Športnavzgoja

Visokošolski učitelji: Ogrizović Saša
Število kreditnih točk: 3

Opis predmeta

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti:

Pogoj za opravljanje študijske obveznosti je 75% prisotnost pri predmetu.

Študent, ki se je kot član univerzitetne študentske ekipe udeležil evropskega univerzitetnega prvenstva, svetovnega študentskega prvenstva ali letne univerzijade, izpolnjuje pogoje za priznavanje izpita pri predmetu Športna vzgoja.

Študent, ki je bil v tekočem študijskem letu član fakultetne športne ekipe (kot tekmovalec ali trener), ki je tekmovala v univerzitetnem ligaškem tekmovanju pod okriljem Športne zveze Univerze v Ljubljani in je izpolnil pogoj 75% prisotnosti v tekmovalno trenažnem procesu, s tem izpolnjuje pogoje za priznavanje izpita pri predmeta Športna vzgoja.


Vsebina:

Predmet ŠV vključuje naslednje teoretične vsebine:

 • uvod in opredelitev predmeta (vsebina in organizacija),
 • pomen in vloga predmeta ŠV kot vrednota kakovosti življenja v času študija in med opravljanjem poklica,
 • učinki športne aktivnosti na celovito telesno, duševno in socialno zdravje študentov,
 • športna aktivnost kot preventivna, korektivna in promocijska dejavnost za ohranjanje zdravja,
 • športni način življenja kot vodilo zdravega načina življenja,

Specialne teoretične vsebine so:

 • Razlaga pravil in sodniških znakov.
 • Razlaga osnovnih značilnosti tehničnih elementov in osnov taktike.
 • Elementi skupinske taktike.

Velik poudarek je na praktičnih vajah, kjer študent izbira med ponujenimi športi (košarka, nogomet, odbojka, plavanje aktivnosti v naravi – gorništvo, smučanje, tek na smučeh).

 

Cilji in kompetence:

Cilji: Cilj predmeta so skozi organizirano in načrtno vodeno športno vadbo pri študentih vplivati na oblikovanje pozitivnih stališč do športa, ozaveščati o vrednotah športa, navajati na zdrav način življenja ter aktivno in ustvarjalno izrabo prostega časa, usmerjati v organizirane oblike športa na univerzi in širšem okolju, preventivno vplivati na posledice pomanjkanja gibanja, razvijati psihofizične sposobnosti in izpopolniti znanje v posameznih izbranih športnih panogah.

Kompetence:

 • racionalno vgrajevanje športa v način življenja,
 • oblikovanje razumskega in čustvenega odnosa do telesnega napora,
 • poznavanje teorije aktivnega počitka,
 • poznavanje opredelitev zdravega življenjskega sloga,
 • obvladanje metod za regeneracijo telesa,
 • poznavanje učinkov športne rekreacije na celovito zdravje,
 • poznavanje zdravega prehranjevanja in regulacije telesne teže,
 • poznavanje medicinskih vidikov športa,
 • poznavanje posebnosti najpogostejših patologij gibalnega in kardio-vaskularnega sistema,
 • osvajanje priljubljene športne panoge.

 

Predvideni študijski rezultati:

 1. Znanje in razumevanje: osvajanje vsebin športa kot temeljev, ki omogočajo kvaliteto življenja.
 2. Uporaba: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov med študijem.
 3. Refleksija: uporaba pridobljenega znanja za kompenzacijo vsakodnevnih stresov v poklicu in družini.
 4. Prenosljive spretnosti : spretnosti pridobljene pri športu prispevajo k vzdržnosti in telesni pripravljenosti na študij in delo.

 

Metode dela:

Demonstracija z razlago teoretičnega ozadja praktične vaje, skupinske in individualne konzultacije.

 

Gradiva

 1. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (2000). Lepota gibanja tudi za zdravje (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 336 str.
 2. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (1997). Prehrana – vir zdravja (izbrana poglavja). Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 315 str.
 3. Rotovnik-Kozjek, N. (2004). Gibanje je življenje (izbrana poglavja). Ljubljana: Domus, 238 str.
 4. Thomas R. Beachle, Roger W. Earle ( copyright 2000, 1994 by the National Strenght and Conditioning Association) Essentials of strenght training and conditioning
 5. Berčič, H. et al. (2001). Šport v obdobju zrelosti. Ljubljana: Fakulteta za šport UL, Inštitut za šport, 210 str.
 6. Bravničar, M.(1996) Fiziologija športa – harmonija med delovanjem in mirovanjem. Ljubljana: UL, FŠ, Inštitut za šport
 7. CINDI Slovenija (2002). Krepimo zdravje z gibanjem in zdravo prehrano (mednarodna konferenca – Radenci). Ljubljana: CINDI Slovenija, 177 st
 8. Dervišević, E., Vidmar, J., (2011). Vodič športne prehrane. Ljubljana: UL, Fakulteta za šport, 178 str.
 9. Francis, P. R. (1996). Real exercise for real people: Finding your optimum level of physical activity for a life time of healty living. Rocklin: Prima Pub,178 str.
 10. Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (2000). Gibanje za zdravje (svetovni dan zdravja). Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 85 str.
 11. Nancy Clark, Sportska prehrana; Izvori energije za vaš aktivan način življenja ( 2000 ). (prevod knjige Marija Paulus ) – Zagreb: Gopal 2000
 12. Pokorn, D. (1988). Gorivo za zmagovalce – prehrana športnika in rekreativca. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 153 str.
 13. Pistotnik, B.(2011). Osnove gibanja v športu, Osnove gibalne izobrazbe. Ljubljana: UL Fakulteta za šport, 163 str.
 14. Russell, R. V. (1982). Planning programs in recreation. St. Louis, Toronto, London: The C. V. Mosby Company, 352 str.

Študiji na katerih se predmet izvaja

 • 0 letnik – stopnja – Obštudijska dejavnost

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411