Laboratorij za informacijsketehnologije

Laboratorij za informacijske tehnologije vodi prof. dr. Sašo Tomažič.

Ostali člani laboratorija so zaposleni kot docenti, višji predavatelji, asistenti, mladi raziskovalci in bodisi domači bodisi tuji študenti, ki opravljajo diplomo ali doktorat.

Pri predmetih, ki jih pokrivamo na dodiplomskem študiju telekomunikacij dajemo velik poudarek predvsem praktičnemu usposabljanju, ki ga študentje opravijo preko laboratorijskih vaj. V njih je vključeno delo na računalnikih, ki zajema uporabo različnih matematičnih orodij, (npr. Matlab in MathCad), preostali del laboratorijskih vaj pa se izvaja na specializiranih modulih, s katerimi je možno izdelati marsikateri telekomunikacijski sistem.

Poleg obveznega dela se lahko študenti pridružijo delu v laboratoriju z opravljanjem diplomske naloge ali pa se lahko kasneje pri nas celo zaposlijo kot mladi raziskovalci. Raziskovalno delo v laboratoriju pokriva več različnih področij: omrežja IP, mobilne komunikacije (karakterizacija mobilnega kanala, sistemi z razširjenim spektrom, sistema GSM in UMTS), zagotavljanje kvalitete storitev v komuni-kacijskih omrežjih, varnost v komunikacijah, internetna telefonija, frekvenčno časovne transformacije, razvoj program-ske opreme za komunikacijske protokole (xDSL), adaptivno procesiranje signalov, analiza digitalnih prenosnih vodov (teoretična in razpoložljiva kapaciteta), procesiranje govora – kodiranje govora v realnem času, razvoj esperanta, vmesnega jezika pri večjezičnem prevajanju na svetovnem spletu, procesiranje slik (MRI, kompresija slik), osebni komuni-kacijski sistemi in simulacije komunikacijskih omrežij.

Poleg pedagoških aktivnosti sodelujemo na domačih in mednarodnih raziskovalnih projektih ter projektih v povezavi z industrijo. V letu 2007 je bila na 2. slovenskem forumu inovacij ideja »večjezični splet z e-sperantom« predstavljena med 40 najboljšimi inovacijami v Sloveniji. Od leta 2005 vsako leto organiziramo mednarodno interdisciplinarno konferenco VIPSI-Slovenia. Glavna tema konference je kakovost življenja ter kako lahko inženirji vplivamo na njeno izboljšanje.

Spletna stran: http://www.lkn.fe.uni-lj.si

Člani:

 • as. Timotej Gruden mag. inž. el.
 • as. Matevž Hribernik mag. inž. el.
 • izr. prof. dr. Grega Jakus univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton Kos univ. dipl. inž. el.
 • viš. znan. sod. dr. Nadica Miljković
 • Klemen Novak
 • prof. dr. Jaka Sodnik univ. dipl. inž. el.
 • doc. dr. Sara Stančin univ. dipl. inž. el.
 • doc. dr. Kristina Stojmenova Pečečnik
 • mag. gosp. inž.
 • prof. dr. Sašo Tomažič univ. dipl. inž. el.
 • izr. prof. dr. Anton Umek univ. dipl. inž. el.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411