O fakulteti

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vodilna izobraževalna ustanova za elektrotehniko v Sloveniji.

Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani je vrhunska izobraževalna in znanstveno raziskovalna inštitucija za področje elektrotehnike. Njena glavna dejavnost je vzgoja najboljših kadrov s področja elektrotehnike. Vendar elektrotehnika že zdavnaj ni več veda, povezana le z električnim tokom in napetostjo. Poleg elektronike in elektroenergetike razvijamo in gradimo področja informacijske komunikacijske tehnologije, avtomatike, robotike, biomedicinske tehnike, mehatronike, obnovljivih virov energije, multimedijskih komunikacij … Prav vsa področja so prežeta z računalništvom in informatiko, z najsodobnejšimi komunikacijami, z uporabo svetovnega spleta in multimedijskih rešitev.

03

Dodiplomski študijski programi

27

Laboratorijev

15

Raziskovalnih programov

30

Projektov

Restavracija

Preverite tedenski meni restavracije.

Na rednem dodiplomskem študiju se izvajata univerzitetni in visokošolski strokovni študij (bolonjski študij 1. stopnje). Po dodiplomskem študiju lahko diplomanti nadaljujejo študij z magistrskim študijem (bolonjski študij 2. stopnje) in doktorskim študijem (bolonjski študij 3. stopnje). Poleg omenjenih načinov izobraževanja fakulteta skrbi še za strokovno izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje strokovnjakov različnih tehničnih strok. V ta namen organizira in izvaja krajše, nekajdnevne intenzivne seminarje. Še posebej pa se posveča vzgoji mladih raziskovalcev, ki se pod mentorstvom univerzitetnih profesorjev uvajajo v raziskovalno in pedagoško delo.

Fakulteta ima na voljo odlične knjižnične prostore, v katerih je čez celoten dan na voljo tiha čitalnica. Na razpolago je tudi kreativna učilnica KuFE, namenjena večjim skupinam študentov, ki bi se radi učili skupaj, v restavraciji se lahko napolnite z gorivom za možgane, na vrtu fakultete pa se nadihate svežega zraka in podebatirate o izpitni snovi.

Študentom je na voljo široka paleta obštudijskih dejavnosti – lahko obiščete MakerLab, kjer s pomočjo profesorjev razvijate svoje ideje in izdelke, lahko sodelujete pri izdelovanju električne formule ali se pridružite enemu mnogih elektrotehniških študentskih društev, poskrbljeno pa je tudi za bolj umetniške duše, saj se lahko pridružite vokalni skupini in fakultetnemu pevskemu zboru.

Založba

Založba Fakultete za elektrotehniko je namenjena izdajanju učbenikov, zbirk vaj, priročnikov in drugih pripomočkov za študij.

Več o UL FE

Na Fakulteti za elektrotehniko je dodiplomski študij do zdaj zaključilo prek 14.000 inženirjev, diplomiranih inženirjev in univerzitetnih diplomiranih inženirjev, podiplomski študij pa je uspešno zaključilo preko 1168 magistrov znanosti, 669 magistrov elektrotehnike in 820 doktorjev znanosti Vsako leto se v prvi letnik v vse programe vpiše okrog 500 študentov. V letu 2022 je bolonjski dodiplomski študij dokončalo 222, bolonjski magistrski študij 85 in doktorski študij 12 študentov.

Raziskovalna dejavnost Fakultete za elektrotehniko je zelo razvejana. V okviru 27 laboratorijev na fakulteti se izvaja 16 raziskovalnih programov in en infrastrukturni center. Poleg tega je potekalo 41 raziskovalnih projektov Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS (od tega 26 temeljnih, 9 aplikativnih, 4 ciljni raziskovalna programa (CRP), 1 podoktorski projekt in 1 komplementarne sheme ERC).

Fakulteta sodeluje pri 30 projektih programa OBZORJE 2020 in pri 28 drugih projektih v sodelovanju s partnerji iz Evropske unije ter dveh projektih MIZŠ za Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc. Na Fakulteti od leta 2019 dalje teče tudi projekt raziskovalca na začetku kariere, v letu 2020 pa sta se na Fakulteti pričela izvajati še 2 nova projekta, in sicer projekt Ministrstva za kulturo Razvoj slovenščine v digitalnem okolju ter projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport LASERGRAPH iz programa ERA-NET. V okviru četrtega javnega razpisa MKGP za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam je bila Fakulteta uspešna pri pridobitvi projekta SMART AGRO GRAPE, ki na UL FE teče od leta 2021 dalje. Od leta 2021 na UL FE tečejo tudi trije mednarodni projekti, in sicer dva projekta v okviru UNDP ANBAR in BASRA ter NATO projekt z naslovom CLARIFIER.

Na fakulteti je v letu 2022 potekalo 16 bilateralnih projektov, ki so bili izvedeni z raziskovalci iz 10 držav, in 210 tržnih projektov za domača in tuja podjetja. Usposabljalo se je 50 mladih raziskovalcev ARRS, organiziranih je bilo 7 konferenc.

Na FE je zaposlenih 126 visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 114 znanstvenih delavcev in raziskovalcev, 32 mladih raziskovalcev in 26 tehničnih sodelavcev. V strokovnih službah tajništva fakultete je 59 zaposlenih.

Temelji visokošolskega študije elektrotehnike na Slovenskem segajo še pred uradno odprtje slovenske univerze; 19. maja 1919 so bili namreč slovesno otvorjeni tehniški visokošolski tečaji. Nastopno predavanje z naslovom Inženir filozof in stroj velikan je imel Milan Vidmar, ki je postal vodilna sila na področju elektrotehnike.

Elektrotehnika je skupaj s strojništvom dobila svoj oddelek na Tehniški fakulteti – tehnika se je tako uveljavila kot pomemben del univerze. Oddelek je vse do druge svetovne vojne kljub pomanjkanju sredstev uspel izvajati svojo primarno dejavnost – pedagoško delo, zaposleni pa so bili aktivni tudi na znanstveno-raziskovalnem področju.

Med drugo svetovno vojno se je delo na oddelku za elektrotehniko za nekaj časa prekinilo in nadaljevalo po umiritvi razmer. Študentje so leta 1941 izdelali ilegalni radijski oddajnik Radio Kričač, ki je dobrih pet mesecev oddajal svobodno besedo v Ljubljani.

Jeseni leta 1945 je fakulteta ponovno pričela delovati v polnem teku. Število študentov je iz leta v leto naraščalo, zato je bila leta 1958 dograjena velika predavalnica ob Tržaški cesti v Ljubljani, leta 1964 ob njej sodobna stavba za energetiko ter leta 1972 prizidek k stavbi na Tržaški cesti. S to združitvijo je bila tudi prostorsko poudarjena enotnost elektrotehnike.

Leta 1960 je nastala samostojna Fakulteta za elektrotehniko, ki je kot prva na Univerzi v Ljubljani že leta 1961 začela z razvojem podiplomskega študija na Oddelku za splošno elektrotehniko. Leta 1988 se je Fakulteta preimenovala v Fakulteto za elektrotehniko in računalništvo in delovala pod tem imenom do leta 1996, ko je bila razdružena v Fakulteto za elektrotehniko in Fakulteto za računalništvo in informatiko. Danes je Fakulteta za elektrotehniko redna članica Univerze v Ljubljani z nezanemarljivim prispevkom k razvoju številnih področij, od gospodarstva do vsakdanjika. Sodobnosti si ne moremo več zamišljati brez številnih možnosti, ki nam jih odpirajo inovacije na področju elektrotehnike. Študij le-te bo tako tudi v prihodnje igral pomembno vlogo pri oblikovanju bodočih generacij elektrotehnikov, ki s svojimi dognanji ne bodo prispevali zgolj k razvoju stroke, ampak celotne družbe.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411