Opomba I: Potrdilo o znanju jezika

Fakulteta ne izdaja potrdil o znanju tujega jezika, saj za izdajo takih dokumentov nismo kvalificirani. Ta potrdila si pravočasno pridobite pri ustrezni zunanji instituciji. Če potrdila o znanju tujega jezika ne pridobite pravočasno, vam fakulteta ne more pomagati.

Opomba III: Obrazci

Prosimo vas, da obrazce pripravite po pred izpolnjenih predlogah na spodnjih povezavah. V nasprotnem primeru bomo morali vašo vlogo zavrniti in vas prositi, da obrazce ponovno pripravite. Pretekle izkušnje kažejo, da so obrazci, pripravljeni po neustreznih predlogah, hud administrativni problem, ki vsem skupaj povzroča ogromno nepotrebnega dela. Predstojnik katedre in dekan teh dokumentov ne podpisujeta več. Prosimo, da v ustreznih tabelah ne predvidite prostora za njune podpise.

 

Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije. Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov, še posebej tistim iz okolij z manj priložnostmi, ter kot ključne izpostavlja vsebine in aktivnosti vključevanja, ohranjanja okolja (zeleni Erasmus+) in prehoda na digitalno družbo.

Časovnica izmenjav

V naslednjih odstavkih so natančna navodila in koraki za prijavo na Erasmus+ SMS.

Prvi korak

Preberite si Pravilnik o mednarodnih študijskih izmenjavah in praktičnem usposabljanju* ter besedilo razpisa (ENG).

*OPOMBA! Po novih pravilih so podpisniki na programu študija v tujini (Learning agreement) le vi, vaš mentor, koordinator (izr. prof. dr. Boštjan Murovec) in tuji koordinator!

Drugi korak

Seznanite se z odgovori na pogosta vprašanja (s strani UL FE in UL). Odgovori vam bodo zagotovo olajšali pripravo vloge in razčistili nejasnosti ter vprašanja pri prijavi.
Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu, vsebina ter priprava vloge:

 • zaključen vsaj 2. letnik študija 1. stopnje, aktiven status študenta med celotno izmenjavo, študent nima neporavnanih finančnih obveznosti do UL iz naslova Erasmus+ programa
 • upravičeno obdobje izvajanja aktivnosti (1. 6. 2024 – 30. 09. 2024)
 • minimalno in maksimalno obdobje trajanja (2-12 mesecev za SMS) – natančno preberite razpis
 • zahtevano število kreditov, planiranih za pridobitev v tujini (minimalno 20 ECTS/semester, 40 ECTS/2 semestra)
 • Prvi krog prijav poteka od 14. 12. 2023 – 16. 01. 2023 -> izbor glede na pravila v četrtem koraku
 • Drugi krog prijav poteka od 17. 01. 2023 – 21. 01. 2024 – kdor prej pride na še prosta mesta – PREDNOST imajo izrinjeni v prvem krogu !
 • Tretji prijavni rok poteka od 22. 01. 2024 do 31. 01. 2024 – izključno kdor prej pride (na prosta mesta)
 • Zadnji dan za oddajo celotne dokumentacije je 11. 02. 2024 do 12:00!!

Tretji korak

Izberite od ene do pet želenih tujih fakultet, ker bo v primeru večjega zanimanja od prostih mest, narejen izbor sprejetih študentov po v nadaljevanju podanih kriterijih.

Seznam potencialnih gostujočih fakultet.
* Ime institucije, država institucije in Erasmus+ koda (za UL FE je to SI LJUBLJA01).

Pri kliku na državo se vam izpiše:

 • ob desni strani: Ponovno ime in država, Erasmus koda in Vrsta izmenjave: SMS (mobilnost za študij), SMP (mobilnost za prakso), STA (mobilnost za profesorje), STT (mobilnost za zaposlene). Prijavite se lahko tam, kjer omogočajo SMS izmenjave.
 • Spodaj na strani sledi Opis:
  • število študentov, ki se izmenjave lahko udeležijo
  • število mesecev, ki jih študent lahko preživi na instituciji v okviru izmenjave
  • šifre študijskih področij, ki vam jih gostujoča institucija ponuja. Šifrant Erasmus+ kod  je na voljo tukaj (Mednarodna standardna klasifikacija – običajno izberete šifro 0710 ali ali 0713 ali 0714). Ne glede na navedeno kodo sta za izmenjavo najbolj relevantna predmetnik in vsebine predmetov, ki so vam na voljo.

Že zasedene destinacije (posodobljene bodo sproti) in objavljene tukaj – po zaključnem prvem krogu prijav:

A KLAGENF01 E VALENCI02
B BRUSSEL01 LV RIGA02
B LEUVEN01 P COIMBRA01
D BERLIN02 S GAVLE01
D REGENSB02 SF JYVASKY11
E BARCELO02 E MADRID05
E BARCELO03 E ALICANT01

 

Četrti korak

Prioriteta pri izboru se bo na UL FE določila po naslednjih pravilih: 

 1. Če je študent aktivno sodeloval pri vzpostavitvi bilateralne pogodbe, ima za pridobljeno destinacijo absolutno prednost pred ostalimi študenti.
 2. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen 9,0 ali več, imajo prednost pred ostalimi študenti. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje dosedanjih ocen na obeh stopnjah.
 3. Študenti, ki imajo dosedanje povprečje ocen med 8,0 in <9,0, imajo prednost pred študenti s povprečjem <8,0. Znotraj te množice imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
 4. Med ostalimi študenti imajo prednost študenti v višjem letniku, v primeru istega letnika pa odloči višje povprečje ocen.
 5. Študent, ki v kateremkoli letniku študija ni opravil zadostnega obsega predmetov za vpis v naslednji letnik, je letnik ponavljal ali pavziral, se ne more prijaviti v prvem in drugem krogu izmenjav (opisano v nadaljevanju), oziroma se njegova prijava šteje, kot da je vložena v tretjem krogu, tudi če je izvedena med prvim ali drugim krogom.
 6. Študent, ki je izmenjavo v preteklosti že prijavil in jo odpovedal brez upravičenega razloga, se lahko prijavi le v tretjem krogu (opisano v nadaljevanju), oziroma se njegova prijava tako obravnava tudi, če je bila izvedena med prvim ali drugim krogom,
 7. Študent, ki je bil utemeljeno disciplinsko obravnavan ima najnižjo prioriteto pri izboru.

Ne glede na prijavo je potrebno počakati na uradno sporočilo s strani študentske pisarne, ki vam bo sporočila izbrano destinacijo.

Z oddajo najave se avtomatično strinjate, da se pregledajo vaše dosedanje ocene in študentski status za namene razreševanja konfliktov na prezasedenih destinacijah. Vsak študent bo lahko v STUDISU izbral 5 možnosti. Smatramo, da zaporedje destinacij, ki ga boste navedli v prijavi, odraža prioritete vaših želja.

Peti korak

Za vsa dodatna pojasnila smo dosegljivi na 01 4768 209 – Katarina Erjavec Drešar (dnevno v času uradnih ur) ali international@fe.uni-lj.si. Na željo bomo imeli več kratkih sestankov preko MS TEAMS (vsi bodo pravočasno objavljeni na UL FE spletni strani). Ustanovili bomo tudi E+ skupino vseh, ki to želite (sporočite na international@fe.uni-lj.si)

Šesti korak

Na spletni strani tuje fakultete pridobite seznam predmetov, ki jih ponujajo. Seznam mora vsebovati angleški ime predmetov, njihov kratek opis, pripadajoče število kreditnih točk (ECTS) in semester izvajanja.

Sedmi korak

Skrbno preglejte pogoje, ki jih tuja institucija zahteva od vas (npr. B2 stopnja certifikata znanja angleškega jezika) in se prepričajte, da jih izpolnjujete. Če vas zanima interpretacija in nujnost izpolnjevanja teh pogojev (npr. ali res potrebujete certifikat B2, ali ga morate oddati že sedaj, ali pa lahko šele ob nastopu izmenjave itd.), pišite tujemu Erasmus koordinatorju, ker mi nismo avtorizirani za interpretacijo tujih meril.

Osmi korak

Preglejte predmete, ki bi jih poslušali na domači fakulteti v času izmenjave.

Iz seznama ponujenih predmetov tuje fakultete izberite zamenjavo domačim predmetom na način, ki vam po vrnitvi omogoča nadaljevanje študija na domači fakulteti. V preteklosti je veljalo pravilo 70 % ujemanja snovi z našim programom, medtem ko je 30 % vsebin strokovnih predmetov lahko bilo poljubnih. To omejitev smo opustili in presojo ustreznosti v celoti prepustili mentorju izmenjave. Tuji jeziki ter zgodovinske, kulturne in etične posebnosti gostujoče dežele ne štejejo kot strokovni predmet in jih ne priznavamo v kvoto kreditnih točk za priznavanje domačih predmetov.

Nekatere destinacije ob sprejemu tujih študentov izvedejo obsežne aktivnosti, kot so vodeni ogled mesta, kratek tečaj nacionalnega jezika, predavanja o nacionalni kulturi in podobno. Mnogokrat so te aktivnosti obvezne in tudi nagrajene s kreditnimi točkami (tipično od 1 do 2 ECTS). Te kreditne točke ne spadajo v obseg strokovne snovi, zato v takem primeru pripravite študijski program v povečanem obsegu (npr. 32 ECTS namesto 30 ECTS), saj vas te aktivnosti ne obremenjujejo študijsko, ampak so mišljene kot družabni dogodki, poleg tega tipično trajajo samo prvi teden izmenjave.

Deveti korak

Deveti korak sledi po tem, ko ste obveščeni o izbrani instituciji.

Z mentorjem izmenjave obvezno na katedri, katere študijsko smer boste vpisani med izmenjavo uredita končni predmetnik (zamenjava tujih predmetov za naše – v obrazcu “before the mobility)”. Mentor s podpisom potrdi predlagane zamenjave. Ker imajo mentorji svoje obveznosti in ne morejo vaših prijav reševati prioritetno.

Z vaše strani in s strani mentorja podpisan Obrazec – learning agreement for studies (LA) po emailu posredujete na international@fe.uni-lj.si. Študentska pisarna le tega odda v presojo Erasmus koordinatorju oziroma na njegov predlog tudi na študijsko komisijo. Po dokončani odobritvi LA koordinator podpiše. Po podpisu vam vrnemo podpisan izvod. Vsi podpisi so v digitalni obliki.

Deseti korak

Študenti 2. letnikov UNI programa v Learning agreement zimskega semestra (program študija v tujini), ki ga pripravljate za 3. letnik vpišete 30 ECTS točk. Pripravo teme za zaključno delo v tretjem letniku boste opravili na daljavo. Pri tem bodite pozorni, da ne zamudite rokov za izbiro mentorja in pripravo teme!

 

Dokončna vloga/prijava vsebuje (zadnji dan za oddajo dokumentov je 11. 02. 2024 do 12:00)!:

 • Prijavo na spletni obrazec (online) – STUDIS -> oddaj novo prošnjo
  • nujno priložiti motivacijsko pismo v angleškem jeziku na eni oz. max. dveh straneh
  • v studisu morate izbrati mentorja izmenjave
 • Po potrjeni destinaciji še izpolnjen in s strani mentorja Podpisan študijski sporazum SMS  (Navodila) ali študijski sporazum za prakso SMP – pred izmenjavo izpolnite le del “Before the mobility”

Študentska listina Erasmus

Koristne povezave za pripravo na Erasmus+ študijsko mobilnost

Accomodation tips for students

Kaj sledi po oddani dokumentaciji:

 1. Članice študente nominiramo partnerskim institucijam (običajno v roku meseca dni po odobritvi izmenjave s strani UL). Tuja članica nato (običajno direktno) študentu posredujejo potrebne informacije za prijavo (kaj, kdaj, kam poslati…) kot tudi informacije glede namestitve in o ostalih praktičnih zadevah.
 2. Bodite pozorni, LA mora biti podpisan z vseh 3 strani vsaj 10 dni pred pričetkom mobilnosti.
 3. Sledi oddaja prijave na UL za pridobitev finančne pomoči: osnovna Erasmus+ dotacija, višina je določena glede na države mobilnosti, izplačilo sledi v dveh obrokih: prvi 80%, drugi preostanek, glede na dni dejanske mobilnosti po izvedeni mobilnosti.
 4. Finančna pomoč oz. spodbuda za študente iz socialno šibkejših okolij, višina in pogoji za pridobitev so opisani v razpisu.
 5. Dodatna sredstva za študente s posebnimi potrebami (razpis prejmejo vsi izbrani študenti v začetku poletja) – obveščeni boste s strani UL.
 6. OLS je jezikovni preizkusi oz. tečaj in je obvezen za vse – rešuje se preko spleta in sicer pred izmenjavo (predvidoma en mesec pred odhodom) in po zaključeni izmenjavi v jeziku, v katerem bo predvidoma največ predavanj.
 7. Erasmus študentska listina je listina, kjer so zapisane pravice in dolžnosti študenta, nahaja se na tej povezavi.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411