Fakulteta ne izdaja potrdil o znanju tujega jezika, saj za izdajo takih dokumentov nismo kvalificirani. Ta potrdila si pravočasno pridobite pri ustrezni zunanji instituciji. Če potrdila o znanju tujega jezika ne pridobite pravočasno, vam fakulteta ne more pomagati.

Prosimo vas, da obrazce pripravite po predizpolnjenih predlogah na spodnjih povezavah. V nasprotnem primeru bomo morali vašo vlogo zavrniti in vas prositi, da obrazce ponovno pripravite. Pretekle izkušnje kažejo, da so obrazci, pripravljeni po neustreznih predlogah, hud administrativni problem, ki vsem skupaj povzroča ogromno nepotrebnega dela.

 

Odprt je razpis Erasmus+ SMS (upravičeno obdobje med 1. 6. 2023 in 30. 9. 2024)

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

V naslednjih odstavkih so natančna navodila in koraki za prijavo na Erasmus+ SMS.

Prvi korak

Preberite si Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju ter razpis Erasmus+ SMS 2023/2024 (angleška verzija).

Drugi korak

Seznanite se z odgovori na pogosta vprašanja (s strani UL FE in UL). Odgovori vam bodo zagotovo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti ter vprašanja pri prijavi.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, vsebina ter priprava vloge:

 • zaključen vsaj 2. letnik študija 1. stopnje, aktiven status študenta med celotno izmenjavo, študent nima neporavnanih finančnih obveznosti do UL iz naslova Erasmus+ programa
 • upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti (01. 06. 2023 – 30. 09. 2024)
 • minimalno in maksimalno obdobje trajanja (2-12 mesecev za SMS) – natančno preberite razpis
 • zahtevano število kreditov, planiranih za pridobitev v tujini (minimalno  20 ECTS/semester, 40 ECTS/2 semestra)

Tretji korak

Izberite od ene do pet želenih tujih fakultet, ker bo v primeru večjega zanimanja od prostih mest, narejen izbor sprejetih študentov po v nadaljevanju podanih kriterijih.

Seznam potencialnih gostujočih fakultet (v izdelavi).
* Prvi, drugi in tretji stolpec podajajo državo, Erasmus kodo in ime tuje institucije. V četrtem stolpcu je naveden elektronski naslov tujega Erasmus koordinatorja.

Peti stolpec navaja šifre študijskih področij, ki vam jih gostujoča institucija ponuja. Šifrant Erasmus+ kod  je na voljo tukaj (Mednarodna standardna klasifikacija – običajno izberete šifro 07 ali 071 ali 0714). Ne glede na navedeno kodo sta za izmenjavo najbolj relevantna predmetnik in vsebine predmetov, ki so vam na voljo.

Šesti stolpec označuje tip mobilnosti (SM = student mobility, TM = teaching mobility, STT = staff mobility). Za vas pridejo v poštev izmenjave SM.

Sedmi stolpec navaja število študentov, ki se izmenjave lahko udeležijo, osmi stolpec pa število mesecev, ki jih študent lahko preživi na instituciji v okviru izmenjave. Deveti stolpec “stopnja izmenjave” podaja stopnjo študija, v kateri se lahko izmenjave udeležite (1. pomeni prva stopnja, medtem ko 2. pomeni druga stopnja – mag). Vedno spremljajte opombe (tam bodo podane sprotne pomembne informacije v zvezi z destinacijo).

Četrti korak

Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po naslednjih pravilih: 

 1. Če je študent aktivno sodeloval pri vzpostavitvi bilateralne pogodbe, ima za pridobljeno destinacijo absolutno prednost pred ostalimi študenti.
 2. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen 9,0 ali več, imajo prednost pred ostalimi študenti. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje dosedanjih ocen na obeh stopnjah.
 3. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen med 8,0 in <9,0, imajo prednost pred študenti s povprečjem <8,0. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
 4. Med ostalimi študenti imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
 5. Študent, ki v kateremkoli letniku študija ni opravil zadostnega obsega predmetov za vpis v naslednji letnik, je letnik ponavljal ali pavziral, se ne more prijaviti v prvem in drugem krogu izmenjav (opisano v nadaljevanju), oziroma se njegova prijava šteje, kot da je vložena v tretjem krogu, tudi če je izvedena med prvim ali drugim krogom.
 6. Študent, ki je izmenjavo v preteklosti že prijavil in jo odpovedal brez upravičenega razloga, se lahko prijavi le v tretjem krogu (opisano v nadaljevanju), oziroma se njegova prijava tako obravnava tudi, če je bila izvedena med prvim ali drugim krogom,
 7. Študent, ki je bil utemljeno disciplinsko obravnavan ima najnižjo prioriteto pri izboru.

Ne glede na prijavo je potrebno počakati na uradno sporočilo s strani študentske pisarne, ki vam bo sporočila izbrano destinacijo.

Z oddajo najave se avtomatično strinjate, da se pregledajo vaše dosedanje ocene in študentski status za namene razreševanja konfliktov na prezasedenih destinacijah. Vsak študent bo lahko v STUDISU izbral 5 možnosti. Smatramo, da zaporedje destinacij, ki ga boste navedli v prijavi, odraža prioritete vaših želja.

Peti korak

Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na 01 4768 209 – Katarina Erjavec Drešar (dnevno v času uradnih ur) ali katarina.erjavec-dresar@fe.uni-lj.si. Imeli bomo več kratkih sestankov preko MS TEAMS (vsi bodo pravočasno objavljeni na UL FE spletni strani).

Šesti korak

Na spletni strani tuje fakultete pridobite seznam predmetov, ki jih ponujajo. Seznam mora vsebovati angleški ime predmetov, njihov kratek opis, pripadajoče število kreditnih točk (ECTS) in semester izvajanja.

Sedmi korak

Skrbno preglejte pogoje, ki jih tuja institucija zahteva od vas (npr. B2 stopnja certifikata znanja angleškega jezika) in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Če vas zanima interpretacija in nujnost izpolnjevanja teh pogojev (npr. ali res potrebujete certifikat B2, ali ga morate oddati že sedaj, ali pa lahko šele ob nastopu izmenjave itd.), pišite tujemu Erasmus koordinatorju, ker mi nismo avtorizirani za interpretacijo tujih meril.

Osmi korak

Preglejte predmete, ki bi jih poslušali na domači fakulteti v času izmenjave. Iz seznama ponujenih predmetov tuje fakultete izberite zamenjavo domačim predmetom na način, ki vam po vrnitvi omogoča nadaljevanje študija na domači fakulteti. V preteklosti je veljalo pravilo 70 % ujemanja snovi z našim programom, medtem ko je 30 % vsebin strokovnih predmetov lahko bilo poljubnih. To omejitev smo opustili in presojo ustreznosti v celoti prepustili mentorju izmenjave. Tuji jeziki ter zgodovinske, kulturne in etične posebnosti gostujoče dežele ne štejejo kot strokovni predmet in jih ne priznavamo v kvoto kreditnih točk za priznavanje domačih predmetov.

Nekatere destinacije ob sprejemu tujih študentov izvedejo obsežne aktivnosti, kot so vodeni ogled mesta, kratek tečaj nacionalnega jezika, predavanja o nacionalni kulturi in podobno. Mnogokrat so te aktivnosti obvezne in tudi nagrajene s kreditnimi točkami (tipično od 1 do 2 ECTS). Te kreditne točke ne spadajo v obseg strokovne snovi, zato v takem primeru pripravite študijski program v povečanem obsegu (npr. 32 ECTS namesto 30 ECTS), saj vas te aktivnosti ne obremenjujejo študijsko, ampak so mišljene kot družabni dogodki, poleg tega tipično trajajo samo prvi teden izmenjave.

Deveti korak

Deveti korak sledi po tem, ko ste obveščeni o izbrani instituciji.

Izberite mentorja izmenjave obvezno na katedri, katere študijsko smer boste vpisani med izmenjavo. Mentor pregleda in potrdi predlagane zamenjave. Poleg mentorja zamenjavo potrdi še predstojnik katedre, kar uredi mentor, in vam vrne obrazec z obema podpisoma (mentorjevim in od predstojnika katedre). Obrazec nato dostavite v študentsko pisarno (ga. Katarini Erjavec Drešar). Obrazec (že podpisan z vaše strani, mentorja in predstojnika katedre) študentska pisarna odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi vlogo podpiše tudi dekan fakultete. Ko so na obrazcu vsi zahtevani podpisi in žig fakultete, vam vrnemo en podpisan izvod. Vsi podpisi so v digitalni obliki.

Deseti korak

Takoj, ko dobite obvestilo, da ste sprejeti na izmenjavo, kontaktirajte mentorja in pripravite program izmenjave (LA=learning agreement), ker imajo mentorji in predstojniki kateder svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.

Študenti 2. letnikov UNI programa v Learning agreement zimskega semestra (program študija v tujini), ki ga pripravljate za 3. letnik vpišete 30 ECTS točk. Pripravo teme za zaključno delo v tretjem letniku boste opravili na daljavo. Pri tem bodite pozorni, da ne zamudite rokov za izbiro mentorja in pripravo teme!

Dokončne vloge je potrebno oddati v pisni obliki Katarini Erjavec Drešar – po elektronski pošti.

 

Dokončna vloga vsebuje:

Študentska listina Erasmus

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Accomodation tips for students

Kaj sledi po oddani dokumentaciji:

 1. Članice študente nominiramo partnerskim institucijam, le-te posredujejo potrebne informacije za prijavo običajno direktno k študentu (kaj, kdaj, kam poslati…) kot tudi informacije glede namestitve in o ostalih praktičnih zadevah.
 2. Bodite pozorni, LA mora biti podpisan z vseh 3 strani vsaj 10 dni pred pričetkom mobilnosti.
 3. Sledi oddaja prijave na UL za pridobitev finančne pomoči: osnovna Erasmus+ dotacija, višina je določena glede na države mobilnosti, izplačilo sledi v dveh obrokih: prvi 80%, drugi preostanek, glede na dni dejanske mobilnosti po izvedeni mobilnosti.
 4. Finančna pomoč oz. spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij, višina in pogoji za pridobitev so opisani v razpisu.
 5. Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami (razpis prejmejo vsi izbrani študenti v začetku poletja) – obveščeni boste s strani UL.
 6. OLS je jezikovni preizkusi oz. tečaj in je obvezen za vse – rešuje se preko spleta in sicer pred izmenjavo (predvidoma en mesec pred odhodom) in po zaključeni izmenjavi v jeziku, v katerem bo predvidoma najaveč predavanj.
 7. Erasmus študentska listina je listina, kjer so zapisane pravice in dolžnosti študenta, nahaja se na tej povezavi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411