Raziskovalna dejavnost

Raziskovalno delo na Univerzi v Ljubljani Fakulteti za elektrotehniko poteka v okviru laboratorijev ter programskih in raziskovalnih skupin. Na Fakulteti deluje v okviru devetih kateder 30 raziskovalnih laboratorijev. Laboratoriji izvajajo programe in projekte iz razpisov ministrstev in agencij Republike Slovenije, sodelujejo s slovensko industrijo, industrijo drugih držav in so vključeni v projekte okvirnih programov ter drugih programov Evropske skupnosti.

Raziskovanje istock

V letu 2020 je bila Fakulteta vključena v 15 raziskovalnih programov v skupnem obsegu programskega financiranja 2,25 milijona EUR oziroma 30,32 FTE. Fakulteta koordinira ali samostojno izvaja 12 raziskovalnih programov ter sodeluje pri treh raziskovalnih programih, ki jih koordinira Inštitut Jožef Stefan. Izvaja tudi infrastrukturni center Laboratorija za biokibernetiko (0,9 FTE) v okviru infrastrukturnega programa mreže infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani (MRIC UL). 

Zaradi pandemije COVID-19 je bilo izvajanje raziskovalnih programov, ki naj bi se zaključili z 31.12.2020, podaljšano za eno leto, t.j. do 31.12.2021 z istim obsegom financiranja. Podaljšanje je bilo izvedeno na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20). Trije od obstoječih raziskovalnih programov so za obdobje 2 let pridobili dodatna sredstva za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti z namenom razvoja novih spoznanj, ki bodo pripomogla k obvladovanju, zdravljenju in preprečevanju COVID-19.

Na Fakulteti je bilo v letu 2020 skupaj aktivnih 37 raziskovalnih projektov Agencije za raziskovalno dejavnost (ARRS). Od tega je bilo 27 temeljnih, 7 aplikativnih, 2 ciljna raziskovalna programa (CRP) in 1 podoktorski projekt. Obseg projektnega financiranja ARRS je v letu 2020 znašal 1,253 milijona EUR oziroma 18,23 FTE.

V letu 2020 se je na Fakulteti usposabljalo 42 mladih raziskovalcev iz programa ARRS, od katerih jih je 6 uspešno zaključili usposabljanje. Fakulteta je v letu 2020 pridobila 8 novih mladih raziskovalcev iz programa ARRS, ki so začeli z usposabljanjem jeseni.