogen pollution, as affected by nitrogen fertilisation and irrigation practices. Journal of the Science of Food and Agriculture, ISSN 0022-5142, 2012, vol. 92, issue 1, str. 92-98, doi: 10.1002/jsfa.4546. [COBISS.SI-ID 24907303]

5. ZUPANC, Vesna, BURNIK ŠTURM, Martina, LOJEN, Sonja, KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ADU-GYAMFI, Joseph, BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, URBANC, Janko, PINTAR, Marina. Nitrate leaching under vegetable field above a shallow aquifer in Slovenia. Agriculture, ecosystems & environment, ISSN 0167-8809. [Print ed.], 2011, vol. 144, issue 1, str. 167-174, ilustr. http://dx.doi.org/10.1016/j.agee.2011.08.014, doi: 10.1016/j.agee.2011.08.014. [COBISS.SI-ID 6820217]

6. BURNIK ŠTURM, Martina, KACJAN-MARŠIĆ, Nina, ZUPANC, Vesna, BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, LOJEN, Sonja, PINTAR, Marina. Effect of different fertilisation and irrigation practices on yield, nitrogen uptake anf fertiliser use efficiency of white cabbage. Scientia horticulturae, ISSN 0304-4238. [Print ed.], 2010, vol. 125, str. 103-109. [COBISS.SI-ID 23519015]

Temeljni viri in literatura

  • Chin, D. A. 2006. Water-quality engineering in natural systems. John Wiley & Sons, New Jersey. 609. s, ISBN -13: 978-0-471-71830-7. Chapter 1, Chapter 6, Chapter 9.
  • Lazarova, V., Bahri A. 2005. Water Reuse for Irrigation. CRC Press, Boca Raton. 408 s.; ISBN 1-56670-649-1. Chapter 1-9.
  • Molden D., 2007. Water for Food, Water for Life. Earthscan, London. 645 s., ISBN: 978-1-84407-396-2. Chapter 3 in 4.:
  • Revijalni članki s področja, tekoča periodika, druga učna gradiva, ipd.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411