Soustvarjaj prihodnost s študijem elektrotehnike

Podiplomski magistrski študijski program druge stopnje Elektrotehnika ponuja kakovosten nabor specifičnih strokovnih elektrotehniških znanj. Študijski program študentom omogoča široko izbirnost znotraj programa, s poglobljenim raziskovalnim delom na realnih projektih pa študentje osvojijo temeljne veščine samostojnega raziskovalnega pristopa.

Mednarodna vpetost programa omogoča našim študentom, da specifična znanja nadgrajujejo v okviru programov Erasmus+ in drugih vrst mobilnosti na univerzah v tujini.

Kako poteka študij?

Študij traja 2 leti in je vreden 120 kreditnih točk (ECTS).

Ob vpisu v prvi letnik študijskega programa se študenti usmerijo v eno od sedmih smeri (Avtomatika in informatika, Biomedicinska tehnika, Elektroenergetika, Elektronika
Mehatronika, Robotika, Informacijsko komunikacijske tehnologije).

Prvi trije semestri potekajo v obliki predavanj in vaj, v zadnjem, 4. semestru, študenti opravijo magistrsko delo v obsegu 30 ECTS.

Po opravljeni diplomi študent pridobi naziv magister inženir elektrotehnike ali magistrica inženirka elektrotehnike.

Kakšni so temeljni cilji programa?

 • Zagotoviti vrhunsko strokovno znanje s področja elektrotehnike,
 • spodbujati kreativnost in kritičnost pri iskanju novih rešitev,
 • omogočiti učinkovito vključitev v razvojno-raziskovalno delo ob zaposlitvi in inovativno iskanje novih rešitev,
 • podati odlične temelje za študij na 3. stopnji elektrotehnike ali druge tehniške stroke,
 • prepričati slušatelje v nujnost nadaljnjega samostojnega študija v sklopu vseživljenjskega učenja,
 • omogočiti prehajanje med sorodnimi študijskimi programi ter zagotoviti vseevropsko primerljivost dosežene izobrazbe.

Katere kompetence študenti pridobijo s programom?

 • Široko in kakovostno specifično znanje z izbranega področja elektrotehnike,
 • sposobnost zasledovanja in obvladovanja najsodobnejših postopkov in tehnologij,
 • sposobnost korektne presoje in ustvarjanja najnovejših dosežkov na širšem področju elektrotehnike,
 • znanje, potrebno za samostojno razvojno in raziskovalno delo,
 • študij v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih,
 • mednarodno uveljavljeni pedagogi in raziskovalci,
 • vseevropska primerljivost dosežene izobrazbe,
 • interdisciplinarna znanja, ki so uporabna tudi na področjih medicine, biologije, ekonomije, strojev, računalništva, športa, psihologije in mnogih drugih,
 • zelo dobre osnove za nadaljevanje študija na doktorskem študiju Elektrotehnika ali programu katere koli druge tehniške stroke,
 • široke možnosti kariernega razvoja magistrom inženirjem elektrotehnike omogočajo učinkovito vključevanje na trg dela.

Podrobne informacije o študiju 2. stopnje Elektrotehnika

Smeri študijskega programa

Avtomatika in informatika

Avtomatika je veda o sistemih in vodenju sistemov.

Ukvarja se s proučevanjem in snovanjem naprav in sistemov, ki zamenjujejo človeka pri delu, nadomeščajo njegove sposobnosti zaznavanja in delno tudi njegove miselne zmogljivosti.

Informatika je veda o samodejnem zbiranju, preoblikovanju, prenašanju, shranjevanju in izkoriščanju podatkov in informacij za avtomatizacijo različnih procesov.

Skupaj z informacijskimi tehnologijami omogoča avtomatika vzpostavitev učinkovitega samodejnega delovanja raznih tehnoloških, proizvodnih, ekonomskih in drugih procesov. Znanja, ki jih študenti pridobijo na smeri Avtomatika oz kasneje Avtomatika in informatika omogočajo načrtovanje računalniških sistemov za spremljanje, nadzor in avtomatsko vodenje opravil v tehničnih sistemih. Avtomatika in informatika obvladujeta vse glavne sisteme, ki omogočajo sodobni način življenja.

BIOMEDICINSKA TEHNIKA – BMT

BIOMEDICINSKA TEHNIKA – BMT (ang. Biomedical Engineering – BME) je zelo raznoliko in izrazito interdisciplinarno področje, ki povezuje tehniko z medicino in biologijo.

Biomedicinska tehnika poskuša z inženirskim pristopom in metodami širiti in poglabljati znanja o zgradbi in delovanju kompleksnih bioloških sistemov v različnih okoljih.

Biomedicinska tehnika neprestano razvija nove tehnologije, naprave in postopke za spremljanje, ohranjanje in izboljšanje zdravja ter kakovosti življenja in je eno najhitreje razvijajočih se področij, ki bo imelo velik vpliv na naše bodoče življenje.

Elektroenergetika

Elektroenergetski sistem je največji sistem, kar jih je kdajkoli ustvaril in obvladoval človek.

Upravljanje s “strojem” takšnega obsega pa zahteva veliko znanja in usposobljene inženirje, saj njegovo delovanje brez kompleksnega vodenja, skrbnega načrtovanja in ustreznega vzdrževanja ni mogoče.

Stalno povečevanje porabe, uvajanje sodobnih tehnologij, priključevanje novih virov energije, uvedba trga z električno energijo in skrb za trajnostni razvoj so dejavniki, ki nenehno spreminjajo področje elektroenergetike.

Rezultat inženirskega dela je učinkovit in zanesljiv elektroenergetski sistem, ki omogoča nemoteno oskrbo porabnikov z eno najbolj fleksibilnih oblik energije – z električno energijo.

 

Elektronika

Elektroniki se ukvarjamo z zasnovo elektronskih vezij, pri čemer uporabljamo sodobne elektronske komponente, senzorje in integrirana vezja.

Praktično si pomagamo z uporabo orodij za načrtovanje tiskanih in integriranih vezij, simulacijo in optimizacijo analognih vezij ter razvoj mikroprocesorskih sistemov.

Glavna prednost inženirja elektronike je celovito in poglobljeno razumevanje delovanja sodobnih naprav, od pojavov na področju analognih signalov, do digitalne obdelave in programiranja elektronskih sistemov.

Mehatronika

Mehatronika (mehanika in elektronika) je uveljavljen celostni pristop obravnave elektromehanskih sistemov.

Izraz običajno definiramo kot sinergijo (medsebojno dopolnjevanje) mehanike, elektronike, regulacijske tehnike in računalništva v postopku projektiranja in realizacije tehniških sistemov.

Zaradi narave ciljnih sistemov je mehatronika multidisciplinarno področje, ki ga lahko obvladajo le ustrezno izobraženi kadri.

Mehatronika na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je multidisciplinarno področje, ki združuje znanja o elektromehanskih komponentah, sistemih močnostne elektronike, regulacijski, krmilni in mikroprocesorski tehniki.

Robotika

Robotika uporablja znanja številnih področij ter je s tem izrazito multi in interdisciplinarna znanstvena disciplina.

Multidisciplinarna je zaradi združevanja znanj s področij, kot so senzorji, merjenja, pogoni, procesiranje signalov, kinematika, dinamika in vodenje robotov, navidezna okolja, robotski vid, informacijske in računalniške tehnologije, ter interdisciplinarna v smislu prenosa generičnih znanj z enega področja na drugega.

Tako je zasnovan tudi študij robotike. Robotika se ne omejuje na aplikacije znotraj posameznih področij proizvodnih sistemov, temveč danes predstavlja ključne razvojne usmeritve na področjih od medicine, servisnih dejavnosti in vzdrževanja, zaščite, do kmetijstva in varovanja okolja.

Informacijsko komunikacijske tehnologije

Informacijsko komunikacijske tehnologije so prisotne na vseh področjih življenja in obsegajo področji računalništva in telekomunikacij, ki se zaradi izjemno hitrega napredka vedno bolj zlivata.

IKT tako obsegajo shranjevanje in obdelavo podatkov ter prenos informacij preko brezvrvičnih in vrvičnih zvez, obsegajoč bakreno in optično infrastrukturo.

Navidezna in nadgrajena resničnost, kognitivni radio, internet stvari, komunikacija stroj-stroj in mobilna omrežja 5. generacije predstavljajo le nekaj primerov.

Študijska smer Informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) vas bo pripravila za uspešno kariero v sodobnem svetu vedno povezanih naprav, brezžičnih komunikacij, interneta in multimedije.

Napredni elektroenergetski sistemi

Elektroenergetski sistem je največji sistem, kar jih je ustvaril človek.

Danes elektroenergetski sistem ni sestavljen samo iz generatorjev, vodov in porabnikov.

Sestavljajo ga naprave za zaščito in vodenje, elektronski elementi, različni komunikacijski in informacijski sistemi, sistemi za zajem in obdelavo podatkov, umetna inteligenca in sistemi, ki zagotavljajo varnost ter modeli obnašanja končnih uporabnikov.

 

Če ga želimo obdržati v ravnotežju je treba poznati in uporabljati močnostno elektroniko, napredne informacijske in komunikacijske tehnologije, internetne storitve in aplikacije, modele končnih uporabnikov ter inteligentne sisteme za podporo odločanju in vodenju.

Samo s pomočjo teh znanj lahko diplomant smeri Napredni elektroenergetski sistemi pripomore k učinkovitosti in zanesljivosti elektroenergetskega sistema, in tako omogoči nemoteno oskrbo porabnikov z eno najbolj fleksibilnih oblik energije – z električno energijo.

Napredni elektroenergetski sistemi

Danes ni elektroenergetskega sistema brez elektronike. S pomočjo močnostne elektronike in na njej temelječih naprav lahko električno energijo prenašamo po želenih poteh in dostavimo na želene cilje.

Poleg tega na elektroniki temelječe naprave uporabljamo tudi za spremljanje stanja elektroenergetskega sistema ter za njegovo zaščito in vodenje.

Sodobnih elektroenergetskih sistemov si ne moremo več predstavljati tudi brez izdatnega sodelovanja informacijsko komunikacijskih sistemov.

Če je elektroenergetski sistem ožilje današnjega sveta, po katerem se pretaka energija, so IKT sistemi njegovo živčevje. Zato  se  boste  tekom  študija  poglobili  tudi v komunikacijske sisteme, platforme za zbiranje podatkov, programsko opremo in varnost, prav tako  pa tudi v storitve in njihove končne uporabnike. Srečali se boste tudi z internetom stvari in mobilnimi sistemi ter njihovo uporabo v naprednih elektroenergetskih sistemih.

Med študijem boste spoznali vse sestavne dele elektroenergetskega sistema. Večino električne energije se še vedno proizvede s konvencionalnimi viri električne energije, torej v hidroelektrarnah, termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah. V želji po čim manjšem vplivu na okolje pa se vse bolj uveljavljajo alternativni viri električne energije: sonce, veter, geotermalna energija in energija morja.

Študij naprednih elektroenergetskih sistemov podaja na eni strani temeljna znanja s področja proizvodnje, prenosa in porabe električne energije, na drugi pa specifična znanja o sodobnih tehnologijah in pristopih, ki jih pri tem uporabljamo. Diplomanti boste pridobili široko znanje, ki nudi kakovostno podlago za nadaljnje izobraževanje na doktorskem študiju v povezavi z elektroenergetiko, pa tudi močnostno elektroniko in informacijsko komunikacijskimi tehnologijami.

Elektroenergetski sistem mora danes obratovati drugače, kot je bilo to zamišljeno ob njegovem nastanku in v njegovih mladih letih pred dobrim stoletjem. Biti mora precej bolj dinamičen,  hitro  se  mora  odzivati na spremembe, biti mora digitaliziran in poleg tega zagotavljati tudi vse večjo zanesljivost. To pa  je  možno samo z vključevanjem in uporabo elektronskih komponent, sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij, podatkov in umetne inteligence.

V prihodnosti bo zato treba iskati vedno nove možnosti za vključevanje sodobnih proizvodnih virov za povečanje zmogljivosti obstoječih in postavitev novih prenosnih zmogljivostih ter za zagotavljanje zanesljive oskrbe porabnikov s kakovostno električno energijo. Prav tako pa tudi za tehnično in ekonomsko uspešno delovanje celotnega elektroenergetskega sistema, vključno s človeškimi končnimi uporabniki. Vse to pa ne bo možno brez nove generacije inženirjev s potrebnimi znanji s področja naprednih elektroenergetskih sistemov.

Preverite še druge programe 2. stopnje

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411