Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju šolskih tekmovanj (Uradni list RS, št. 31/08) in Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko (čistopis z dne 6. 11. 2014), je upravni odbor Univerze v Ljubljani, Fakultete za elektrotehniko, na dopisni seji dne 28. 9. 2015 sprejel naslednji

 

Pravilnik o tekmovanju v znanju tehnologij

Splošni del

1. člen
(Vsebina pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju v znanju tehnologij določa:

 • cilje tekmovanja,
 • razpis, vodenje tekmovanja in pripravo nalog,
 • organizacijo tekmovanja ter kriterije za podeljevanje priznanj in nagrad,
 • vlogo in naloge učiteljev in mentorjev,
 • razglasitev dosežkov,
 • ugovore na vrednotenje izdelkov,
 • financiranje tekmovanja.

 

2. člen
(Cilji tekmovanja)

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje in poglabljanje znanja o uporabi tehnologij,
 • primerjanje znanja o tehnologijah med učenci,
 • popularizacija tehnologije,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih učencev,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja o tehnologijah,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

 

3. člen
(Ravni tekmovanja in tekmovalne skupine)

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

 • šolska raven tekmovanja, ki poteka v obliki šolskih tekmovanj po posameznih šolah in ima funkcijo kvalifikacij za nastop na državnem tekmovanju,
 • državna raven tekmovanja, ki poteka v obliki državnega tekmovanja,

Obe ravni tekmovanja potekata za učence 8. in 9. razreda osnovne šole.

 

4. člen
(Organizator tekmovanja)

Tekmovanja v znanju tehnologij za osnovne šole organizira Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko (v nadaljevanju: UL FE).

Tekmovanja vodi in usmerja UL FE. Komisijo za tekmovanja (v nadaljevanju: Komisija) sestavljajo trije člani, ki delujejo na področju tehnologij. Komisijo v začetku šolskega leta potrdi Upravni odbor UL FE.

 

5. člen
(Sodelovanje učiteljev)

Pri organizaciji in izvedbi tekmovanja sodelujejo učitelji matematike, fizike, naravoslovja, tehnike ali drugih sorodnih predmetov ter pedagoški sodelavci in študenti UL FE.

Učitelji-mentorji in drugi strokovni sodelavci prejmejo potrdila o strokovnem sodelovanju po zaključku tekmovanj na vseh ravneh. Na potrdilih so zapisani podatki o številu in vrsti mentorstev, številu in vrsti priznanj in nagrad tekmovalcev ter opisi strokovnih del.

 

6. člen
(Prostovoljnost sodelovanja)

Sodelovanje učencev (v nadaljevanju: tekmovalci) na tekmovanju je prostovoljno.

Učitelji oziroma mentorji morajo tekmovalce oziroma njihove zakonite zastopnike pred tekmovanjem seznaniti s tem pravilnikom.

 

7. člen
(Pravica udeležbe na tekmovanju)

Na tekmovanju v znanju tehnologij lahko sodelujejo učenci 8. in 9. razredov slovenskih osnovnih šol skladno s 23. členom tega pravilnika.

Tekmovanja se lahko pod enakimi pogoji udeležijo tudi tekmovalci slovenske narodnosti iz zamejstva, učenci italijanske in madžarske narodnosti iz Slovenije ter otroci državljanov Slovenije, ki so na začasnem delu v tujini.

Učenci in dijaki, ki so tuji državljani oziroma brez državljanstva in obiskujejo osnovno šolo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do udeležbe na šolskem in državnem tekmovanju pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

 

8. člen
(Dostopnost tekmovanja)

Šolsko tekmovanje izvede posamezna šola ali več šol skupaj. Če tekmovanje izvede več šol skupaj, vodijo za učence in dijake vsake od teh šol posebno evidenco, o kritju stroškov izvedbe in sami organizaciji pa sprejmejo poseben pisni dogovor.

Državno tekmovanje izvede Komisija.

 

Razpis tekmovanja

9. člen
(Razpis tekmovanja)

UL FE do 31. julija v tekočem šolskem letu objavi razpis tekmovanja za naslednje šolsko leto. Razpis mora biti javno objavljen. Razpis se objavi na spletni strani UL FE:  http://www.fe.uni-lj.si.

 

10. člen
(Vsebina razpisa)

Razpis tekmovanja obsega:

 • čas (dan in uro) izvedbe šolskega in državnega tekmovanja,
 • soorganizatorje (šolo gostiteljico in organizatorja) za državno tekmovanje,
 • roke prijav na šolsko in državno tekmovanje,
 • program tekmovanja za posamezne ravni tekmovanja in zahtevnostne stopnje z navedbo ustrezne literature in pripomočkov,
 • navedbo datuma objave dosežkov posameznih tekmovalcev.

 

11. člen
(Prijava na tekmovanje)

Učenec se na šolsko tekmovanje prijavi pri učitelju, ki poučuje predmete Matematika, Fizika in druge sorodne naravoslovne ali tehnične predmete v osnovni šoli, pri mentorju tehničnih krožkov, ali drugemu učitelju, ki je na šoli zadolžen za organizacijo tekmovanja.

Prijava obsega:

 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidata ter razred, ki ga obiskuje,
 • naziv in sedež šole, ki jo kandidat obiskuje,
 • ime, priimek, spol in datum rojstva kandidatovega mentorja.

Prijave morajo biti izvedene v roku in na način, določenem z razpisom. Po tem roku prijave niso več možne.

Prijavljeni so lahko le tisti kandidati, ki so dali pisno soglasje, da so lahko njihovi rezultati, doseženi na tekmovanju, javno objavljeni v skladu s 37. in 39. členom. Za mladoletne kandidate morajo ustrezno pisno soglasje dati starši oziroma zakoniti zastopniki.

 

Vodenje tekmovanja

12. člen
(Tekmovalne komisije in imenovanje članov)

Tekmovanja na posameznih ravneh vodijo tekmovalne komisije, in sicer:

 • Šolsko tekmovanje vodi šolska tekmovalna komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo vsaj trije člani. Člani komisije izvolijo predsednika komisije.
 • Državno tekmovanje vodi državna tekmovalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in še najmanj trije člani. Sestavljajo jo predstavniki osnovnih in srednjih šol in pedagoški delavci UL FE. Člane državne tekmovalne komisije imenuje Komisija.

 

Priprava nalog

13. člen
(Priprava nalog)

Tekmovalne naloge ter rešitve nalog s točkovnikom za šolsko tekmovanje pripravi Komisija.

Tekmovalne naloge so pripravljene v slovenskem jeziku.

Komisija je na zahtevo dolžna pripraviti prevode tekmovalnih nalog tudi v druge jezike, če je za te jezike po oceni komisije bil v preteklih letih izkazan dovolj velik interes; seznam tujih jezikov objavi komisija v vsakoletnem razpisu. Komisija bo pripravila prevode tekmovalnih nalog le za tiste tekmovalce, katerih šola bo do datuma, objavljenega v vsakoletnem razpisu, na v razpisu predpisan način, Komisiji sporočila zahtevane podatke, potrebne za pripravo nalog v izbranem prevodu.

Recenzijo nalog opravijo s strani predsednika pooblaščeni člani Komisije, ki niso sodelovali pri pripravi nalog.

Tekmovalne naloge morajo biti lektorirane. Lektoriranje tekmovalnih nalog se opravi po pooblastilu predsednika državne tekmovalne komisije.

Tekmovalne naloge so lahko avtorsko delo.

 

14. člen
(Tajnost nalog)

Tekmovalne komisije so na vseh ravneh tekmovanja odgovorne za tajnost nalog in rešitev do začetka reševanja nalog in za anonimnost dosežkov vseh tekmovalcev do objave le-teh.

Člani Komisije in vsi, ki pridejo v stik s tekmovalnimi nalogami po pooblastilu predsednika Komisije (v skladu s 13. členom tega pravilnika), podpišejo ustrezno Izjavo o tajnosti.

Šolska tekmovalna komisija se mora po prejetju nalog šolskega tekmovanja strogo držati predpisanih navodil in ustrezno poskrbeti za tajnost.

Do začetka državnega tekmovanja so naloge za to tekmovanje pod nadzorom predsednika Komisije.

 

15. člen
(Hranjenje izdelkov)

Predsedniki šolskih tekmovalnih komisij hranijo izdelke do konca šolskega leta, nato pa zagotovijo uničenje le-teh. Komisija hrani izdelke z državnega tekmovanja vsaj eno leto, nato pa zagotovi uničenje le-teh.

 

Organizacija tekmovanja

Tekmovalni red

16. člen
(Način tekmovanja)

Na vseh ravneh tekmovanja tekmovalci rešujejo naloge v pisni obliki.

 

17. člen
(Trajanje tekmovanja)

Učenci rešujejo naloge na šolskem tekmovanju 90 minut, na državnem tekmovanju pa 120 minut, če ni v navodilih za izvedbo posamezne ravni drugače predpisano.

Tekmovalec lahko zamudi pričetek reševanja nalog največ za 15 minut. Zamudnikom se čas reševanja ne podaljša in zaključijo s tekmovanjem v vnaprej predvidenem času. V času 15 minut od začetka reševanja nalog oziroma v času 15 minut do zaključka reševanja nalog tekmovalec ne sme zapustiti prostora, v katerem rešuje naloge.

 

18. člen
(Razporeditev v prostoru)

Tekmovalci morajo sedeti tako, da nihče nima za svojega soseda z nobene strani tekmovalca, ki rešuje naloge iste skupine. Če sta soseda tekmovalca, ki rešujeta naloge iste skupine, mora biti razmik med središčema stolov, na katerih sedita, najmanj 1,5 m. Vsi tekmovalci so obrnjeni v isto smer. Nadzorni učitelj mora imeti nemoten dostop do vsakega tekmovalca in nadzor nad vsemi. Vsak tekmovalec mora imeti svojo mizo.

Sedežni red na državnem tekmovanju pripravi Komisija.

 

19. člen
(Nadzorne osebe)

Potek reševanja tekmovalnih nalog na vseh ravneh tekmovanja nadzoruje vsaj po ena nadzorna oseba v vsakem prostoru. Nadzorna oseba preveri, ali so navzoči vsi tekmovalci in ali sedijo v predpisanem sedežnem redu, nato pa tekmovalcem razdeli tekmovalne liste.

V primeru očitnega prepisovanja ali kršitve določil tega pravilnika (uporaba nedovoljenih sredstev, motenje sotekmovalcev), se tekmovalcu odvzame tekmovalni list, tekmovalca pa odstrani iz prostora, kjer tekmovanje poteka.

O razlogih za odstranitev tekmovalca iz prostora razpravlja ustrezna tekmovalna komisija, ki lahko sprejme sklep o izključitvi. Sklep se vpiše v zapisnik tekmovanja, kjer se navede razlog za morebitno izključitev. Če je tekmovalec izključen iz tekmovanja, je izključen tudi iz nadaljnjih ravni tekmovanja. Odločitev o izključitvi je dokončna.

 

20. člen
(Dovoljeni pripomočki)

Na tekmovanju tekmovalci uporabljajo svoj pisalni, risalni pribor in pripomočke ter literaturo, ki je dovoljena v pravilih tekmovanja. V prostor, kjer rešujejo tekmovalne naloge, ni dovoljeno prinašati nikakršnih elektronskih, komunikacijskih ali drugih naprav (računalnikov, radio aparatov, prenosnih telefonov …), razen takih žepnih računal, ki so z razpisom dovoljena.

O uporabi morebitnih drugih pripomočkov odloči Komisija in to objavi v razpisu.

Papir za reševanje nalog dobijo tekmovalci na tekmovanju. Tekmovalci rešujejo naloge samostojno.

 

21. člen
(Šifriranje izdelkov)

Na šolskem tekmovanju ni šifriranja izdelkov. Tekmovalci na izdelek napišejo svoje ime, priimek in razred.

Na državnem tekmovanju je obvezno šifriranje izdelkov.

 

22. člen
(Organizacija tekmovanja)

Organizacijo državnega tekmovanja prevzame UL FE in se obveže, da bo:

 • pripravila ustrezne prostore za nemoteno reševanje nalog,
 • zagotovila nadzornike v prostorih, kjer bo potekalo reševanje nalog,
 • pripravila prostor za delo državne tekmovalne komisije,
 • pripravila prostor za otvoritev in zaključek tekmovanja,
 • v dogovoru s predsednikom državne tekmovalne komisije opravila še druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanja.

 

Šolsko tekmovanje

23. člen
(Udeleženci šolskega tekmovanja)

Šolskega tekmovanja se lahko udeležijo učenci 8. in 9. razreda osnovnih šol, ki so se na tekmovanje prijavili v skladu s 7. členom.

 

24. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Šolsko tekmovanje se izvede na šoli v prostorih, ki jih določi šolska tekmovalna komisija. Datum in čas tekmovanja je določen z razpisom.

 

25. člen
(Naloge šolske tekmovalne komisije)

Šolska tekmovalna komisija:

 • na osnovi prijav učencev na tekmovanje pripravi zadostno število tekmovalnih pol,
 • organizira tekmovanje,
 • pregleda in ovrednoti izdelke učencev ter določi vrstni red tekmovalcev po uspehu,
 • razglasi rezultate tekmovanja, pri čemer mora upoštevati možnost ugovora (45. člen) in rok prijav na državno tekmovanje,
 • podeli bronasta priznanja za uspeh na šolskem tekmovanju in morebitne nagrade v skladu s 36. členom tega pravilnika,
 • prijavi udeležence državnega tekmovanja v skladu z 11. členom tega pravilnika.

 

26. člen
(Naloge predsednika tekmovalne komisije)

Predsednik šolske tekmovalne komisije:

 • se z ravnateljem šole dogovori za nemoten potek tekmovanja ter poskrbi za fotokopiranje tekmovalnih nalog in njihovo tajnost,
 • pridobi sodelavce ocenjevalce,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev v zapisnik in objavo dosežkov,
 • arhivira tekmovalno dokumentacijo,
 • v primeru ugovora na oceno postopa v skladu s 45. členom tega pravilnika,
 • podeli bronasta priznanja.

 

27. člen
(Čas za vrednotenje izdelkov)

Tekmovalne komisije izdelke ovrednotijo in dosežke objavijo najkasneje v 3 dneh po izvedenem tekmovanju.

 

28. člen
(Pregled izdelkov)

Komisija opravi dokončni izbor udeležencev državnega tekmovanja. Pri tem lahko pregleda izdelke tekmovalcev, ki jih je šolska tekmovalna komisija prijavila za nastop na državnem tekmovanju.

Če člani Komisije ugotovijo, da se šolska tekmovalna komisija ni držala tega pravilnika oziroma navodil o izvedbi tekmovanja, lahko odločijo, da kandidatov, ki jih je predlagala ta komisija, ne upoštevajo pri izboru udeležencev državnega tekmovanja.

 

Državno tekmovanje

29. člen
(Udeleženci državnega tekmovanja)

Državnega tekmovanja se lahko udeležijo učenci vseh 8. in 9. razredov osnovnih šol glede na dosežke šolskega tekmovanja.

Z vsake sodelujoče osnovne šole se neposredno uvrsti na državno tekmovanje največ 20% najboljših udeležencev, ki so na šolskem tekmovanju na posamezni šoli dosegli največ točk v tekmovalni skupini za 8. ali 9. razred in če so dosegli vsaj 85 % možnih točk.

Po tem, ko je bil opravljen izbor udeležencev državnega tekmovanja v skladu s prejšnjim odstavkom, se lahko državna tekmovalna komisija odloči, da na državno tekmovanje povabi še nekaj učencev izmed tistih, ki so na šolskem tekmovanju dosegli najboljše rezultate in ki na podlagi določil prejšnjega odstavka niso bili izbrani.

 

30. člen
(Kraj in čas tekmovanja)

Državno tekmovanje se izvede v prostorih UL FE. Prostori za državno tekmovanje ter datum in čas vsakoletnega državnega tekmovanja so določeni v razpisu.

 

31. člen
(Naloge državne tekmovalne komisije)

Komisija za tekmovanje:

 • pripravi tekmovalne naloge za vse ravni tekmovanja,
 • opravi dokončen izbor udeležencev državnega tekmovanja,
 • na osnovi števila izbranih učencev na državno tekmovanje zagotovi ustrezno število izvodov tekmovalnih nalog,
 • zagotovi nemoten potek tekmovanja,
 • pregleda in ovrednoti izdelke tekmovalcev,
 • določi vrstni red tekmovalcev po uspehu in ga razglasi,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • podeli zlata in srebrna priznanja za uspeh na državnem tekmovanju ter morebitne nagrade v skladu s 36. členom tega pravilnika.

 

32. člen
(Naloge predsednika Komisije)

Predsednik Komisije:

 • zagotovi število tekmovalnih nalog na osnovi števila prijavljenih na državno tekmovanje,
 • zagotovi ocenjevalce za vrednotenje izdelkov,
 • poskrbi za vpis tekmovalcev in objavo dosežkov,
 • poskrbi za arhiviranje tekmovalne dokumentacije,
 • skupaj s tajnikom pripravi morebitne nagrade za tekmovalce in mentorje,
 • poskrbi za pripravo poročila o tekmovanju za Ministrstvo za šolstvo in šport.

Predsedniku Komisije pomaga pri njegovem delu tajnik Komisije.

 

33. člen
(Rezultati)

Šifrirani rezultati morajo biti praviloma objavljeni najkasneje do 21. ure tekmovalnega dne.

Na te rezultate lahko tekmovalec v roku 3 dni od objave vloži pisni ugovor, v katerem navede svojo šifro, zaporedno številko naloge, za katero meni, da ni bila pravilno ovrednotena, in kratko utemeljitev.

Komisija preveri pritožbo in sprejme sklep. S sklepom se lahko tekmovalec seznani na spletni strani  UL FE, v skladu z 41. in 48. členom pravilnika. Sklep je dokončen.

 

Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad

36. člen
(Kriteriji za podeljevanje priznanj in nagrad)

Na šolskem tekmovanju lahko osvoji bronasto priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 1/3 možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi.

Najboljši tekmovalci na državnem tekmovanju razvrščeni po dosežku, osvojijo zlato ali srebrno priznanje. Število podeljenih zlatih priznanj je odvisno od števila udeležencev šolskega tekmovanja v posamezni tekmovalni skupini, in sicer:

 • Pri 50 tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podelita 2 zlati priznanji, od 475 do 499 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli največ 19 zlatih priznanj, med 50 in 475 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 25 tekmovalcev eno zlato priznanje.
 • Pri 500 tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli 20 zlatih priznanj, pri 5000 ali več tekmovalcih na šolskem tekmovanju se podeli največ 65 zlatih priznanj, med 500 in 5000 tekmovalcev na šolskem tekmovanju se podeli na vsakih 100 tekmovalcev eno zlato priznanje.
 • Tisti tekmovalci, ki so na državnem tekmovanju osvojili vsaj 20 % možnih točk in ki v skladu z gornjima dvema alinejama niso osvojili zlatega priznanja, prejmejo srebrno priznanje.

Tekmovalec lahko za uspeh na državnem tekmovanju osvoji prvo, drugo ali tretjo nagrado. O dodelitvi nagrade odloča državna tekmovalna komisija.

 

Razglasitev rezultatov tekmovanja ter podelitev priznanj in nagrad

37. člen
(Objava dosežkov in mesto objave)

Objava dosežkov tekmovanja poteka v dveh fazah:

 • Rezultati tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca (na šolskem tekmovanju) oz. šifro tekmovalca (na državnem tekmovanju) ter število doseženih točk pri nalogah morajo biti objavljeni najkasneje v treh dneh po izvedbi tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v svoj rezultat pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.
 • Po zaključeni obravnavi ugovorov na vrednotenje in najkasneje 7 dni po zaključenem tekmovanju mora pristojna tekmovalna komisija objaviti končne rezultate, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo število točk po nalogah, morebitno doseženo priznanje oz. nagrade in morebitno informacijo o uvrstitvi na naslednjo raven tekmovanja. Ti rezultati niso javni ter so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. V tej fazi ima vsak tekmovalec pravico do vpogleda v končne rezultate vseh tekmovalcev v svoji tekmovalni skupini na ustrezni ravni tekmovanja pri svojem mentorju oz. pooblaščeni osebi na šoli.

Na šoli morajo biti javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena imena tekmovalcev, ki so prejeli bronasta priznanja ali so se uvrstili na naslednjo raven tekmovanja, dosežkov drugih tekmovalcev ni dovoljeno objavljati. Na šoli so lahko javno (vendar ne na spletnih straneh) objavljena tudi imena in šole tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado. Objava rezultatov tekmovanja na spletnih straneh šole je dovoljena le v skladu z 39. členom tega pravilnika.

Ob objavi rezultatov tekmovanja mora pristojna tekmovalna komisija objaviti tudi imena članov tekmovalne komisije in drugih strokovnih sodelavcev. Ti podatki so z osebnim geslom dostopni pooblaščenim osebam sodelujočih šol. Vsak mentor ali strokovni sodelavec ima pravico do vpogleda v evidenco strokovnega sodelovanja na ustrezni ravni tekmovanja pri pooblaščeni osebi na šoli. Učitelj mentor ali strokovni sodelavec lahko v roku 7 dni po objavi uradnih rezultatov tekmovanja vloži ugovor na evidenco strokovnega sodelovanja. Ugovor je potrebno vložiti v pisni obliki na naslov tajnika Komisije.

 

38. člen
(Individualni vpogled v dosežke na tekmovanju)

Vsak tekmovalec ima omogočen vpogled v svoje dosežke na tekmovanju in vpogled v morebiten sklep Komisije o ugovoru na vrednotenje preko interneta ali mobilnega telefona s pomočjo osebnega uporabniškega imena in gesla. Do zaključene obravnave ugovorov na vrednotenje je omogočen le individualni vpogled v doseženo število točk po nalogah.

Uporabniško ime in geslo za šolsko tekmovanje prejme tekmovalec ob prijavi na šolsko tekmovanje. Uporabniško ime in geslo za državno tekmovanje prejme tekmovalec na tekmovanju samem.

 

39. člen
(Objava na spletnih straneh)

Dosežki z državnega tekmovanja, ki vsebujejo ime in priimek tekmovalca, doseženo mesto tekmovalca, ime in priimek mentorja, tekmovalno skupino, naziv šole in kraj, doseženo priznanje ali nagrado morajo biti po razglasitvi objavljeni na spletnih straneh UL FE. Objavijo se le dosežki tistih tekmovalcev, ki so na državnem tekmovanju prejeli zlato priznanje ali nagrado.

Na spletni strani posamezne šole se lahko javno objavi le dosežke tistih tekmovalcev s te šole, ki so prejeli priznanje ali nagrado na katerikoli ravni tekmovanja.

 

40. člen
(Objava nalog)

Naloge z rešitvami za vse ravni tekmovanja se praviloma objavijo na spletni strani tekmovanja.

 

41. člen
(Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju)

Tiskovine za priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju pripravi UL FE.

 

42. člen
(Priprava priznanj, nagrad in potrdil o strokovnem sodelovanju)

Vsa priznanja, nagrade in potrdila o strokovnem sodelovanju morajo biti oštevilčena, podpisana in žigosana z žigom UL FE, in sicer:

 • bronasta priznanja podpiše dekan UL FE,
 • srebrna priznanja, zlata priznanja in nagrade podpiše dekan UL FE,
 • potrdila o strokovnem sodelovanju podpiše dekan UL FE.

Priznanja in nagrade natisne Komisija.

 

43. člen
(Podelitev priznanj in nagrad)

Po zaključku tekmovanj na vseh ravneh se priznanja posredujejo na matične šole tekmovalcev. Nagrade se podelijo na posebni svečani slovesnosti. Kraj in čas slovesnosti se objavi z razpisom.

 

44. člen
(Evidenca o priznanjih in nagradah)

Evidenco o izdanih priznanjih in nagradah ter dokumentacijo tekmovanja se hrani v arhivu UL FE.

 

Ugovor na vrednotenje izdelkov

45. člen
(Ugovor na vrednotenje izdelkov)

Če tekmovalec meni, da je na tekmovanju z reševanjem dosegel boljši rezultat, kot je razvidno iz objavljenih rezultatov, lahko v roku 3 dni od objave vloži pisni ugovor, ki mora biti obrazložen. Ugovor se vloži pri Komisiji. Po prejemu ugovora Komisija izdelek ponovno pregleda in odloči o ugovoru. Tekmovalec se lahko seznani s sklepom Komisije s pomočjo individualnega vpogleda v dosežke na tekmovanju v skladu z 41. členom  tega pravilnika.

Zoper odločitev šolske tekmovalne komisije o ugovoru lahko tekmovalec vloži pisno pritožbo na državno tekmovalno komisijo. Odločitev državne tekmovalne komisije je dokončna.

Pristojna Komisija lahko odloči, da se ugovor na vrednotenje obravnava le ob plačilu pristojbine za ponovno vrednotenje izdelka. Višina pristojbine ne sme presegati zneska, ki ga določi upravni odbor UL FE najkasneje 30 dni pred prvo ravnjo ustreznega tekmovanja. Če je bil ugovor pozitivno rešen, se tekmovalcu vplačana pristojbina vrne.

 

Vloga in naloge učiteljev in mentorjev

46. člen
(Plačilo za delo)

Sodelovanje članov UL FE pri pripravi in izvedbi tekmovanja v znanju tehnologij je prostovoljno in brezplačno.

Delo učiteljev in mentorjev na tekmovanju, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport, se praviloma ne nagrajuje denarno. Porabljeni čas se obračuna v okviru priprave tekmovalcev na tekmovanje. Sodelovanje se upošteva pri napredovanju v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede.

Glede na razpoložljiva finančna sredstva lahko šole določijo, da posamezna dela in opravila pri tekmovanju ali delu tekmovanja delno ali v celoti honorirajo.

Uspešni mentorji lahko prejmejo nagrade.

O višini plačila za delo in višini nagrade odloča ustrezni organ šole, na kateri je mentor zaposlen ali upravni odbor UL FE.

 

47. člen
(Odgovornost za tekmovalce)

Odgovornost za tekmovalce v času srečanja in tekmovanja prevzamejo organizator in spremljevalci.

Odgovornost za tekmovalce med potjo do mesta srečanja in tekmovanja prevzamejo šola, ki pošilja tekmovalce, mentorji in pooblaščeni spremljevalci oziroma starši.

 

48. člen
(Usklajevanje ocenjevalnih kriterijev)

Predsednik Komisije mora pred začetkom vrednotenja izdelkov organizirati sestanek ocenjevalcev. Na sestanku pregledajo rešitve nalog in točkovnik ter razjasnijo morebitne nejasnosti.

 

49. člen
(Spopolnjevanje)

UL FE lahko za učitelje, ki sodelujejo pri tekmovanju, in mentorje predvidi strokovno spopolnjevanje. Spopolnjevanje poteka v dogovoru s organizatorjem.

 

Financiranje tekmovanja

50. člen
(Prijavnina na tekmovanje)

UL FE lahko z razpisom določi prijavnino na tekmovanje na šolski ravni. Prijavnino plača šola, ki jo tekmovalec obiskuje, in sicer na podlagi računa, ki ga izstavi UL FE. Višino prijavnine določi upravni odbor UL FE. Za tekmovanja na višjih ravneh ni prijavnine.

 

51. člen
(Financiranje šolskega tekmovanja)

Sredstva za izvedbo šolskega tekmovanja zagotovi šola, ki tekmovanje organizira. Viri sredstev so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

 

52. člen
(Financiranje državnega tekmovanja)

Viri sredstev za izvedbo državnega tekmovanja so:

 • sredstva, pridobljena s strani pristojnega ministrstva,
 • sredstva, pridobljena s prijavninami tekmovalcev,
 • sredstva, pridobljena z lastno dejavnostjo organizatorja tekmovanja,
 • prispevki pokroviteljev in donatorjev,
 • darila in volila,
 • drugi viri.

 

54. člen
(Poraba sredstev)

Med stroške tekmovanja štejemo sredstva, namenjena za:

 • pripravo nalog za tekmovanje,
 • prevode v jezike narodnosti,
 • razmnoževanje nalog in papir,
 • delo tekmovalnih komisij,
 • materialne stroške članov komisij (strokovna literatura ipd.),
 • stroške uporabe eksperimentalnih pripomočkov oziroma računalniške opreme,
 • pripravo in pošiljanje razpisov in vabil,
 • pripravo seznamov tekmovalcev in vodenje evidence,
 • obdelavo in objavo rezultatov tekmovanja,
 • diplome (priznanja) in potrdila, značke, medalje,
 • nagrade za najboljše tekmovalce,
 • udeležbo najboljših na poletnih šolah ali drugih izobraževanjih,
 • izdelavo biltena,
 • izdelavo in obdelavo anketnih vprašalnikov,
 • delo pri organizaciji in nadzoru,
 • malico/kosilo za tekmovalce in člane komisije,
 • spremljevalni program v času tekmovanja (ogled muzeja, znamenitosti, ekskurzija za mentorje ipd.),
 • potne stroške za udeležence in predstavnike iz Slovenije na mednarodnih srečanjih oziroma tekmovanjih.

 

Navedene postavke so podlaga za pripravo finančnega plana tekmovanja na vseh ravneh tekmovanja. Finančni plan sprejme upravni odbor UL FE.

Najkasneje v 45 dneh po izvedbi tekmovanja Komisija pripravi finančno poročilo in analizo tekmovanja ter ju posreduje upravnemu odboru v sprejem.

 

Kazenske določbe

55. člen
(Kršenje pravilnika s strani člana tekmovalne komisije)

Člani posamezne komisije so dolžni upoštevati določila tega pravilnika in navodila predsednika posamezne pristojne komisije. Če član posamezne komisije ne upošteva določil tega pravilnika in navodil predsednika pristojne komisije, ga predsednik ustrezne komisije razreši članstva v komisiji. Če predsednik šolske tekmovalne komisije ne upošteva določil tega pravilnika, razpisa ali navodil o izvedbi tekmovanja, ga predsednik komisije razreši. Razrešitev se vpiše v zapisnik tekmovanja.

 

56. člen
(Kršenje pravilnika s strani tekmovalca)

Če udeleženci tekmovanja ne upoštevajo določil tega pravilnika in navodil pristojne tekmovalne komisije, jih lahko pristojna tekmovalna komisija izloči iz tekmovanja. Izločitev tekmovalca iz tekmovanja se skupaj z navedbo razloga za izločitev vpiše v zapisnik tekmovanja.

 

Prehodne in končne določbe

57. člen
(Sprejem pravilnika)

Pravilnik o tekmovanju v znanju tehnologij sprejme upravni odbor UL FE. Enak postopek velja tudi za sprejem sprememb in dopolnitev tega pravilnika.

 

58. člen
(Veljavnost pravilnika)

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga potrdi upravni odbor UL FE. Enak postopek velja tudi za začetek veljavnosti sprememb in dopolnitev tega pravilnika. Pravilnik se po potrditvi s strani upravnega odbora FE objavi na spletni strani fakultete.

 

 

Ljubljana, 28.9.2015                                                                Predsednik UO FE:

                                                                                              prof. dr. Marko Topič